Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Αντιπρόεδρος

Λετονία - Partija "VIENOTĪBA" (Λετονία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

8η κοινοβουλευτική περίοδος Sandra KALNIETE

Πολιτικές ομάδες

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Λετονία)

βουλευτές

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση

16-09-2015 AFET_AD(2015)565044 PE565.044v03-00 AFET
Francisco ASSIS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια

24-03-2015 AFET_AD(2015)549118 PE549.118v02-00 AFET
Arne LIETZ

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) LV

13-09-2018

Šis balsojums uzsāk ilgu procesu, kas noslēgsies ar EP un Padomes lēmumu piešķirt bezvīzu režīmu Kosovai. EK ziņojums apstiprina ka Kosova ir izpildījusi visus kritērijus, kas nepieciešami, lai šo procesu varētu uzsākt. Es to pilnībā atbalstu, jo Rietumbalkānu stabilizācija un tuvināšana ES ir ļoti nozīmīga mieram un stabilitātei Eiropas kaimiņos.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) LV

12-09-2018

Šobrīd mākslinieki mūzikā, kino, rakstniecībā u. c. par savu darbu nesaņem pienācīgu atlīdzību. Gigantisko tehnoloģiju uzņēmumu pienākums būtu atbalstīt kārtību autortiesību noteikšanai, lai ieguldītais radošais darbs būtu pienācīgi apmaksāts. Neierobežota interneta lietotāju brīvība uzliek pienākumus tiem, kas no tā gūst peļņu.

Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) EN

04-07-2018

. ‒ I supported the reform of the European electoral law. It modernises for the first time the rules for the election of MEPs since the adoption of the Electoral Act in 1976. It will make the elections more accessible for millions of citizens, and make their preparations and conduct more transparent. The main improvements include: giving voting rights to EU citizens residing in third countries at the time of the elections; a possibility of introducing postal and electronic voting; showing the link between national parties and candidates, and their affiliated European political parties. It also foresees a minimum deadline for the establishment of electoral lists, measures against double voting and designation of a contact authority for exchanging data on voters and candidates.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων και τις επικίνδυνες πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Άκυρη
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 05-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 05-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 06-01-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg