Costas MAVRIDES : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Commemoration of the 30th anniversary of the Romanian revolution of December 1989 (B9-0241/2019) EL  
 

Με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989, στηρίζω κάθε δυνατή προσπάθεια που καταβάλει η Ρουμανία για να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν τα εγκλήματα των κομμουνιστικών καθεστώτων ποτέ ξανά. Οι διαδηλώσεις του 1989, ήταν η αφορμή που άνοιξε τον δρόμο για τη μετάβαση της χώρας προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη δημιουργία μιας οικονομίας της αγοράς, καθώς και για τη μετέπειτα ένταξη της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η ρουμανική επανάσταση ήταν η πιο βίαιη από όλες τις εξεγέρσεις που οδήγησαν στην πτώση του κομμουνισμού στα κράτη που βρίσκονταν πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια 1 142 ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων 3 138, καθώς και την παράνομη κράτηση και τον βασανισμό περισσότερων από 760 ανθρώπων. Η σκληρή επανάσταση αυτή σηματοδότησε τη μετάβαση του ρουμανικού λαού προς την ελευθερία και το σύγχρονο κράτος δικαίου.

CAP: Financial discipline as from financial year 2021 and flexibility between pillars in respect of calendar year 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) EL  
 

Είμαι υπέρ της πρότασης που έχει ως απώτερο σκοπό την παροχή ασφάλειας και συνέχειας στη χορήγηση βοήθειας στους γεωργούς της ΕΕ το έτος 2020 και στη διασφάλιση της τήρησης των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων, με την προσαρμογή δύο νομοθετικών πράξεων της ΚΓΠ (κοινής γεωργικής πολιτικής). Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ, απαιτούνται μερικές τροποποιήσεις, που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της. Έτσι εξασφαλίζεται ότι ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιτρέπει την διατήρηση του μέγιστου ανώτατου ορίου που ορίζει ο κανονισμός.

EU-Gambia Sustainable Fisheries Partnership Agreement and the Implementation Protocol thereto (A9-0026/2019 - Carmen Avram) EL  
 

Τάσσομαι υπέρ της σύναψης συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας. Η συμφωνία θα συμβάλει στο να αποκτήσει η χώρα, σταδιακά, τον έλεγχο των αλιευτικών της πόρων και να μπει σε βιώσιμη πορεία στο μέλλον. Δεύτερον, η Γκάμπια έχει δεσμευτεί να γίνει μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Πρέπει να υπάρχει στενή επιστημονική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία μεταξύ των δυο πλευρών, με έμφαση στην εξερευνητική αλιεία, τις νέες αλιευτικές δυνατότητες, την καλή συνεργασία μεταξύ των οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης, και τις απαραίτητες ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων. Η χώρα δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να διεξάγει επιστημονικές έρευνες στηρίζεται εξολοκλήρου στη συνδρομή διεθνών φορέων και οργανισμών.

Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including dimoxystrobin and mancozeb (B9-0230/2019) EL  
 

Υποστηρίζω την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού που αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των παρακάτω δραστικών ουσιών, benfluralin βενφλουραλίνη, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl και pyraclostrobin. Ουσίες που διαθέτουν χαρακτηριστικά ενδοκρινικής διαταραχής και είναι τοξικές. Δεν είναι επιτρεπτό να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και η υγεία του περιβάλλοντος από την χρήση ουσιών που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες και/ή επιζήμιες για την αναπαραγωγή. Απειλούν την προστασία της υγείας του ανθρώπου και θεωρούνται βλαβερές για το περιβάλλοντος. Έχουν ήδη ληφθεί σοβαρά υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν τις επιβλαβείς ιδιότητες όλων των σχετικών ουσιών.

Closure of the accounts for the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2017 (B9-0235/2019) EL  
 

Τάσσομαι υπέρ της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(EASO) για το οικονομικό έτος 2017. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης αλλά και τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Public discrimination and hate speech against LGBTI people, including LGBTI free zones (B9-0234/2019) EL  
 

Τάσσομαι κατά των δημόσιων διακρίσεων και τη ρητορική μίσους προς τα ΛΟΑΔΜ άτομα. Έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αφορούν την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Καταδικάζω οποιαδήποτε διάκριση, μορφή βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου προασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, που περιλαμβάνουν την προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΔΜ κοινότητας. Η φοβία έναντι των ατόμων ΛΟΑΔΜ εξακολουθεί να είναι σύνηθες φαινόμενο και δεν λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμησή της. Καλούνται τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η ομοφοβία επηρεάζει την κοινωνία προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη, η ευαισθητοποίηση και η πλήρης αποδοχή.

EU Pollinators Initiative (B9-0233/2019) EL  
 

Στηρίζω την επιστημονική πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές που εστιάζει στην καταγραφή και παρακολούθηση των επικονιαστών ως σημαντικό κομμάτι της βιοποικιλότητας της ΕΕ. Στους επικονιαστές συμπεριλαμβάνονται διάφορα έντομα, όπως οι μέλισσες, οι συρφίδες, οι πεταλούδες, οι σκώροι, τα σκαθάρια, οι σφήκες και οι θρίπες, και θηλαστικά, όπως οι νυχτερίδες, και τα πτηνά. Η υγεία των επικονιαστών είναι ουσιώδης για τη γεωργική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι το 84 % των φυτικών ειδών και το 76% της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων εξαρτώνται από την επικονίαση που πραγματοποιούν οι παραπάνω κατηγορίες. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της ΕΕ αποδίδεται και οφείλεται άμεσα στους επικονιαστές.

Enabling the digital transformation of health and care (B9-0239/2019) EL  
 

Στηρίζω τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας. Η διασφάλιση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στοιχείο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας φάρμακα. Επίσης η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την εναρμόνιση της συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των δεδομένων υγείας στην ΕΕ θα βελτιώσει την ποιότητα της έρευνας και των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ευρωπαίους πολίτες.

EU-Switzerland Agreement on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) EL  
 

Υποστηρίζω την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας των δυο πλευρών, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, ζητήματα που απασχολούν άμεσα την Ένωση και την Ελβετία. Η Ελβετία θεωρείται από τους σημαντικότερους εταίρους της Ένωσης - και αντιστρόφως η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελβετική συνομοσπονδία - αφού γεωγραφικά «περικυκλώνεται» από κράτη μέλη της Ένωσης. Η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μόνο καλύτερα αποτελέσματα θα φέρει και για τις δυο πλευρές.

EU-Liechtenstein Agreement on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) EL  
 

Τάσσομαι υπέρ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας. Επιπρόσθετα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος αποτελούν μείζονα ζητήματα κι για τις δυο πλευρές. Οι ήδη υπάρχουσες κι εξαίρετες σχέσεις και επαφές σε πολλά επίπεδα έφεραν θετικά αποτελέσματα. Το Λιχτενστάιν «αποτελεί» κομμάτι της Ένωσης, κατά συνέπεια η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δυο πλευρών θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11G257
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T06014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G257
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: