Helga
STEVENS

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Helga STEVENS

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Justice programme (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL

17-04-2019

De N-VA steunt het algemeen doel van de verordening en stemde daarom voor. Zolang het programma de justitiële samenwerking over de grenzen heen ondersteunt en zich niet zal inmengen in de nationale rechtsordes, is dit volgens ons perfect in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
Toch zijn er nog enkele bemerkingen, bijvoorbeeld over de transparantieplicht. Zoals deze nu is geformuleerd, lijkt ze erg inhoudsloos en niet streng genoeg voor juridische entiteiten die belastinggeld zullen ontvangen voor hun werking. Dit kan beter. Gezien we hier stemden over een gedeeltelijk akkoord met de Raad, zijn we van mening dat verder overleg deze elementen kan verbeteren. Eens het eindresultaat er ligt, zullen wij dit opnieuw aan een grondige evaluatie onderwerpen.

Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL

17-04-2019

De voorgestelde wettekst wil meer dan 600 miljoen euro belastinggeld gebruiken om de Europese waarden actief uit te dragen en de burger te scholen over de Europese geschiedenis, identiteit en cultuur. Wij begrijpen die reflex, gezien de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat in Europa. Maar deze nieuwe geldstroom is het antwoord niet.
De nadruk ligt op het subsidiëren van ngo’s. De wet kwam er ook op verzoek van die ngo’s. De Europese Rekenkamer concludeerde nochtans dat de Commissie onvoldoende transparant werkt op het gebied van het gebruik van fondsen door ngo’s; zo mogen organisaties zichzelf het label ‘ngo’ opplakken zonder noemenswaardige controle. De sector verloor onlangs ook krediet door opeenvolgende schandalen, en dus vinden wij dat eerst orde op zaken moet worden gesteld.
Wij stellen ons ook de vraag waarom het Europagevoel bij de burger moet worden aangewakkerd. De burger beseft dat Europa medeverantwoordelijk is voor de malaise op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? Wij geloven niet dat de burger er een boodschap aan heeft. Maar een sterk middenveld blijft voor de N-VA belangrijk. Daarom willen wij de tekst evenmin tegenhouden.

Tackling the dissemination of terrorist content online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) NL

17-04-2019

De N-VA is voorstander van het aanpakken van terroristische inhoud online. Terrorisme heeft volgens ons geen plek in onze samenleving: niet offline en ook niet online. Daarom zijn er maatregelen nodig om dit te bestrijden. Er zijn echter enkele elementen in dit verslag waar nog aan gesleuteld moet worden. Zo is de definitie van terroristische inhoud erg vaag. Het moet volgens ons gaan om boodschappen die ook strafbaar zijn naar Belgisch recht: pas dan kan hun verwijdering worden gevraagd. De Europese definitie van terroristische inhoud gaat echter verder dan dat en gaat zo in tegen onze wetten.
Ook is de deadline van één uur erg strikt, zelfs met de voorgestelde langere termijn bij eerste inbreuk. In geen geval mag deze verordening betekenen dat kleine en nieuwe spelers disproportionele lasten ondervinden en gehinderd worden in hun economische activiteiten. Hiervoor moet een betere oplossing gezocht worden. Daarnaast zullen we nooit toelaten dat dergelijke wetgeving uploadfilters in de hand werkt.
Daarom onthoudt de N-VA zich op dit verslag. We staan achter het principe, maar er kan nog sterk gesleuteld worden aan de manier waarop. Gelukkig stemmen we over een voorlopige tekst zonder kracht. We kijken uit naar toekomstige onderhandelingen met de Raad om deze zaken te verbeteren.

Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL

16-04-2019

Klokkenluiders zijn de waakhonden van de waarheid. Een betere bescherming voor klokkenluiders over de hele Europese Unie is daarom onmisbaar voor mijn delegatie. Mijn partij was zelfs voortrekker van dit debat op nationaal niveau in 2013 en opnieuw in 2016 voor klokkenluiders binnen de politie. Mijn delegatie meent nog steeds dat enkel de juiste personen voor bescherming in aanmerking moeten komen: het statuut van klokkenluider mag immers niet uitgehold worden. De richtlijn waarover gestemd is in Straatsburg vormt volgens mijn delegatie een goede basis en biedt voldoende flexibiliteit aan de lidstaten om een passende mate van bescherming uit te werken. De N-VA steunde deze richtlijn.

Transparent and predictable working conditions in the European Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) NL

16-04-2019

De N-VA-delegatie stemde tegen deze richtlijn over arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie.
Het is betreurenswaardig dat de voorspelbare arbeidsvoorwaarden zeer nauw worden bekeken. Flexibilisering van de arbeidstijd kan immers zeer nuttig zijn voor een bepaalde groep mensen. Zo kunnen jongeren een eerste werkervaring opdoen (al dan niet gecombineerd met hun studies) en kunnen langdurig werklozen makkelijker weer aan het werk.
Bovendien krijgen werkgevers er weer een hoop rompslomp bij, terwijl onze kmo’s al onder allerlei regeltjes kreunen. De richtlijn zal die administratieve overlast nog zwaarder maken. De regelingen van een cao moeten volgens deze richtlijn in het opgemaakte contract.
De N-VA benadrukt dat hier op nationaal niveau reeds goede regelingen voor bestaan die nauw zijn afgestemd op onze arbeidsmarkt.

