Csaba MOLNÁR : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Situation in Venezuela after the illegal election of the new National Assembly Presidency and Bureau (parliamentary coup) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) HU  
 

A tárgyban az ID kivételével valamennyi képviselőcsoport nyújtott be állásfoglalásra irányuló indítványt. A PPE, az ECR, az S&D és a Renew frakciók megállapodásra jutottak, indítványaikat visszavonták és helyette egyeztetett szöveget nyújtottak be.
A 2018-as elnökválasztás nem felelt meg a nemzetközi minimumszabályoknak, ezért azt az EU nem ismerte el. A Nemzetgyűlés viszont 2019. januárjában egy évre Juan Guaidót választotta elnökévé, akit az alkotmány értelmében Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánítottak, és akit ekként 25 uniós tagállam, valamint maga az EU elismert. A Nemzetgyűlés elnökének 2020. január 5-i megválasztását parlamenti puccsal megakadályozták, ezért a Nemzetgyűlés másutt ült össze és Juan Guaidót újabb egy évre szabályosan elnökévé választotta, aki így továbbra is az ország ideiglenes elnöke. .
Az indítvány elismeri Juan Guaidót a Venezuelai Nemzetgyűlés elnökének és ezzel az ország ideiglenes elnökének és teljes támogatásáról biztosítja a Nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim demokratikus testületét. Fölhívja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy ismerjék el Guaidó elnök legitim mandátumát, a főképviselőt pedig, hogy a jogsértésekért és az elnyomásért felelős személyek elleni célzott szankciók bevezetésével segítse a venezuelai demokrácia helyreállítását.
Szavazatommal az egyeztetett indítvány elfogadását támogattam.

Ongoing hearings under article 7(1) of the TEU regarding Poland and Hungary (B9-0032/2020) HU  
 

A tárgyban a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló közös indítványt nyújtottak be.
A Parlament az Unió alapértékeinek Magyarország általi, a Bizottság pedig a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítására szólította föl a Tanácsot. Az indítvány megállapítja, hogy az eddigi tanácsi meghallgatásokat nem rendszeres, strukturált és nyílt módon szervezték meg, sürgeti a horvát elnökséget és a többi soron következő elnökséget ennek korrekciójára. Fölszólítja az érintett tagállamokat jóhiszemű együttműködésre és az uniós jog elsőbbségének tiszteletben tartására a teljes folyamat során. Javasolja, hogy a Tanács intézzen konkrét ajánlásokat az érintett tagállamokhoz, és tűzzön ki határidőket azok végrehajtására. Követeli az eljárás során az EUSZ által a Parlamentnek biztosított jogok tiszteletben tartását. Megállapítja, hogy a Bizottság és más nemzetközi szervezetek jelentései és nyilatkozatai szerint Lengyelországban és Magyarországon csak romlott a helyzet az eljárás megkezdése óta, ezért fölkéri a Tanácsot, hogy a meghallgatások foglalkozzanak az új fejleményekkel is. Leszögezi, hogy az EUSZ 7. cikke szerinti eljárás kiegészítése és nem helyettesítése végett sürgős szükség van a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmusra.
Az indítvány elfogadását támogattam.

COP15 to the Convention on Biological Diversity (Kunming 2020) (B9-0035/2020) HU  
 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE, az ECR és a GUE/NGL képviselőcsoportok közös indítványa.
A tervezet megállapítja, hogy környezetvédelmi vészhelyzettel állunk szemben. A természet világszerte az emberi történelem során eddig soha nem tapasztalt mértékben pusztul, a fajok kihalásának üteme egyre gyorsul és mintegy egymillió állat- és növényfajt fenyeget. A szárazföldi éghajlatváltozás további stresszhelyzeteket jelent a biológiai sokféleség tekintetében, 2°C-os globális fölmelegedés például a korallzátonyok több mint 99%-át elpusztítaná. Az éghajlati vészhelyzet és a biológiai sokféleség nagyarányú csökkenése következtében olyan alapvető emberi jogok kerülnek veszélybe, mint az élethez, az egészséghez, az élelmiszerhez és a biztonságos ivóvízhez való jog.
Fölhívja ezért a Bizottságot, hogy az európai zöld megállapodásban – az éghajlatváltozás mellett – tegye kiemelt prioritássá a természet védelmét és helyreállítását. Sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek azonnali, jelentős és további kötelező erejű erőfeszítéseket a biológiai sokféleség megőrzésére és helyreállítására. Fölszólítja a Bizottságot, hogy éghajlat-politikáiban biztosítsa a biológiai sokféleség teljes körű integrálását, és valamennyi jövőbeni kereskedelmi megállapodásba foglaljon bele kötelező erejű és érvényesíthető fejezeteket a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozóan.
A tervezet elfogadását támogattam.

Numerical strength of committees (B9-0039/2020) HU  
 

Az Elnökök Értekezlete előterjesztette javaslatát a Parlament állandó bizottságainak összetételére vonatozóan. Az előterjesztés elfogadását támogattam.

Protocol to the Agreement between the EU, Iceland and Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) HU  
 

A 2725/2000/EK tanácsi rendelet hozta létre az Eurodac-rendszert, 2001 óta az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás hatálya az Eurodac alkalmazására is kiterjed. A 603/2013/EU, úgynevezett „átdolgozott” Eurodac-rendelet lehetővé tette az Eurodacba történő betekintést a bűnüldöző hatóságok számára is. A bűnüldözési célú hozzáférés azonban mindeddig nem terjedt ki Norvégiára és Izlandra. A Tanács határozattervezetet dolgozott ki a 2001-es megállapodást a bűnüldözés területére is kiterjesztő jegyzőkönyv ratifikálásáról, ennek elfogadásához azonban meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését.
Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlásában azt indítványozza, hogy a Parlament a jegyzőkönyv megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

EU-China Agreement on certain aspects of air services (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) HU  
 

A Bizottság a Tanács felhatalmazása alapján olyan megállapodás megkötéséről folytatott tárgyalásokat a Kínai Népköztársasággal, amely a tagállamok és Kína között meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások egyes rendelkezéseinek helyébe lép. Ennek célja, hogy az EU valamennyi légi fuvarozója hátrányos megkülönböztetés nélkül férhessen hozzá az Európai Unió tagállamai és Kína közötti légi útvonalakhoz, és ily módon a tagállamok és Kína közötti kétoldalú légi közlekedési megállapodások összhangba kerüljenek az európai uniós joggal. A megállapodás csak az uniós jognak való megfeleléshez szükséges mértékben módosítja vagy egészíti ki a kétoldalú légiközlekedési megállapodások rendelkezéseit. A rendelkezések az Európai Unió tagállamai és Kína között létrejött 27 kétoldalú légi közlekedési megállapodás esetében váltják fel vagy egészítik ki a hatályos rendelkezéseket.
A Tanács határozattervezetet dolgozott ki a megállapodás ratifikálására, ennek elfogadásához azonban meg kell szereznie a Parlament előzetes jóváhagyását. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlásában azt indítványozza, hogy a Parlament a megállapodás megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

Common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) HU  
 

A Bizottság javaslatot tett a Tanácsnak kisvállalkozásokra alkalmazandó héaszabályok további egyszerűsítésére. A javaslat célja, hogy új szabályokat vezessen be a kkv-kra háruló adminisztratív terhek és megfelelési költségek csökkentése, továbbá annak érdekében, hogy olyan adózási környezet kialakítását segítse elő, amely támogatja a kkv-kat a növekedésben és a határokon átnyúló kereskedelem hatékonyabbá tételében.
A Tanács az ECOFIN ülésén megállapodásra jutott a kkv-kra alkalmazandó héaszabályok további egyszerűsítésére vonatkozó általános megközelítésről. Ennek szövege azonban jelentősen eltér a Bizottság eredeti javaslatától, amelyről a Parlament 2018. szeptember 11-én fogadta el álláspontját, ezét a Tanács úgy határozott, hogy ismét konzultál a Parlamenttel.
A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Tanács tervezetét hagyja jóvá. Ennek megfelelően szavaztam.

The European Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) HU  
 

A tárgyban mind a hét képviselőcsoport állásfoglalási indítványt dolgozott ki. Közülük a Verts/ALE, a PPE, a Renew és az S&D frakciók megállapodásra jutottak, indítványaikat visszavonták és helyettük az állásfoglalásra irányuló közös indítványt nyújtottak be.
Az indítvány értelmében a Parlament hangsúlyozza, hogy azonnali és ambiciózus lépésekre van szükség ahhoz, hogy megbirkózzunk az éghajlati és környezeti kihívásokkal, a globális felmelegedés mértékét 1,5 °C-ra korlátozzuk, és elkerüljük a biológiai sokféleség tömeges csökkenését. Üdvözli az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közlemény közzétételét; osztja a Bizottság elkötelezettségét az iránt, hogy az EU-t egészségesebb, fenntartható, méltányos, igazságos virágzó és üvegházhatású gázok kibocsátásától mentes társadalommá alakítsuk, és szorgalmazza az Unió klímasemleges társadalommá történő átalakítását legkésőbb 2050-ig.
Az indítvány egyebek mellett kitér az EU 2030-ig, illetve 2050-ig megfogalmazott éghajlat-politikai ambícióinak növelésére, a tiszta, megfizethető és biztonságos energiával való ellátásra, az ipar mozgósítására a tiszta és körforgásos gazdaság érdekében, a fenntartható és intelligens közlekedésre való áttérés felgyorsítására. Foglalkozik a termelőtől a fogyasztóig méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszer kialakításával, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség megőrzésével és helyreállításával, valamint az európai zöld megállapodás finanszírozásával és a méltányos átállás biztosításával.
A közös indítvány elfogadását támogattam.

Implementing and monitoring the provisions on citizens’ rights in the Withdrawal Agreement (B9-0031/2020) HU  
 

Guy Verhofstadt, az EP Brexit-koordinátora, Antonio Tajani, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke, továbbá a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoportok elnökei közös állásfoglalási indítványt nyújtottak be a Brexitről rendelkező megállapodásban foglalt, a polgárok jogaira vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról és nyomon követéséről. A tervezet leszögezi, hogy a megállapodás második része méltányos és kiegyensúlyozott.
Rámutat, hogy az uniós polgárok letelepedési rendszerében magas azon kérelmezők aránya, akik csak „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást kaptak. Sürgeti ezért az Egyesült Királyságot, hogy válasszon a megállapodás 18. cikkének (4) bekezdése szerinti deklaratív jellegű közigazgatási eljárást és ugyanerre hívja föl az EU-27 tagállamait is. Súlyos aggodalmának ad hangot az Egyesült Királyságban élő EU-27 állampolgárokkal kapcsolatos közelmúltbeli és egymásnak ellentmondó bejelentések miatt, amelyek bizonytalanságot és szorongást okoztak az érintett polgárok számára. Aggodalmát fejezi ki továbbá az Egyesült Királyság a megállapodás 159. cikkében előírt független hatóságának létrehozását célzó javaslat, és a személyi okmányok másolására szolgáló szkennelési szolgáltatások korlátozott száma miatt. Üdvözölné végül, előnyös volna a megállapodás végrehajtásának és alkalmazásának az Európai Parlament és az Egyesült Királyság parlamentje általi közös ellenőrzését, e célból közös struktúrák létrehozását.
A tervezet elfogadását támogattam.

Annual report 2018 on the human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 

A Külügyi Bizottság jelentése mély aggodalmát fejezi ki a demokrácia és a jogállamiság ellen 2018-ban világszerte elkövetett, az önkényuralom erősödését tükröző támadások miatt. Leszögezi, hogy az emberi jogok között nem állítható föl rangsor és egyes csoportok jogaival nem indokolható más csoportok marginalizálása. Elítéli a nemek közötti egyenlőség elvének, valamint a nők és gyermekek jogainak megsértését.
Aggodalmának ad hangot amiatt, hogy világszerte nő az emberi jogok mellett síkra szálló személyek ellen elkövetett gyilkosságok, fizikai és rágalmazó támadások száma, valamint velük szemben a halálbüntetés, az üldöztetés, a bebörtönzés, a zaklatás és a megfélemlítés alkalmazása. Kitér a fogyatékossággal élő személyek jogaira, az etnikai hovatartozással, állampolgársággal, társadalmi osztályhoz, kaszthoz tartozással, vallással, meggyőződéssel, nyelvvel, életkorral, nemmel, szexualitással és nemi identitással összefüggő üldöztetésre és megkülönböztetésre.
Rámutat, hogy a klímakatasztrófa, valamint a biológiai sokféleség jelentős mértékű csökkenése veszélyezteti az élethez, az egészséghez, az élelemhez és a biztonságos ivóvízhez való alapvető emberi jogokat. Elítéli a legitim célok, például a terrorizmus elleni küzdelem, az állambiztonság és a bűnüldözés felhasználását a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására, a kisebbségek elleni médiapropagandát és félretájékoztatást.
A jelentés elfogadását támogattam.

Contact