Anne-Marie
MINEUR

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Anne-Marie MINEUR

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL

17-04-2019

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL

16-04-2019

. – Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL

04-04-2019

Ik heb voor het voorstel van de Commissie vervoer over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat er een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het verslag geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waarvan de chauffeurs de dupe zijn.

Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) NL

04-04-2019

Ik heb voor deze resolutie gestemd, omdat ik voorstander ben van de bescherming van de EU-begroting wanneer er fundamentele tekortkomingen op rechtsstatelijk gebied plaatsvinden in de lidstaten. Niettemin vind ik dat de bescherming van de markteconomie niet in deze resolutie thuishoort.

Situation of rule of law and fight against corruption in the EU, specifically in Malta and Slovakia (B8-0230/2019) NL

28-03-2019

Ik heb vóór deze resolutie gestemd omdat ik de gerechtelijke dwalingen in de onderzoeken naar de moorden van de journalisten afwijs. Malta en Slowakije moeten echt stappen gaan zetten in het kader van de verbetering van hun rechtsstaat. Ik betreur het echter wel dat deze resolutie oproept tot meer geld voor Europol en tevens lidstaten oproept die nog geen lid zijn om lid te worden van het Europees Openbaar Ministerie.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL

26-03-2019

Ik heb mij onthouden van stemming over de auteursrechtenrichtlijn omdat ik niet tevreden ben met de uiteindelijke tekst. Goed aan de richtlijn is de versterking van de rechten van artiesten richting platenlabels. Ook kan de richtlijn ertoe leiden dat artiesten eindelijk beloond worden voor vertoning van hun werk op internetplatforms, voor zover dat tot meer licentieovereenkomsten tussen makers en internetplatforms zal leiden. Tegelijk betreur ik het dat het gebruik van grove uploadfilters om auteursrechtelijk materiaal van platforms te weren, niet is uitgesloten. Ook heb ik zorgen over de positie van kleine bedrijven die onvoldoende beschermd worden. E.e.a. zal via duidelijkere nationale uitvoeringswetgeving gerepareerd moeten worden.

Contracts for the supply of digital content and digital services (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) NL

26-03-2019

Ik heb vóór dit pakket van consumentenrechten gestemd omdat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor consumenten in Europa. Consumenten weten met deze regels waar ze aan toe zijn, ook als ze in andere lidstaten aankopen doen. Ik betreur het wel dat er is gekozen voor maximale harmonisatie. Daarmee wordt het praktisch onmogelijk gemaakt voor Nederland om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn. Minimale harmonisatie had dan ook mijn voorkeur gehad.

Contracts for the sale of goods (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) NL

26-03-2019

Ik heb vóór dit pakket van consumentenrechten gestemd omdat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor consumenten in Europa. Consumenten weten met deze regels waar ze aan toe zijn, ook als ze in andere lidstaten aankopen doen. Ik betreur het wel dat er is gekozen voor maximale harmonisatie. Daarmee wordt het praktisch onmogelijk gemaakt voor Nederland om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn. Minimale harmonisatie had dan ook mijn voorkeur gehad.

Framework for screening of foreign direct investments into the European Union (A8-0198/2018 - Franck Proust) NL

14-02-2019

Ik heb tegen het voorstel voor een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie gestemd. Het voorstel impliceert vergaande bemoeienis van de Commissie aangaande de besluiten die lidstaten nemen omtrent buitenlandse investeringen. Daarbij wil ik benadrukken dat ik de gedachte van een screeningmechanisme als middel tegen onwenselijke en vijandige overnames binnen strategische sectoren ondersteun. De lidstaten kunnen echter ook zonder dit voorstel op ieder moment een screeningsmechanisme instellen.

Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) NL

17-01-2019

Ik heb voor deze resolutie gestemd, omdat ik voorstander ben van de bescherming van de EU-begroting wanneer er fundamentele tekortkomingen op rechtsstatelijk gebied plaatsvinden in de lidstaten. Niettemin vind ik dat de bescherming van de markteconomie niet in deze resolutie thuishoort.

