Please fill this field
Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , PAZARDZHIK

Written explanations of vote Andrey NOVAKOV

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Guidelines for the 2021 Budget - Section III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) BG

19-06-2020

Тази резолюция засяга общите насоки на Европейския парламент за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III - Комисия. В насоките си, Парламентът обръща внимание на усилията, които трябва да бъдат положени за справяне с кризата породена от COVID-19, тъй като бюджетът за защита и иновации е ключов за излизане от нея. Нито една държава членка не трябва да бъде изоставена в тези времена, затова насоките обръщат внимание на солидарността в Съюза по време на обострени социални, екологични, икономически и финансови предизвикателства. Резолюцията подчертава също, че бюджетът за 2021 г. следва да бъде първият от една амбициозна и актуализирана Многогодишна финансова рамка (МФР). Допълнително е обърнато специално внимание на транспорта и туризма, като се уточнява, че инвестициите в транспортна инфраструктура могат да подпомогнат икономиката и да подкрепят усилията за борба с изменението на климата. Туризмът като един от най-засегнатите сектори се нуждае от цялостна стратегия, подкрепена от специалното разпределение на средства чрез отделна програма на ЕС. Осигуряването на достатъчно средства за вътрешната и външна сигурност на ЕС е също подчертано в текста. Гласувам в подкрепа.

Tourism and transport in 2020 and beyond (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) BG

19-06-2020

Тази резолюция се отнася за транспорта и туризма през 2020 година и след това. В нея Парламентът, обръща внимание на плановете за възстановяване на европейския туризъм и транспорт след избухването на COVID-19 пандемията. Счита се, че както краткосрочното, така и дългосрочното подпомагане на тези сектори е много необходимо, за да се гарантира тяхното бъдеще и конкурентоспособност. Важно е, мерките, които се прилагат в момента да сведат до минимум допълнителните загуби, като същевременно успеят да възобновят доверието на туристите. Солидарността и добрата координация в сектора на туризма са ключови за оцеляването му, а възстановителният план на Комисията подчертава важността на инвестициите. Туристическият сектор е силно зависим от транспортния. Подобряването на достъпността, устойчивостта и свързаността на всички видове транспорт, същевременно поддържайки тяхното високо ниво на безопасност ще окаже значително влияние за укрепването на туристическия сектор в ЕС. Необходимо е насърчаване на устойчивите начини на пътуване, като например железопътния транспорт и развитието на нощните влакове. Изграждането на добра мрежа от модерна, безопасна и устойчива инфраструктура ще улесни пътуването в целия ЕС като периферните държави членки ще бъдат по-достъпни за вътрешноевропейски и международен туризъм. Гласувам в подкрепа.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: technical assistance at the initiative of the Commission (A9-0109/2020 - Victor Negrescu) BG

17-06-2020

Тази резолюция се отнася за предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.
Съгласно европейските разпоредби фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро като съответните суми се вписват в общия бюджет на ЕС. Предложението на Комисията касае мобилизирането на 345 000 EUR от Фонда с цел обезпечаване на техническа помощ за Комисията. Помощта ще финансира дейности като мониторинг и събиране на данни, информация, създаване на интерфейс за база от знания и консултиране на държавите членки относно използването, проследяването и оценяването на ЕФПГ. За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане на трансфер на обща сума от 345 000 EUR от резерва за ЕФПГ (04 04 01 (БКП) и 40 02 43 (БКПЗ)) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 01 04 04 (едногодишни бюджетни кредити)). Това е първото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган през 2020 г. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Portugal, Spain, Italy and Austria (A9-0105/2020 - José Manuel Fernandes) BG

17-06-2020

Тази резолюция засяга мобилизирането на средствата от фонд „Солидарност“ на ЕС за предоставяне на финансова помощ във връзка с екстремните метеорологични събития засегнали Португалия, Испания, Италия и Австрия през есента на 2019г. Общият размер на сумата, предложена за мобилизиране е 278 993 814 EUR. Следователно това налага също и изменение на бюджета посредством проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 4/2020). ПКБ № 4/2020 има за цел увеличаване на финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 272 498 208 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Това е първото решение за мобилизиране на средства от Фонда за 2020 г. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Draft amending budget No 3/2020: Entering the surplus of the financial year 2019 (A9-0104/2020 - Monika Hohlmeier) BG

