Ivan ŠTEFANEC : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Commemoration of the 30th anniversary of the Romanian revolution of December 1989 (B9-0241/2019) SK  
 

Vďaka revolúcii v roku 1989 skončila v Rumunsku totalitná diktatúra. Je našou povinnosťou pripomenúť si obete tejto revolúcie, ale i dôležitosť demokracie, právneho štátu a vytvorenie trhového hospodárstva, aby sme sa vzniku totalitných režimov vyhli v budúcnosti a zachovali demokratický systém.

Violent crackdown on recent protests in Iran (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019)  
 

The Islamic Republic of Iran is the most vicious regime in the world today. In 1988 more than 30 thousand political prisoners, mainly from the opposition PMOI, were executed in the summer of that year. That was a crime against humanity. But the world remained silent.
Now after 31 years the same regime has committed another crime against humanity by massacring the people who were protesting in the streets because of their poor conditions. Around 1 500 are believed to have been killed and 12 000 have been arrested.
Today we must not remain silent. As the Iranian opposition leader Mrs Maryam Rajavi has said: ‘The UN and the EU must take urgent action to stop the crackdown in Iran and crime against humanity and secure the release of those arrested.’
Therefore, I urge all my colleagues to give a message from the European Parliament to the people of Iran that we are with you for a free and democratic Iran.

CAP: Financial discipline as from financial year 2021 and flexibility between pillars in respect of calendar year 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) SK  
 

Podporujem návrh Komisie bez pozmeňujúcich návrhov, keďže ide o technickú správu a je potrebné, aby ju Európska únia čo najrýchlejšie prijala. Tento návrh prináša technické zmeny pre SPL horizontálne a priame platby s cieľom zabezpečiť kontinuitu financovanie SPL po 2020.

EU-Gambia Sustainable Fisheries Partnership Agreement and the Implementation Protocol thereto (A9-0026/2019 - Carmen Avram) SK  
 

Podporujem dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej protokolu vzhľadom na jej význam pre Gambijskú republiku i pre flotily EÚ, ktoré už pôsobia vo vodách tejto krajiny. Dohoda sa v prvom rade týka spolupráce v oblasti boja proti NNN rybolovu presadzovania modrého hospodárstva vrátane akvakultúry. Osobitná podpora bude tiež poskytnutá odvetviu tradičného rybolovu, ktorý v súčasnosti prekonáva ťažké obdobie. Táto dohoda taktiež pomôže Gambii postupne získať kontrolu nad jej rybolovnými zdrojmi a vydať sa v budúcnosti na cestu udržateľnosti.

Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including dimoxystrobin and mancozeb (B9-0230/2019) SK  
 

Je nevyhnutné prihliadať na vedecké dôkazy o škodlivých vlastnostiach všetkých príslušných
látok, najmä dimoxystrobínu a mankozebu. Taktiež by mali členské štáty zabezpečiť riadne
včasné opätovné posúdenie schválení účinných látok, za ktoré podávajú správy.

Closure of the accounts for the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2017 (B9-0235/2019) SK  
 

Schvaľujem účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017. Podpora tejto agentúry prispieva k rozvoju spoločného európskeho azylového systému tak, že uľahčuje, koordinuje a posilňuje praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti azylu a pomáha členským štátom plniť svoje európske a medzinárodné záväzky pri ochrane ľudí v núdzi.

Public discrimination and hate speech against LGBTI people, including LGBTI free zones (B9-0234/2019) SK  
 

Rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia je základné právo zakotvené v zmluvách a Charte základných ľudských práv. Každý občan, bez ohľadu na svoje vyznanie, sexuálnu orientáciu, musí mať rovnaké práva. Zároveň som však presvedčený, že manželstvo je prirodzený zväzok muža a ženy. Je dôležité monitorovať prejavy nenávisti verejných orgánov a volených úradníkov a v prípade ich odhalenia prijať konkrétne opatrenia a sankcie voči nim.

Fair taxation in a digitalised and globalised economy - BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SK  
 

Keďže súčasné medzinárodné pravidlá týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb nezodpovedajú potrebám digitálneho hospodárstva a globalizácie je potrebné, aby sme spoločne našli opatrenia na riešenie týchto nových výziev. Reforma medzinárodnej dane z príjmov právnických osôb by taktiež prispela k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu a zabezpečila by rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti a to najmä malé a stredné podniky, ktoré potrebujú o to väčšiu podporu v ich podnikaní. Pri tom je však nevyhnutné zachovať spravodlivú a transparentnú daňovú súťaž medzi členských štátmi.

The Rule of Law in Malta, after the recent revelations around the murder of Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) SK  
 

Daphne Caruana Galiziová sa stala obeťou toho, že stále nemáme vypracované účinné mechanizmy na kontrolu tokov financií z Európskej únie smerom k členským štátom. Potom sa stáva, že sa ich zmocňujú rôzni podvodníci a mafiáni a novinári, ktorí na to upozorňujú sú prenasledovaní, zastrašovaní a dokonca zabíjaní. Ako sme svedkami aj na Malte, vyšetrovanie takýchto káuz často sprevádzajú nejasnosti a ďalšie podozrenia. Našou povinnosťou je ochraňovať finančné záujmy Európskej únie, ale aj dohliadať na to, aby vládla spravodlivosť a existoval právny štát. Medzi európske hodnoty patrí aj úcta k demokracii a politickej pluralite. Povinnosťou každej výkonnej moci je chrániť nezávislosť médií a súdov. Je na každej vláde, aby sa správala zodpovedne a rešpektovala európske hodnoty.

EU Pollinators Initiative (B9-0233/2019) SK  
 

Opeľovače sú základným prvkom biodiverzity a sú nevyhnutné pre rozmnožovanie väčšiny rastlinných druhov. Pokles ich populácie poukazuje na to, že je nevyhnutné sa tejto téme venovať v oveľa väčšej miere a navrhnúť opatrenia na pomoc pri riešení úbytku opeľovačov v poľnohospodárstve.

Contact