Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Burgstädt

7η Κοινοβουλευτική περίοδος Peter JAHR

Πολιτικές ομάδες

 • 14-07-2009 / 15-12-2010 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 16-12-2010 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

βουλευτές

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Αναφορών
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Αναφορών
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Αναπληρωτής

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Προϋπολογισμών

all-activities

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

27-06-2013 PETI_AD(2013)507937 PE 507.937v02-00 PETI
Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 2011 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – καταπολέμηση της απάτης

26-03-2013 AGRI_AD(2013)504314 PE 504.314v02-00 AGRI
Janusz WOJCIECHOWSKI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

20-09-2012 BUDG_AD(2012)492829 PE 492.829v03-00 BUDG
Göran FÄRM

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση της διδασκαλίας των νομικών

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Άκυρη
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Antonyia PARVANOVA Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 10-12-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις απαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διαφορών σχετικά με την επιμέλεια

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Άκυρη
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Antonyia PARVANOVA Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 10-12-2013

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg