Andrey NOVAKOV : Assistants 

Accredited assistants 

 • Yolanda EMIRYAN  
 • Tsveta Rumenova RYAHOVA  
 • Kalin ZAHARIEV  

Local assistants 

 • Mariya DONCHEVA- PETKOVA  
 • Yavor ENCHEV  
 • Kirilka GOCHEVA  
 • Liliya ILIEVA  
 • Rumyana STOYANOVA  
 • Eliza ZETOVA  

Local assistants (grouping) 

 • Kalin KAMENOV  

Paying agents 

 • Mariya VALKANOVA  

Paying agents (grouping) 

 • Mariya VALKANOVA  

Contact