Please fill this field
Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , PAZARDZHIK

Written explanations of vote Andrey NOVAKOV

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Draft amending budget No 7/2020: Update of revenue (own resources) BG

05-10-2020

Тази резолюция се отнася до позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – Актуализация на приходите (собствени ресурси). Проектът на коригиращ бюджет е с цел да се актуализира приходната част на бюджета, за да се вземат предвид последните промени. Промените засягат преразглеждане на прогнозите за традиционните собствени ресурси (ТСР) т.е. мита, за базите за данъка върху добавената стойност (ДДС) и за брутния национален доход (БНД), за да се отразят по-актуални икономически прогнози. Те засягат и включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство и тяхното финансиране. От тези промени зависи разпределението на вноските собствени ресурси от държавите членки в бюджета на Съюза. Допълнително ще бъдат актуализирани и други приходи, за да се вземат предвид окончателно платените глоби и наказателни плащания до юни 2020г., както и отрицателните разлики в обменния курс. Гласувам в подкрепа на предложението.

Sustainable rail market in view of COVID-19 outbreak BG

17-09-2020

Както всички сектори на икономиката, железопътния пътнически и товарен транспорт претърпя значителни загуби вследствие на здравно-санитарната криза. Предложението за резолюция относно установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед пандемията от COVID-19 цели да подпомогне и подкрепи железопътните предприятия и заинтересованите страни, намалявайки негативните последствия върху сектора. Предвидени са препоръки относно намаляване, отлагане или отменяне на определени такси, както и регулиране правилата за резервации на релсови отсечки. Важно е да се гарантира стабилността на сектора и евентуалните щети да бъдат избегнати. Гласувах в подкрепа на регламента.

Draft amending budget no 8: Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) BG

17-09-2020

Тази резолюция на Европейския парламент е относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс. Целта на проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 8 за 2020 година е да се осигурят 6,2 милиарда евро бюджетни кредити за плащания, за да се посрещнат както допълнителните нужди от бюджетни кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа (ИСП) с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19, така и допълнителните нужди от плащания за сближаването след приемането на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс (ИИОК+). Гласувам в подкрепа на предложението.

Draft Council decision on the system of own resources of the European Union (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) BG

16-09-2020

Този доклад е относно системата за собствени ресурси на ЕС. Докладът се фокусира изцяло върху нуждата от напредък в структурата на системата на приходите на ЕС. Аргументът за представяне на нови собствени ресурси включва няколко аспекта: генериране на нови източници на приходи за бюджета на ЕС за улеснение на финансирането на по-амбициозна многогодишна финансова рамка (МФР); извличане на съвместни ползи от политиките и европейска добавена стойност в редица области; намаляване на преобладаващия дял на собствените ресурси на база БНД, увеличавайки автономността на приходите в бюджета на Съюза. Допълнителна обосновка е изплащането в дългосрочен план на средствата, взети под формата на заем съгласно Решението за собствените ресурси, които ще бъдат разпределени като външни целеви приходи в рамките на Европейския инструмент за възстановяване. В първоначалния си вид докладът предвижда въвеждането на нови категории собствени ресурси, приходите от които ще покрият разходите за рефинансиране на лихвите и главницата по заетите средства. По този начин ще се избегне рязко увеличение на националните вноски или сериозно намаляване на обема на бюджетните разходи и инвестиционните инструменти по МФР. Икономическите последици от новите източници на приходи не следва да натоварват на гражданите на ЕС, а транснационалните замърсители или мултинационалните корпорации. Гласувам в подкрепа.

Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) BG

16-09-2020

В законодателните предложения, уреждащи използването на финансирането по линия на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г., основна цел, водеща за инвестициите на ЕС, ще бъде „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход“. Въпреки това съществуват трудности по пътя към екологична икономика и неутралност, на които следва да се обърне внимание. Има голям брой региони, които все още зависят от изкопаеми горива или промишлени процеси, които са свързани с отделяне на големи количества парникови газове. Преминаването на тези региони към неутрална по отношение на климата икономика е предизвикателство. С представянето на нов проект за регламент за създаването на Фонд за справедлив преход в периода на финансиране след 2020 г. Комисията обърна внимание на тези предизвикателства и посочи значението на общия отговор на ЕС на необходимостта от справедлив преход. С Фонда за справедлив преход ще се предоставя подкрепа на всички държави членки. Разпределението на неговите финансови средства ще отразява тяхната способност да финансират необходимите инвестиции за справяне с прехода към неутралност по отношение на климата. Фондът ще бъде ключов инструмент за подкрепа на териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност, и за избягване на увеличаването на регионалните различия. Гласувам в подкрепа.

Draft amending budget no 5 to the general budget 2020 Continuation of the support to refugees and host communities in response to the Syria crisis in Jordan, Lebanon and Turkey (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) BG

10-07-2020

Тази резолюция на Европейския парламент се отнася до позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 г. – Запазване на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция в отговор на кризата в Сирия. Проектът на коригиращ бюджет е с цел предоставянето на 100 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания като подкрепа за устойчивост на бежанците и приемните общности в Йордания и Ливан, и на 485 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 68 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания, за да се гарантира продължаването на спешната хуманитарна помощ за бежанците в Турция. Това предложение ще допринесе за ефективното изпълнение на приоритетите на ЕС и неговите международни задължения. Допълнително, неговото приемане ще гарантира по-плавен преход от настоящата към следващата многогодишна финансова рамка (МФР). Гласувам в подкрепа на предложението.

Mobilisation of the Contingency Margin in 2020: continuation of humanitarian support to refugees in Turkey (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) BG

10-07-2020

Тази резолюция на Европейския парламент е относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на хуманитарната помощ за бежанците в Турция. Маржът за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03% от брутния национален доход на Съюза е създаден с член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета. Във връзка с финансирането, включено в проект на коригиращ бюджет № 5 към бюджета на ЕС за 2020г., Комисията предложи да мобилизира маржа за непредвидени обстоятелства, за да бъде отговорено на спешната потребност от предоставяне на хуманитарна помощ за бежанците в Турция чрез увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения в общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година над тавана по функция 4 (Глобална Европа) на многогодишната финансова рамка (МФР). Мобилизирането ще осигури сума в размер на 481 572 239 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поетите задължения по функция 4 от МФР. Гласувам в негова подкрепа.

Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen) BG

08-07-2020

Това предложение за изменение на Регламентите (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 засяга времето за управление и почивките на водачите. Досието е част от т. нар. пакет Мобилност I, предложен от Европейската комисия през 2017 г. Първоначалната идея на предложените изменения от Комисията целеше да изясни и адаптира определени регламенти към променящите се нужди на сектора. Предложението обхваща редица социални аспекти с цел гарантирането на по-добри условия за почивка на водачите, както и повече възможности да прекарват време у дома.
Три години по-късно и десетки гласувания в комисията по транспорт и в пленарната зала, предложените от Комисията идеи претърпяха чувствителни промени, а пакетът Мобилност раздели Европейския парламент на източни и западни държави. Смятам, че поставянето на условие къде водачът да прекарва почивката си на всеки 4 седмици нарушава изконно човешко право и основна европейска ценност, а именно правото на свободно движение и свободен избор. Поради тези причини, заедно с представителите на общо 9 държави внесохме съвместни изменения.

Adapting to development in the road transport sector (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) BG

08-07-2020

Това предложение на Европейската комисия цели да измени Регламентите (EC) № 1071/2009, (EC) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012, засягайки правилата за каботаж и борбата с незаконните практики. Досието е част от т. нар. пакет Мобилност I, предложен от Европейската комисия през 2017 г. Първоначалната идея на предложените изменения от Комисията целеше да изясни и адаптира определени регламенти към променящите се нужди на сектора. Предложението обхваща редица аспекти, целящи по-стриктните правила за каботаж и нарушенията на конкуренцията в сектора.
За съжаление в продължение на три години и след десетки гласувания това досие се превърна в повод за всеобщи спорове и разногласия в Европейския парламент, със скритите намерения за отслабване на иначе силно конкурентния транспортен сектор на Централна и Източна Европа. Уверен съм, че подобни правила (като задължението празни камиони да се връщат в държавата им по установяване на всеки осем седмици) са недопустими, а също така и дискриминационни за периферните държави членки. Периодичното движение на празни камиони на територията на Европа ще доведе до повишаване на нивото на вредните емисии, което ясно противоречи на екологичната политика на ЕС и т. нар. Зелен пакт. Поради тези причини, заедно с представителите на общо 9 държави внесохме съвместни изменения.

Guidelines for the 2021 Budget - Section III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) BG

19-06-2020

Тази резолюция засяга общите насоки на Европейския парламент за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III - Комисия. В насоките си, Парламентът обръща внимание на усилията, които трябва да бъдат положени за справяне с кризата, породена от COVID-19, тъй като бюджетът за защита и иновации е ключов за излизане от нея. Нито една държава членка не трябва да бъде изоставена в тези времена, затова в насоките се обръща внимание на солидарността в Съюза по време на обострени социални, екологични, икономически и финансови предизвикателства. В резолюцията се подчертава също, че бюджетът за 2021 г. следва да бъде първият от една амбициозна и актуализирана Многогодишна финансова рамка (МФР). Допълнително е обърнато специално внимание на транспорта и туризма, като се уточнява, че инвестициите в транспортна инфраструктура могат да подпомогнат икономиката и да подкрепят усилията за борба с изменението на климата. Туризмът като един от най-засегнатите сектори се нуждае от цялостна стратегия, подкрепена от специалното разпределение на средства чрез отделна програма на ЕС. Осигуряването на достатъчно средства за вътрешната и външната сигурност на ЕС също е подчертано в текста. Гласувам в подкрепа.

Contact

Bruxelles

Strasbourg