Ombudsman’s strategic inquiry OI/2/2017 on the transparency of legislative discussions in the preparatory bodies of the Council of the EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) NL

17-01-2019

Ik vind het belangrijk dat de burgers en de nationale parlementen de besluitvorming in de Raad van Ministers goed kunnen volgen en controleren. Daarom stemde ik voor openbare vergaderingen van de Raad, inclusief de voorbereidende vergaderingen en openbaarheid over de onderliggende stukken. Ik verwerp echter het idee om van de Raad een soort senaat te maken.

European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) NL

16-01-2019

Ik ben van mening dat doelstellingen die onder het ESF+-fonds vallen belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding onder kinderen. Toch heb ik tegen gestemd bij de eindstemming over het verslag, gezien het feit dat ik van mening ben dat we het Brusselse subsidiecircus niet nog meer hoeven in te zetten bij het bereiken van deze doelen. Geen Europees geld naar plaatsen waar het niet nodig is. Alleen voor de armste lidstaten is financiële steun via de EU-begroting verantwoord. Alleen op die wijze stoppen we het rondpompen van geld en kan hulp effectiever worden geboden. Verhoging van budgetten is daarom ook helemaal niet nodig.

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) NL

11-12-2018

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenverstrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen.
Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) NL

11-12-2018

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenverstrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen. Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) NL

11-12-2018

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenverstrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen. Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

Reduction of the impact of certain plastic products on the environment (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) NL

24-10-2018

. – Ik heb voor het verslag gestemd. In het belang van het milieu en de toekomstige generaties is het noodzakelijk om het gebruik van wegwerpplastic drastisch te verminderen en met duurzame alternatieven te komen.
Hoewel ik het gevaar zie van ballonnen die in de natuur terechtkomen, is dat een voorbeeld van iets dat we als Nederland heel goed zelf kunnen regelen. Daarom heb ik me op dat amendement onthouden. Overigens wil ik er wel op wijzen dat bij de omwenteling naar een duurzamere manier van consumeren de rekening niet bij de gewone man of vrouw moet komen te liggen, maar bij de producenten.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/001 NL/Financial service activities (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) NL

02-10-2018

. – De SP heeft voor toekenning van financiële steun uit het globaliseringsfonds gestemd op basis van de aanvraag door de Nederlandse autoriteiten gericht op een sociaal plan voor ontslagen bankmedewerkers in Friesland, Drenthe en Overijssel. Van belang is daarbij dat het niet gaat om nieuw geld, maar om bestaande middelen van het fonds. Tegelijkertijd zetten wij grote vraagtekens bij de manier waarop de aanvraag tot stand is gekomen. De banken waar het hier om gaat, hebben over het algemeen in 2018 megawinsten geboekt. Wij zouden dan ook verwacht hebben dat de banken en niet de overheid het sociaal plan zouden hebben gefinancierd. Wij verwachten van de Nederlandse autoriteiten dat ze hierover opnieuw het gesprek met de banken aangaan, temeer daar het sluiten van hun vestigingen in genoemde provincies ook negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de regio.

A European Strategy for Plastics in a circular economy (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker) NL

13-09-2018

. – Ik heb vóór de resolutie gestemd. Als SP zijn wij voorstander van een verbod op wegwerpplastic (roerstaafjes, wattenstaafjes) waar duurzame alternatieven voorhanden zijn. Ook een verbod op microplastic juichen we toe. Wel benadrukken we dat de rekening van zo'n omschakeling niet bij de consumenten moet worden neergelegd maar bij de vervuilers: de producenten.

Europe on the Move: an agenda for the future of mobility in the EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi) NL

13-09-2018

. – Ik erken dat ontwikkelingen in de vervoerssector positieve effecten kunnen hebben op het behalen van klimaatdoelstellingen. Helaas ontbreekt in het verslag duidelijke aandacht voor de mogelijke effecten op sociaal gebied. Mede daarom heb ik tegen het verslag gestemd.

Dual quality of products in the Single Market (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová) NL

13-09-2018

. – De SP onderkent het probleem van verschillen in voedselkwaliteit en is van mening dat misleiding van consumenten door het gebruik van identieke marketing en verpakking voor producten van verschillende kwaliteit moet worden tegengaan. We hebben echter onthouding op dit verslag gestemd omdat we het probleem van uiteenlopende kwaliteit willen aanpakken zonder bevoegdheden over te dragen aan de Commissie.