European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL

16-04-2019

De N-VA onthield zich over de oprichting van een Europese arbeidsautoriteit. De N-VA steunt de strijd tegen sociale dumping ten volle en meent dat een betere samenwerking absoluut noodzakelijk is. Zij verkiest echter het verbeteren van de bestaande en goed functionerende structuren boven het creëren van nieuwe Europese bovenbouw.
Ook onderstreept de N-VA dat het de bevoegdheid van de lidstaten is om controles uit te voeren en dat nationale inspectiediensten elk hun eigen manier van werken hebben. De oprichtingstekst van de Arbeidsautoriteit legt evenwel vandaag de fundamenten voor een Europese sociale inspectie. Zo wordt o.a. in artikel 40 sterk gealludeerd op een verdere uitbreiding van de reikwijdte van de activiteiten van de Autoriteit.
De N-VA is op zijn hoede voor dit Trojaans paard dat de sociale bevoegdheden van de lidstaten steeds verder kan uithollen.

Resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) NL

27-03-2019

. – De Commissie stelde op 1 februari voor om het budget voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief voor 2019 te verhogen met 116,7 miljoen euro. Het jaarbudget komt zo op 350 miljoen euro. De N-VA benadrukt dat de oorzaken van de jeugdwerkloosheid erg uiteen kunnen lopen in de verschillende lidstaten, waardoor het niet gepast is om in één enkele Europese oplossing te voorzien. De structurele oplossing bestaat erin om maatwerk te bieden op regionaal en nationaal niveau. Maar dit beleid realiseert net het tegenovergestelde: het neemt prikkels weg voor de betrokken regio’s om ernstig te hervormen. De oplopende EU-financiering van deze maatregelen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, verbergt dan ook de structurele problemen die er de oorzaak van zijn. Daarom hebben de N-VA-parlementsleden tegen deze zoveelste begrotingsaanpassing gestemd.

Objection pursuant to Rule 105(3): Instrument for financial support for external borders and visa (B8-0215/2019) NL

27-03-2019

De N-VA is vóór het systeem van de hotspots; migranten die toch de Middellandse Zee kunnen oversteken, moeten zo snel mogelijk worden gescreend en – indien blijkt dat zij veilige landen zijn gepasseerd – teruggestuurd. De bedoeling van de Commissie is om lidstaten de nodige fondsen te geven om die hotspots verder te ontwikkelen, en desgewenst Europese ontschepingsplatformen op te richten. Het Parlement tekent bezwaar aan tegen de budgetwijzigingen, omdat ontschepingsplatformen een te abstract concept zouden zijn. De N-VA stemt tegen dit bezwaar, omdat de Commissie terecht fondsen toekent aan de hotspots. En ten slotte, wat die abstracte notie betreft, roepen wij op om de discussie over de ontschepingsplatformen opnieuw op te starten. Europese ontschepingsplatformen werden reeds begraven door de lidstaten en verlaten door de Commissie. Geef ze concreet vorm naar Australisch model; ontscheep geredde drenkelingen in de dichtstbijzijnde veilige haven, ook in Noord-Afrika.

Objection pursuant to Rule 105(3): Asylum, Migration and Integration Fund (B8-0214/2019) NL

27-03-2019

De N-VA is vóór het systeem van de hotspots; migranten die toch de Middellandse Zee kunnen oversteken, moeten zo snel mogelijk worden gescreend en – indien blijkt dat zij veilige landen zijn gepasseerd – teruggestuurd. De bedoeling van de Commissie is om lidstaten de nodige fondsen te geven om die hotspots verder te ontwikkelen, en desgewenst Europese ontschepingsplatformen op te richten. Het Parlement tekent bezwaar aan tegen de budgetwijzigingen, omdat ontschepingsplatformen een te abstract concept zouden zijn. De N-VA stemt tegen dit bezwaar, omdat de Commissie terecht fondsen toekent aan de hotspots. En ten slotte, wat die abstracte notie betreft, roepen wij op om de discussie over de ontschepingsplatformen opnieuw op te starten. Europese ontschepingsplatformen werden reeds begraven door de lidstaten en verlaten door de Commissie. Geef ze concreet vorm naar Australisch model; ontscheep geredde drenkelingen in de dichtstbijzijnde veilige haven, ook in Noord-Afrika.

