Διατρέχω τον πίνακα

Βουλευτές ανά κράτος μέλος και πολιτική ομάδα  

Κράτος
ΕΛΚ S&D Renew Verts/ALE ID ΕΣΜ GUE/NGL NI Σύνολο
Βέλγιο  4  3  4  3  3  3  1  21 
Βουλγαρία  7  5  3  2  17 
Τσεχία  5  6  3  2  4  1  21 
Δανία  1  3  5  2  1  1  13 
Γερμανία  29  16  7  25  11  1  6  1  96 
Εσθονία  2  3  1  6 
Ιρλανδία  4  1  2  4  11 
Ελλάδα  8  2  1  6  4  21 
Ισπανία  12  20  8  2  3  6  2  53 
Γαλλία  8  5  21  12  22  6  74 
Κροατία  4  3  1  1  2  11 
Ιταλία  7  19  28  5  14  73 
Κύπρος  2  2  2  6 
Λετονία  2  2  1  1  2  8 
Λιθουανία  4  2  2  2  1  11 
Λουξεμβούργο  2  1  2  1  6 
Ουγγαρία  13  5  2  1  21 
Μάλτα  2  4  6 
Κάτω Χώρες  6  6  6  3  4  1  26 
Αυστρία  6  5  1  2  3  17 
Πολωνία  17  8  26  51 
Πορτογαλία  7  9  1  4  21 
Ρουμανία  14  10  8  32 
Σλοβενία  4  2  2  8 
Σλοβακία  4  3  2  2  2  13 
Φινλανδία  3  2  3  2  2  1  13 
Σουηδία  6  5  3  2  3  1  20 
Ηνωμένο Βασίλειο  10  17  10  8  1  26  72 
ΕΕ   181  154  108  73  73  66  41  52  748