Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , München

7η Κοινοβουλευτική περίοδος Angelika NIEBLER

Πολιτικές ομάδες

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Γερμανία)

Πρόεδρος

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

βουλευτές

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Αναπληρώτρια

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

all-activities

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς

19-09-2012 JURI_AD(2012)491093 PE 491.093v02-00 JURI
Angelika NIEBLER

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου

14-01-2011 ITRE_AD(2011)452560 PE 452.560v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό

30-11-2010 FEMM_AD(2010)448858 PE 448.858v02-00 FEMM
Angelika NIEBLER

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: επίλυση των προβλημάτων και υπέρβαση των δυσκολιών

21-09-2011 FEMM_AD(2011)469844 PE 469.844v03-00 FEMM
Tadeusz CYMAŃSKI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο "Από την πρόκληση στην ευκαιρία· προς ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας"

18-07-2011 FEMM_AD(2011)465037 PE 465.037v02-00 FEMM
Britta THOMSEN

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg