Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovenia - Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

Date of birth : , Ljubljana

Written explanations of vote Romana TOMC

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Application of railway safety and interoperability rules within the Channel tunnel (C9-0212/2020) SL

08-10-2020

Predlog spremembe Direktive (EU) 2016/798 v zelo omejenem obsegu, ki bi obravnavala nekatere posledice, ki izhajajo iz dejstva, da se navedena direktiva ne bo več uporabljala za Združeno kraljestvo, sem podprla. Predlagani pogoji so strogo omejeni na to, kar je potrebno za zagotovitev varnih in učinkovitih čezmejnih dejavnosti in dopolnjujejo obstoječe določbe. Predlog se nanaša na varnost na železnici in interoperabilnost železniškega sistema in je posebej namenjen obravnavi razmer v zvezi s stalno povezavo pod Rokavskim prelivom po izstopu Združenega kraljestva iz Unije.
Poleg tega določa, da bi morala zadevna država članica, kadar je to potrebno zaradi varnosti na železnici, nemudoma uveljaviti pravico, podeljeno s sporazumom z zadevno tretjo državo, na podlagi katere lahko nacionalni varnostni organ prevzame izključno pristojnost nad delom železniške infrastrukture, ki se nahaja v navedeni državi članici.

Decision empowering France to conclude an international agreement concerning the Channel tunnel (C9-0211/2020) SL

08-10-2020

Predlog sklepa sem podprla. Za zagotovitev varnega in učinkovitega upravljanja stalne povezave pod Rokavskim prelivom bi bilo koristno ohraniti medvladno komisijo kot enotni varnostni organ, ki bi bil odgovoren za celotno infrastrukturo. Francija je 16. julija 2020 Komisijo obvestila o svoji želji, da bi izpogajala sporazum o dopolnitvi pogodbe iz Canterburyja.
Cilj tega predloga je pooblastiti Francijo za pogajanja o mednarodnem sporazumu z Združenim kraljestvom, da se zagotovi varno in učinkovito upravljanje stalne povezave pod Rokavskim prelivom z ohranitvijo enotnega varnostnega organa, odgovornega za to celotno infrastrukturo, ter določijo posebne zahteve, ki jih mora predlagani sporazum izpolnjevati, na primer obveznost medvladne komisije, da uporablja pravila Unije o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema.

Organic production: date of application and certain other dates (C9-0286/2020) SL

08-10-2020

Predlagano spremembo Uredbe (EU) 2018/848 sem podprla. Ta uredba, srejeta 30. maja 2018, vzpostavlja nov regulativni okvir za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga v zvezi z ekološko pridelavo z namenom nadaljnjega razvoja splošnega sistema upravljanja kmetij in pridelave hrane, ki združuje najboljše okoljske in podnebne prakse, visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov ter uporabo visokih standardov dobrega počutja živali in visokih proizvodnih standardov v skladu s povpraševanjem vse večjega števila potrošnikov po izdelki, ki uporabljajo naravne snovi in postopke.
Izbruh pandemije COVID-19 in z njo povezana kriza javnega zdravja predstavlja izziv za države članice brez primere in močno bremeni nacionalne organe in izvajalce ekoloških dejavnosti. Izbruh pandemije COVID-19 je ustvaril tudi izredne okoliščine, ki zahtevajo znatno prilagoditev ekološkega sektorja v smislu pridelave, trženja, nadzora in mednarodne trgovine, česar v času sprejetja uredbe ni bilo mogoče razumno pričakovati.
Da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga, pravno varnost vsem ekološkim izvajalcem in se izognili morebitnim motnjam na trgu, je treba datum začetka uporabe nekaterih določb Uredbe (EU) 2018/848 prestaviti za eno leto.

Further development of the Capital Markets Union (CMU): improving access to capital market finance, in particular by SMEs, and further enabling retail investor participation (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) SL

08-10-2020

Poročilo sem podprla. Unija kapitalskih trgov (CMU) je načrt EU za oblikovanje resnično enotnega trga kapitala po vsej EU. Cilj je zagotoviti, da naložbe in prihranki tečejo po vseh državah članicah, kar koristi državljanom, vlagateljem in podjetjem, ne glede na to, kje se nahajajo. Popolnoma delujoč in integriran trg kapitala bo gospodarstvu EU omogočil trajnostno rast in konkurenčnost. Ekonomsko močnejša Evropa bo bolje služila državljanom in EU pomagala igrati močnejšo vlogo na svetovnem prizorišču.
Komisija je prvi akcijski načrt CMU sprejela leta 2015. Septembra je sprejela nov akcijski načrt CMU z naslovom: Unija kapitalskih trgov za ljudi in podjetja - nov akcijski načrt. CMU lahko pospeši okrevanje EU po pandemiji COVID-19. Prav tako lahko zagotovi sredstva, potrebna za uresničitev evropske zelene ponudbe, Evropo prilagodi digitalni dobi in se spopade s svojimi socialnimi izzivi. Akcijski načrt temelji na prispevkih različnih zainteresiranih strani, vključno s priporočili foruma CMU na visoki ravni.
Parlament poziva k nadaljnjemu povezovanju in izboljševanju evropskih kapitalskih trgov, da bodo čim bolj privlačni, konkurenčni in odporni. Podpreti je treba zeleno, vključujoče in odporno gospodarsko okrevanje z omogočanjem bolj dostopnega financiranja evropskih podjetij. EU naj postane še varnejši kraj za posameznike, ki bodo dolgoročno varčevali in vlagali.

Reinforcing the Youth Guarantee (B9-0310/2020) SL

08-10-2020

Resolucijo sem podprla. Od leta 2014 je jamstvo za mlade pomagalo pri usposabljanju, izobraževanju ali zaposlitvi 24 milijonom mladih. Avgusta 2020 je stopnja brezposelnosti mladih v EU znašala 17,6 % in naj bi se še naprej povečevala. Parlament zato poziva k povečanju sredstev za okrepitev programa jamstva za mlade za obdobje 2021-2027.
V resoluciji Evropski parlament poziva države članice, naj mladim, ki se prijavijo v programe jamstva za mlade, ponudijo kakovostna, raznolika in prilagojena delovna mesta, usposabljanje ali pripravništvo. Evropski svet je letos sredstva Evropskega socialnega sklada + zmanjšal. S tem je namenjenih manj sredstev za ukrepe spodbujanja zaposlovanja mladih, kar je v nasprotju s ciljem Unije, da vlaga v mlade. Resolucija obsoja prakso neplačanega pripravništva in vajeništva, ki izkorišča delo mladih in krši njihove pravice. Poudarjajo, da bi bilo treba jamstvo za mlade vključiti v sklop socialnih politik, da bi različnim podskupinam mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, zagotovili dostop do njega. Komisijo poziva, naj predloži pravni okvir za učinkovito prepoved teh praks. V programih jamstva za mlade se je treba boriti proti kakršni koli diskriminaciji, ki jo doživljajo mladi.

Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) SL

07-10-2020

Poročilo sem podprla. Skupna trgovinska politika (CCP) je izključna pristojnost EU, ki zahteva, da Unija v trgovinskih zadevah nastopa enotno. Poročilo poudarja, da mora trgovinska strategija EU še naprej spodbujati interese in vrednote EU, ko se sooča z novimi izzivi po vsem svetu, da bi povečala konkurenčnost industrije EU v globaliziranem svetu. Prizadeva si za ambiciozen večstranski program, sklepanje sporazumov o prosti trgovini, ki bodo koristili vsem in odpravo neupravičenih trgovinskih ovir. Poleg tega je Komisija med pripravo tega poročila začela pregled trgovinske politike, katerega cilj je bil izboljšati trgovinsko orodje po krizi COVID-19.
CCP, sestavljena iz trgovinskih sporazumov in zakonodajnih ukrepov, bi morala služiti cilju ustvarjanja stabilnega, predvidljivega in pravičnega trgovinskega okolja, v katerem bi lahko podjetja EU v svetovnem merilu uspevala v interesu državljanov EU v obdobju po COVID-19, hkrati pa zagotavljala, da EU še naprej varuje svoje obstoječe socialne in regulativne modele in standarde.
Trgovina ni sama sebi namen, temveč je sredstvo za zagotavljanje skupne blaginje ter bi lahko poglobila politične in kulturne vezi. Trgovinski sporazumi so torej najboljši način za podpiranje partneric EU, da bi dosegle ambiciozne okoljske cilje EU, zlasti prek namenskih poglavij o trajnostnem razvoju, ki zagotavljajo rezultate.

Equivalence of field inspections carried out on cereal seed-producing crops and equivalence of cereal seed produced in Ukraine (A9-0164/2020 - Veronika Vrecionová) SL

07-10-2020

Podprla sem predlog, s katerim se posodablja odločba, ki priznava enakovrednost nekaterim tretjim državam glede poljskih pregledov in pridelave semena nekaterih vrst. Ukrajina zaenkrat ni na seznamu držav, za katere velja ta enakovrednost, zato trenutno v Evropsko unijo ni mogoče uvažati semen žit, pridelanih v tej državi. Ukrajina je Komisiji poslala zahtevo, naj njena semena žita veljajo za enakovredna na podlagi Odločbe Sveta 2003/17/ES. Komisija je na podlagi tega zahtevka pregledala veljavno ukrajinsko zakonodajo in izvedla revizijo poljskih pregledov in sistema potrjevanja semena za žita. Splošni rezultati tega pregleda so bili pozitivni. Veljavne ukrajinske zahteve in sistem so enakovredni zahtevam in sistemu Unije ter nudijo enaka zagotovila.
Ta predlog je v skladu s cilji pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, saj bo spodbudil trgovino s semenom, ki je v skladu s pravili Unije. Kot je Komisija pojasnila v predlogu, so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje enakovrednosti za Ukrajino.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3) and (4)(c): Specifications for titanium dioxide (E 171) (B9-0308/2020) SL

