Veuillez remplir ce champ
Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Hungary - Demokratikus Koalíció (Hungary)

Date of birth : , Csorna

Written explanations of vote Csaba MOLNÁR

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Allocation of slots at Community airports: common rules HU

26-03-2020

A COVID-19 világjárvány minden szakpolitikai területre kihatással van, köztük a légi közlekedésre is. A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint annak érdekében, hogy a légi fuvarozók a következő naptári évben is megtarthassák előnyeiket, a részükre kiosztott résidők legalább 80%-át fel kell használniuk az aktuális évben. Tekintettel arra, hogy a vírus elterjedése 2020 eleje óta világszerte a légi forgalom jelentős visszaeséséhez vezetett, az Európai Bizottság a Parlament elé terjesztett javaslatában a repülőtéri résidőkre vonatkozó szabályozás felfüggesztését javasolja a légitársaságok támogatása érdekében. A javaslat elfogadása nélkül a légitársaságok arra kényszerülnének, hogy üres járatokat indítsanak, ami hatalmas mértékű, elfogadhatatlan környezetszennyezést jelentene. Az Európai Unió a szolidaritás példaképe, melyet ez az intézkedés is alátámaszt, így szavazatommal természetesen támogattam a törvényjavaslat elfogadását.

Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative) HU

26-03-2020

A koronavírus hatalmas terhet ró az Európai Unió tagállamaira, így a Bizottság javaslatában 37 milliárd eurót kíván átcsoportosítani az egészségügyi és a gazdasági vészhelyzet kezelésére. A dokumentum célja, hogy a 2020-ban a strukturális és kohéziós alapokba vissza nem fizettetett összegeket a tagállamok a COVID-19 járványhoz kapcsolódó beruházások felgyorsítására használhassák fel. Magyarországon is kiemelt szükség van a megfelelő védelem és az elérhető egészségügyi eszközök számának növelésére, amit ezen gazdasági eszköz révén biztosítani lehetne. Az Európai Unió tehát bizonyította, hogy válsághelyzetben is képes cselekedni, hogy segítsen tagállamainak a válság túléléséhez, az alkalmazás mikéntje már a tagállamok kormányain múlik. Ennek megfelelően támogattam a javaslatot.

Financial assistance to Member States and countries negotiating their accession to the Union that are seriously affected by a major public health emergency HU

26-03-2020

Az Európai Bizottság Parlament elé benyújtott javaslatának célja, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának hatályát kiterjessze a jelentős közegészségügyi szükséghelyzetekre, és meghatározza a finanszírozásra jogosult konkrét műveleteket. A jelenlegi szabályozás értelmében az Alapot kizárólag a fizikai károkat okozó természeti katasztrófákra, például az árvizekre, a viharokra, a földrengésekre lehet igénybe venni. A fennálló globális egészségügyi válsághelyzetre tekintettel viszont elengedhetetlen a Szolidaritási Alap kiterjesztése hasonló egészségügyi katasztrófák kezelésére. Ennek megfelelően, szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

False and Authentic Documents Online (FADO) system (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) HU

13-02-2020

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására. Az Elnökök Értekezlete 2019. március 21-i határozatával, több részre bontotta a Bizottság javaslatát és felhatalmazta az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy készítsen külön jogalkotási jelentést a hamis és eredeti okmányok online rendszerére (False and Authentic Documents Online – FADO) vonatkozó rendelkezésekről.
A FADO létrehozására azzal a céllal került sor, hogy megkönnyítse a mintaokmányokra és az ismert hamisítási módszerekre vonatkozó információcserét a tagállamok hatóságai között. A FADO az eredeti és a hamis okmányokra vonatkozó információk elektronikus tárolására, gyors cseréjére és validálására szolgál. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban a módosító indítványokkal egységes szerkezetbe foglalva fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

The EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women (B9-0093/2020, B9-0095/2020) HU

13-02-2020

A tárgyban az ECR képviselőcsoport önálló, a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoportok közös, állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtottak be. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 64. ülésszakának kiemelt témája a Pekingi Nyilatkozat és a Pekingi Cselekvési Platform végrehajtásának felülvizsgálata és értékelése. A közös tervezet leszögezi, hogy a nemek közötti egyenlőség nem csupán alapvető emberi jog, hanem a társadalmi-gazdasági fejlődés előrehaladásának és a szegénység csökkentésének előfeltétele.
Rámutat, hogy a bérek és a nyugdíjak terén a nemek között fennálló egyenlőtlenség csökken ugyan az Unióban, de továbbra is magas, a nemek közötti foglalkoztatási különbség 11,5 százalékponton stagnál és a nők csaknem négyszer nagyobb eséllyel dolgoznak részmunkaidőben, mint a férfiak. Elvi éllel mondja ki, hogy az Isztambuli Egyezmény elleni föllépés kimondottan a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek a csorbítása, és így egyenértékűnek kell tekinteni a demokrácia elleni támadásokkal.
Mindezekre alapozva a Tanácsnak címzett ajánlások elfogadását javasolja, különösen a nők gazdasági és politikai szerepvállalásának növelésére, a nemi alapú erőszak felszámolására és a nők alapvető jogainak biztosítására, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő politikákra vonatkozóan. Szavazatommal a közös indítvány elfogadását támogattam.

