Izaskun BILBAO BARANDICA Izaskun BILBAO BARANDICA
Izaskun BILBAO BARANDICA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Partido Nacionalista Vasco (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Bermeo

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Izaskun BILBAO BARANDICA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων (B9-0192/2020) ES

19-06-2020

Agradezco la labor de los diputados que han trabajado en esta resolución la reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses. Condeno cualquier situación potencial de conflictos de intereses que pueda poner en peligro la ejecución del presupuesto de la Unión y socavar la confianza de sus ciudadanos en la gestión correcta del dinero de los contribuyentes de la Unión. Los estados miembros tienen que intensificar sus esfuerzos para mejorar la transparencia presupuestaria, garantizando que los datos pertinentes relativos a los procedimientos de contratación pública y la adjudicación de contratos financiados con fondos públicos estén disponibles para el público de manera fácil y gratuita.

Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) ES

19-06-2020

Agradezco al ponente su labor en la elaboración de este informe sobre la Unión bancaria. Son muchos los progresos realizados en relación con la puesta en funcionamiento de la unión bancaria, en particular en lo que respecta a la reducción de riesgos pero es necesario seguir avanzando en la distribución y la reducción de riesgos para poder abordar los desafíos que persisten en determinadas instituciones. El Eurogrupo no es ni una institución, ni un órgano, ni una agencia de la Unión, sino un foro de debate intergubernamental oficioso y lamento que los Estados miembros sigan actuando fuera del marco comunitario, quedando así en tela de juicio la función de colegislador del Parlamento y el derecho de este a ejercer un control democrático

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) ES

19-06-2020

Agradezco al ponente su labor en la elaboración de este informe sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2021. He apoyado este informe en su totalidad incluyendo el compromiso asumido por la presidenta de la Comisión de presentar una propuesta legislativa relativa a un régimen europeo de reaseguro de desempleo con la intención de aplicarlo cuanto antes. He apoyado también que la Unión a la vista de la difícil situación financiera que atraviesa el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), aumente su ayuda financiera al OOPS en 2021, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de servicios vitales a millones de refugiados palestinos.

Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) ES

19-06-2020

Agradezco al ponente su labor en la elaboración de este informe sobre una Asociación Oriental. Los países de la Asociación Oriental han asumido una responsabilidad y una implicación cada vez mayores con respecto a la iniciativa de la Asociación Oriental. Es de suma importancia esforzarse por proporcionar un impulso continuado a la cooperación eficaz, el diálogo intenso y la colaboración estrecha dentro de la Asociación Oriental, reforzado por el efecto transformador de la política de la Asociación Oriental, que apoye reformas que generan un cambio político, social, económico y jurídico positivo en los países de la Asociación Oriental, teniendo en cuenta su nivel de ambición respecto de la Unión Europea

Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) ES

19-06-2020

Agradezco al ponente su labor en la elaboración de este informe sobre los Balcanes Occidentales tras la cumbre de 2020. He apoyado dicho informe donde se recomiendo al Consejo, a la Comisión y al Alto Representante que concedan la liberalización del régimen de visados a Kosovo tan pronto como sea posible, dado que se llevan cumpliendo los parámetros correspondientes desde julio de 2018

Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) ES

19-06-2020

He apoyado esta resolución porque plantea medidas muy razonables para apoyar el turismo, un sector que aporta hoy a la economía europea más de un 10% de su PIB y un 11% de su empleo. Es uno de los sectores que más ha sufrido por la pandemia y necesita un plan de recuperación integral. A corto plazo necesita liquidez y protección para los trabajadores que no han podido incorporarse a sus puestos en estos meses. Además, apuesto por que las instituciones comunitarias promuevan un sello de garantía sanitaria que permita a los viajeros valorar este parámetro a la hora de elegir destino. La capacidad de rastreo de contagios, la infraestructura sanitaria y la oferta de aplicaciones y dispositivos que permitan planificar la asistencia a determinados lugares en función del nivel de ocupación son algunos de los indicadores que pueden dar cuerpo a esta propuesta.

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19 (C9-0134/2020) ES

19-06-2020

He votado a favor del procedimiento de urgencia y del acuerdo conseguido entre los grupos en este informe para hacer frente a la urgente necesidad de aplazar determinados plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19. Las solicitudes de aplazamiento corresponden a los intercambios automáticos de información sobre cuentas financieras cuyos beneficiarios son residentes fiscales en otro Estado miembro2 y a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. Era necesaria una medida temporal para no perjudicar a los afectados

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) ES

19-06-2020

He votado a favor del procedimiento de urgencia y del acuerdo conseguido entre los grupos en este informe sobre el Fondo de Agricultura y Desarrollo Rural. El mismo servirá para que por primera vez la UE permita dar ayudas directas a agricultores y empresas agroalimentarias a través de este Fondo. 7.000 euros por agricultor y 50.000 euros para pymes o cooperativas. Es una medida necesaria para hacer frente a las consecuencias del COVID-19

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) ES

19-06-2020

He votado a favor del procedimiento de urgencia y del acuerdo conseguido entre los grupos en este informe sobre la Iniciativa Ciudadana Europea. La situación actual hace necesaria una revisión de las medidas referidas a los límites para la recopilación y verificación de las firmas, así como del examen del dosier. Es fundamental que los ciudadanos puedan seguir participante en las diferentes iniciativas ciudadanas en marcha y no se vean perjudicadas en vistas del COVID-19

Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) ES

19-06-2020

He apoyado esta resolución porque las protestas contra el racismo desatadas en todo el mundo tras el asesinato de George Floyd deben animarnos a mirar también hacia nosotros mismos y esta resolución anima a ello. La discriminación racial en los Estados Unidos es impropia de un país democrático y moderno. Pero en la resolución se recuerda que una directiva antidiscriminación que propuso la Comisión Europea en 2008 está bloqueada desde entonces en el Consejo Europeo, la institución que reúne a los gobiernos de los estados miembros. Desde entonces las declaraciones xenófobas e incendiarias crecen y se radicalizan en la Unión. Europa tiene un pasado colonial ni gloriosos ni ejemplar. En aquellos siglos de dominación y expolio se basa buena parte de nuestra prosperidad. Por eso debemos a eso que llamamos “tercer mundo” una cooperación activa que repare, en alguna medida, aquella negra etapa de nuestra historia.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg