Please fill this field
Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , PAZARDZHIK

8th parliamentary term Andrey NOVAKOV

Political groups

 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Member

 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Central America
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Substitute

 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgetary Control
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Mercosur
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgetary Control

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States

24-11-2017 BUDG_AD(2017)610811 PE610.811v02-00 BUDG
Andrey NOVAKOV

OPINION on Erasmus+

10-11-2016 BUDG_AD(2016)589310 PE589.310v02-00 BUDG
Andrey NOVAKOV

OPINION on how best to harness the job creation potential of small and medium-sized enterprises (SMEs)?

25-05-2016 REGI_AD(2016)576886 PE576.886v02-00 REGI
Andrey NOVAKOV

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing ‘Erasmus’: the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013

26-11-2018 BUDG_AD(2018)626923 PE626.923v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Solidarity Corps programme and repealing [European Solidarity Corps Regulation] and Regulation (EU) No 375/2014

22-11-2018 BUDG_AD(2018)626926 PE626.926v02-00 BUDG
Tiemo WÖLKEN

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on establishing the specific programme implementing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation

19-11-2018 CONT_AD(2018)627866 PE627.866v02-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) BG

27-03-2019

Доклада е относно специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Инициативата подкрепя млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), включително дългосрочно безработните и тези, които не са регистрирани като търсещи работа. Тя гарантира, че в изправените пред най-големи предизвикателства части на Европа младите хора могат да получат целева подкрепа. По принцип ИМЗ финансира осигуряването на чиракуване и стажове, намирането на работа и по-нататъшното образование за придобиване на квалификация.
За 2019 г. е договорено увеличение на специално разпределените средства за ИМЗ, без съответно намаление на разпределените средства за 2020 г. Увеличението е значително, а именно със 116,7 милиона евро, с което общият бюджет на ИМЗ за 2019 г. става 350 милиона евро. Комисията предлага да се улесни прилагането на увеличението, като се позволи прехвърлянето на до 50% от допълнителните средства към Европейския социален фонд. С предложението също така се въвеждат разпоредби за улесняване на програмирането на допълнителните ресурси от страна на държавите членки. Гласувам в подкрепа на предложението.

Products eligible for exemption from or a reduction in dock dues (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) BG

27-03-2019

Предложената законодателна резолюция е относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“. Целта на предложението е да се адаптира списъкът на продуктите, спрямо които може да се прилага диференцирано данъчно облагане, така че да се отразят последните промени в местните икономики след приемането на решението. Тази мярка има за цел да продължи да се стимулира икономическата активност и конкурентоспособността в най-отдалечените региони, като в същото време не се подкопава съгласуваността на вътрешния пазар и правния ред на ЕС. Гласувам в подкрепа на предложението.

Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) BG

14-02-2019

Докладът е относно механизъма за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст. Трансграничните региони в Европейския съюз заемат приблизително 40% от територията на ЕС. Граничните региони в Европа постигат по-слаби икономически показатели, имат по-високи равнища на безработица и относително по-слабо развита инфраструктура в сравнение с региони, които са разположени по-централно в държавите членки.
Европейският трансграничен механизъм би могъл да се превърне в инструмент от общия набор от инструменти за насърчаване на ефективното трансгранично сътрудничество и в резултат на това да доведе до подобряване на благосъстоянието на жителите в граничните региони на ЕС и на качеството на живота им.
Предложението на доклада има за цел към набора от инструменти, с които държавите членки разполагат понастоящем, да се добави доброволен инструмент за стимулиране на трансграничното сътрудничество. Държавите членки трябва винаги да имат последната дума при вземането на решение дали да бъде използван механизмът или не. В рамките на предложените изменения се разглеждат по подходящ начин всички въпроси, свързани с пропорционалността и субсидиарността. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the mental health of asylum seekers

12-09-2016 P8_DCL(2016)0082 Lapsed
Tomáš ZDECHOVSKÝ Marian HARKIN Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Nessa CHILDERS Jean LAMBERT Sirpa PIETIKÄINEN Lefteris CHRISTOFOROU Eleonora EVI Nicola CAPUTO Heinz K. BECKER Romana TOMC Andrey NOVAKOV Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 103 - 13-12-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.

Contact

Bruxelles

Strasbourg