Conclusion of the EU-Viet Nam Free Trade Agreement (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) HU

12-02-2020

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére. A határozat elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlásában azt indítványozza, hogy a Parlament a megállapodás megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

Conclusion of the EU-Viet Nam Free Trade Agreement (Resolution) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) HU

12-02-2020

Ez a legátfogóbb és legambiciózusabb megállapodás, amelyet az EU egy fejlődő országgal valaha is megkötött. Összességében a vámtarifák több mint 99%-át megszünteti. Célja ösztönözni a növekedést és a foglalkoztatást, javítani a versenyképességet, küzdeni a szegénység ellen és megszilárdítani a szerkezeti reformokat. Vietnam lendületben levő, versenyképes és összekapcsolt gazdasággal, majd 100 millió polgárral, bővülő középosztállyal, valamint fiatal és dinamikus munkaerővel rendelkezik. Egyike az ASEAN leggyorsabban fejlődő országainak, GDP-jének átlagos növekedése 2000 és 2018 között mintegy 6,51%-os volt.
Emellett egyike a régió legnyitottabb és a szabadkereskedelem tekintetében legfogadókészebb gazdaságainak. A megállapodás kötelezettségeket tartalmaz az emberi jogokra általában és azok munkahelyi védelmére vonatkozólag, mindkét felet kötelezi a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások, így a Párizsi Megállapodás végrehajtására. Átfogó és kötelező fejezetet tartalmaz a kereskedelem és a fenntartható fejlődés tekintetében. Kötelezi Vietnamot, hogy hajtsa végre az általa ratifikált alapvető ILO-egyezményeket, és tegyen kitartó erőfeszítéseket a függőben lévő egyezmények ratifikálására.
A megállapodás fontos lépés az EU végső célja, egy régiók közötti szabadkereskedelmi térség kialakítása felé az ASEAN-országokkal. A Szingapúrral és Japánnal kötött hasonló megállapodásokkal együtt megerősíti az EU kapcsolatait Ázsiával egy olyan időszakban, amikor megkérdőjelezik a szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmet. Az állásfoglalás-tervezetet megszavaztam.

EU-Viet Nam Investment Protection Agreement (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) HU

12-02-2020

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére. A határozat elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlásában azt indítványozza, hogy a Parlament a megállapodás megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

EU-Viet Nam Investment Protection Agreement (Resolution) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) HU

12-02-2020

Az EU és Vietnám közötti beruházásvédelmi megállapodás csaknem azonos az EU és Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodással, és túlmutat a CETA-ban foglalt beruházásvédelmi rendelkezéseken. Hatálybalépését követően fölváltja a Vietnám és az uniós tagállamok között hatályban lévő 21 kétoldalú beruházási megállapodást és elő fogja segíteni a Vietnám és az EU közötti magas színvonalú beruházások előmozdítását.
A megállapodás tartalmazza a megkülönböztetés tilalmát, a gyors és megfelelő kompenzáció nélküli kisajátítás tilalmát, a befektetéshez kapcsolódó pénzeszközök átutalásának és hazatelepítésének lehetőségét, az igazságos és méltányos bánásmódra és a fizikai biztonságra vonatkozó általános garanciát, kötelezettségvállalást, hogy a kormányok tiszteletben fogják tartani írott és jogilag kötelező érvényű szerződéses kötelezettségeiket a beruházó irányában és kötelezettségvállalást a veszteségek kompenzálására háborús vagy fegyveres konfliktushoz kapcsolódó bizonyos körülmények között.
Az egyezménynek része a viták elkerülésére és rendezésére szolgáló hatékony, állandó és független mechanizmus egy nemzetközi és független beruházási bírósági rendszer révén, az igazságos és méltányos bánásmódra vonatkozó kötelezettség megsértésének pontos meghatározását és a rendszerrel való esetleges visszaélésekkel szembeni biztosítékokat. Az állásfoglalás-tervezetet megszavaztam.

Objection pursuant to Rule 111: Union list of projects of common interest (B9-0091/2020) HU

12-02-2020

A Bizottság 2019. október 31-én felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról. A Verts/ALE képviselőcsoport indítványt nyújtott be, hogy a Parlament emeljen kifogást a bizottsági rendelettel szemben, és hívja föl a Bizottságot, hogy nyújtson be egy új, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely kerüli a fosszilis tüzelőanyagok bármely új infrastruktúrájának kiépítését, és amely teljes mértékben összeegyeztethető a Párizsi Megállapodásban vállalt uniós és tagállami kötelezettségekkel.
Alapos megfontolás után az indítványt azért szavaztam meg, mert a negyedik listán szereplő projektek elavultak és klímaszempontból sem megfelelők. A negyedik lista elutasításával van a lenagyobb esélye annak, hogy új, valóban a klímaváltozást megfékezni képes projektlista jöjjön az Európai Parlament elé.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • European Parliament
    JAN 3Q

    1047 Bruxelles