17-06-2020

Тази резолюция на Европейския парламент се отнася до позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година - вписване на излишъка от финансовата 2019 година, възлизащ на 3 218, 4 милиона евро. В нея Парламентът призовава отново всички налични средства и неизползвани суми в бюджета на ЕС (включително и излишъкът) да се използват за бързо изпращане на финансова помощ на регионите и предприятията, засегнати най-много от пандемията от COVID-19. Допълнително Парламентът напомня, че е редно да съществува възможност бюджетът на ЕС да използва отново и приходите от глоби, и тези от просрочени плащания, без съответно намаление на вноските на база БНД. Парламентът подкрепя също и увеличаването на предложения резерв на ЕС (общия марж на поетите задължения) в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) със сума, равна на приходите от глоби и имуществени санкции. Гласувам в подкрепа на това предложение.

Draft amending budget No 4/2020: proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Portugal, Spain, Italy and Austria (A9-0106/2020 - Monika Hohlmeier) BG

17-06-2020

Тази резолюция на Европейския парламент се отнася до позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, който придружава предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за предоставяне на средства за Португалия, Испания, Италия и Австрия. Фонд „Солидарност“ на ЕС е специален инструмент съгласно определението в Регламента за многогодишна финансова рамка (МФР), предоставящ подкрепа на държавите членки и на тези, присъединяващи се към ЕС, в случай на големи бедствия причинени от природни явления. Комисията предлага да се измени бюджетът за 2020г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 272 498 208 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Гласувам в подкрепа.

New MFF, own resources and Recovery plan BG

15-05-2020

. – В тази резолюция Парламентът излага своята позиция въз основа на очакваното предложение на Комисията за дългосрочния бюджет на ЕС – Многогодишната финансова рамка (МФР), собствените ресурси и плана за възстановяване от пандемията на COVID-19. ЕП подчерта, че е важно европейските граждани да са в центъра на стратегията за възстановяване от пандемията, защото техните интереси са представлявани от Парламента.
С тази цел ЕП предупреди Комисията, че не трябва да се разработва стратегия за възстановяване, която се базира на междуправителствени средства и е извън общностния метод. Стратегията за възстановяване трябва да се основава върху МФР и нейните програми, защото МФР е двигателят за осъществяването на амбициите на Съюза.
Следователно, Парламентът трябва да участва в подготовката, приемането и изпълнението на фонда за възстановяване и да е в центъра на процеса на вземане на решения. В противен случай ЕП е готов да отхвърли всички предложения на Комисията, които не съответстват на вече определените стандарти, като в това е включено и постигането на споразумение относно реформата на системата за собствените ресурси на Съюза.
Новата МФР трябва да е амбициозна и да отговаря на очакванията на европейските граждани и на политическите ангажименти на ЕС с необходимите финансови средства. Затова предложението трябва да включва бюджета за новия фонд за възстановяване и трансформация. Допълнително ЕП призовава Комисията и лидерите от ЕС да вземат смели решения относно реформата на системата за собствените ресурси на Съюза, като включат и въвеждането на набор от нови собствени ресурси. Ако държавите членки откажат да приемат създаването на нови собствени ресурси, за да е жизнеспособна новата МФР, ще последва допълнителното увеличение на преките им вноски на база БНД.
Относно плана за възстановяване, в съответствие с резолюцията си от 17 април 2020 г., Парламентът призовава фондът да бъде финансиран чрез емитиране на дългосрочни облигации за възстановяване, които са гарантирани от бюджета на Съюза, с максимални тавани и с план за погасяване. ЕП подчертава обаче, че фондът не трябва да създава допълнителна тежест за националните бюджети. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Temporary measures concerning the validity of certificates and licences (omnibus) BG

15-05-2020

Това предложение за Регламент на ЕС е относно определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19, валидността на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучения в определени области на транспортното законодателство, автомобилния, железопътния, вътрешния воден транспорт и морската сигурност.
Поради предприетите публични мерки необходими с оглед на пандемията, транспортните оператори и другите засегнати лица в много случаи не са в състояние да изпълняват необходимите формалности и процедури, свързани с подновяването, удължаването или продължаването на валидността на удостоверенията, свидетелствата или разрешителните, които ползват. Компетентните органи на държавите членки по същите причини в много случаи не са в състояние да спазват задълженията си в рамките на правото на ЕС и да разглеждат заявленията от транспортните оператори преди изтичането на техните срокове.
За да се гарантира безпроблемното функциониране на вътрешния пазар, степента на безопасност на транспорта и да се осигури правна сигурност, е необходимо временното приемане на разпоредби за удължаване на валидността на тези удостоверения, свидетелства или разрешителни. Целта е да се гарантира тяхната валидност в рамките на разумен срок по време и след пандемията от COVID-19. Гласувам в подкрепа.

2018 discharge: Performance, financial management and control of EU agencies (A9-0079/2020 - Ryszard Czarnecki) BG

14-05-2020

. – Тази резолюция е относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на децентрализираните агенции на Съюза за финансовата 2018 година – резултатите от тяхната дейност, финансовото им управление и контрол. В нея се дискутира дейността на агенциите и тяхното влияние върху политиките на Съюза и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в някои области от важно значение за европейските гражданите – например сигурност, здравеопазване, безопасност, икономически въпроси, свобода и правосъдие и научни изследвания. Агенциите изпълняват задачи от основно значение за ЕС и неговите граждани и пряко въздействат върху живота и ежедневието на гражданите. Те са създадени, с цел да се осигури добро функциониране на системите на ЕС и да се улесни прилагането на единен европейски пазар и извършването на независими технически оценки.
Затова тяхното функциониране трябва да е ефективно и това е подчертано в тази резолюция. Обръща се внимание на бюджетното и финансово управление на агенциите и значението на многогодишната финансова рамка (МФР) за изготвянето на техните бюджети. Допълнително, Парламентът насърчава агенциите да продължат да проучват нови източници на финансиране в допълнение към съществуващите вноски от бюджета на ЕС. Обсъждат се основните рискове при дейността на агенциите и препоръките на Сметната палата в нейния годишен доклад по темата. Разисква се политиката относно персонала на агенциите, обществените поръчки и предотвратяването на конфликт на интереси, както и правилата за прозрачност и вътрешен контрол.
Подчертава се също, че при извършването на своите дейности агенциите трябва да гарантират съвместимост с правото на Съюза, принципа на пропорционалност и спазването на принципите на вътрешния пазар. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021 (A9-0102/2020 - Olivier Chastel) BG

14-05-2020

В този доклад ЕП разисква бюджетната прогноза за своите приходи и разходи за финансовата 2021 година. Тази процедура се очертава първата бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат и се отнася до първата година от Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021 – 2027 г. Най-голямата част от бюджета на ЕП бива определена от договорни или законови задължения и подлежи на годишна индексация.
В доклада е подчертано, че основните функции на Парламента са да приема законодателство заедно със Съвета, да решава относно бюджета на ЕС, да представлява гражданите и да упражнява контрол върху работата на останалите институции в ЕС. Затова е подчертана и изключително важната роля на Парламента за изграждането на европейско политическо съзнание и за утвърждаването на ценностите на ЕС, тъй като ЕП е единствената директно избирана институция на Съюза.
Парламентът одобри споразумението постигнато между Бюрото и комисията по бюджети с цел определяне на увеличението на бюджета спрямо този за 2019 г. на 2,54%, съответстващо на общото равнище на бюджетната прогноза за 2021 г. в размер на 2 090 467 628 EUR, намаляване на равнището на разходите в предварителния проект на бюджета с 20 милиона евро и съответно намаляване на бюджетните кредити по някои бюджетни редове. Подкрепям предложението.

Contact

Bruxelles

Strasbourg