07-10-2020

Glasovala sem za nasprotovanje predlogu Komisije. Titanov dioksid (E 171) je snov, ki je dovoljena kot barva v različnih živilih. Uporablja predvsem v živilih, ki so zlasti priljubljena pri otrocih, kot so žvečilni gumiji, bonboni, čokolada in sladoled, kar vzbuja zaskrbljenost, da mu je morda ta ranljiva skupina prebivalstva precej izpostavljena. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) ga je od leta 2006 uvrstila med možne rakotvorne snovi za človeka. Leta 2017 je odbor za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije zaključil, da bi ga bilo treba uvrstiti med sumljive človeške rakotvorne snovi samo z vdihavanjem in ne prek prebavnih ali dermatoloških poti.
V številnih nedavno objavljenih znanstvenih člankih je izražen dvom v varnost titanovega dioksida (E 171) in so izpostavljena potencialna tveganja, povezana z njegovim zaužitjem. Nadaljnje dovoljevanje dajanja titanovega dioksida (E 171) kot aditiva za živila na trg in njegove prodaje na trgu je v nasprotju z določbami člena 6 Uredbe (ES) št. 1333/2008 in lahko škoduje zdravju evropskih potrošnikov. Evropski parlament poziva Komisijo, naj uporabi previdnostno načelo in titanov dioksid (E 171) umakne s seznama dovoljenih aditivov za živila v Uniji.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3) and (4)(c) : Maximum levels of acrylamide in certain foodstuffs for infants and young children (B9-0311/2020) SL

07-10-2020

Podprla sem ugovor, kar pomeni, da se predlog Komisije o določitvi mejnih vrednosti akrilamida v nekaterih živilih za dojenčke in majhne otroke zavrne. Ravni niso dovolj ambiciozne in treba je določiti stroge mejne vrednosti ostankov ne le za dve kategoriji izdelkov, ki jih zajema osnutek predloga, temveč tudi za druge izdelke, vsekakor pa tudi za druge piškote in prepečenec, ki ne spadajo pod posebne kategorije „piškoti in prepečenci za dojenčke in majhne otroke“, vendar se pogosto dajejo ali celo tržijo otrokom.
Znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je potrdilo, da akrilamid v hrani potencialno poveča tveganje za nastanek raka za potrošnike v vseh starostnih skupinah. Parlament poziva Komisijo in države članice, naj povečajo raziskave o nastajanju akrilamida v živilih, da bo mogoče opredeliti strategije za zmanjšanje njegovega nastajanja. Javnost naj obveščajo o kategorijah živil z morebitno višjo vsebnostjo akrilamida in o tem, kako je mogoče zmanjšati izpostavljenost tej snovi pri kuhanju.

The European Forest Strategy - The Way Forward (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) SL

07-10-2020

Poročilo sem podprla. Poudarja, da EU potrebuje ambiciozno, neodvisno in samostojno gozdno strategijo po letu 2020, da bo zagotovila polno in resnično politično podporo gozdarskemu sektorju. Vključevati mora celosten pristop k trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi, ki na uravnotežen način temelji na gospodarski, družbeni in okoljski trajnosti ter zagotavlja kontinuiteto večnamenske vloge gozdov. Usklajena bi morala biti z evropskim zelenim sporazumom in s tem povezanimi strategijami „Farm to Fork”. Treba je okrepiti trajnostno gospodarjenje z gozdovi, vendar na uravnotežen način, da se izboljša ekološko stanje gozdov in poveča njihova prilagodljivost na spreminjajoče se podnebne razmere.
Strategija EU za gozdove bi morala biti sestavni in neodvisni del prihodnjega evropskega zelenega dogovora in ne bi smela biti podrejena nobeni drugi sektorski strategiji. Gozdovi in gozdarski sektor imajo potencial za zagotavljanje vse večjega prispevka k podnebju, okolju, ljudem in krožnemu gospodarstvu s pomočjo naprednih digitalnih rešitev in trajnostnih tehnologij. Poudariti je treba ključni pomen skupne kmetijske politike ter financiranja gozdarskih ukrepov in okvirnih raziskovalnih programov, da bi biogospodarstvo na podeželju preživelo in se razvijalo.

Contact

Bruxelles

Strasbourg