Fundamental rights of people of African descent (B8-0212/2019) NL

26-03-2019

De N-VA verzet zich tegen elke vorm van racisme en discriminatie, van eender welke bevolkings- of geloofsgroep, en dus ook van Afro-Europeanen. Wij zijn het er ook mee eens dat historische onrechtvaardigheden moeten worden erkend, en roepen de koning op om publieke verontschuldigingen uit te spreken voor de wandaden in Congo. Wij stellen ons echter ernstige vragen bij de betuttelende toon van het verslag. Wij zouden niet durven beweren dat mensen met Afrikaanse roots, wegens een huidskleur dus, behoefte hebben aan eigen, specifieke integratiemaatregelen.
Wij willen wél concrete projecten met een reële impact uitgewerkt zien, om racisme ook ten opzichte van die bevolkingsgroep krachtdadig te bestrijden. Echter, het creëren van nieuwe Europese structuren zoals gespecialiseerde diensten bij de Europese Commissie of Amerikaanse toestanden zoals de invoering van een "black history month" zijn niet de juiste antwoorden op de uitdaging. Ten slotte vinden we het kort door de bocht om Zwarte Piet in één adem te betitelen als een stereotype dat discriminatie in de hand werkt. Deze resolutie schiet haar doel voorbij, daarom stemt de N-VA-delegatie tegen.

The right to peaceful protest and the proportionate use of force (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) NL

14-02-2019

De N-VA is tevreden dat het Parlement ervoor koos om de resolutie van haar fractie, tezamen met de EVP en ALDE, te steunen. De meerderheid stemde voor een evenwichtige tekst die het gebruik van disproportioneel politiegeweld tegen betogers aankaart en de vrijheid van vreedzame manifestatie benadrukt.
De resolutie van (extreem)links haalde het niet, evenmin als hun amendementen op onze resolutie. Zij poogden het debat te kapen door de Gele Hesjes-beweging in Frankrijk aan te halen als een reden om zogenaamd minder dodelijke wapens in het vizier te nemen. Zo vinden zij dat er ter zake een hoorzitting moet worden georganiseerd en richtlijnen moeten worden ontwikkeld door de Europese instellingen. Het lijkt ons, het ontspoorde kat-en-muisspel tussen gewelddadige manifestanten en de politie indachtig, wat gemakkelijk om te schieten op de ordehandhavingsdiensten. Minder dodelijke wapens, gebruikt door getrainde politiediensten, zijn wel degelijk het alternatief voor enerzijds dodelijk optreden of anderzijds helemaal niks doen.
Met onze stem voor de ECR-resolutie gaven wij ten slotte een sterk signaal aan de Policía Nacional en de Guardia Civil dat hun optreden tijdens het Catalaanse referendum tegen vreedzame burgers die democratische rechten uitoefenen, een schandvlek voor de Europese Unie blijft.

Justice programme (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL

13-02-2019

De N-VA-delegatie draagt het subsidiariteitsbeginsel steeds hoog in het vaandel. Waar Europa justitiële samenwerking, juridische opleiding en effectieve toegang tot de rechter kan vergemakkelijken, ondersteunen en bevorderen, kan dit alleen maar als positief worden beschouwd.
Helaas week het verslag soms af van deze doelstelling. Zo wil het grotere flexibiliteit en toegankelijkheid van fondsen en dezelfde financieringsmogelijkheden voor maatschappelijke organisaties binnen én buiten Europa. Dat deze organisaties inderdaad waardevolle actoren kunnen zijn in het veld, mag niet betekenen dat Europese fondsen zomaar worden uitgedeeld aan ieder die erom verzoekt zonder strenge transparantievereisten. In het verslag wordt ook financiële steun gevraagd voor loutere "bewustmakingsactiviteiten" voor deze organisaties, wat onzes inziens te vaag is geformuleerd. De verborgen verwijzing naar het erg verregaande Europese waardeninstrument dat vorige maand werd goedgekeurd, kunnen wij daarenboven ook niet aanvaarden.
Ondanks de vreemde kronkels die het verslag hier en daar maakt, is de N-VA nog steeds voorstander van het grotere geheel en zien wij een toegevoegde waarde voor het Justitieprogramma. Daarom heeft de N-VA-delegatie zich onthouden bij de plenaire stemming.

Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) NL

13-02-2019

Deze week stemde de N-VA-delegatie over de hervorming van de verordening inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken. Deze hervorming voerde een drastische wijziging door in de taalvereisten voor deze acties. Deze wijziging druist regelrecht in tegen het subsidiariteitsbeginsel waarop de Europese Unie is geënt én tegen de constitutionele identiteit van België. De Belgische taalwetgeving in gerechtszaken gaat namelijk vanzelfsprekend voort op de grondwettelijke indeling van België in vier taalgebieden. Deze taalwet vormt de grondwettelijke waarborg van de voorrang van de taal van het eentalige gebied of van het tweetalige karakter van het gebied. Deze wet waarborgt niet alleen dat de betekening van stukken in de taal van de regio gebeurt, maar ook dat individuen stukken mogen weigeren wanneer ze niet in de desbetreffende taal zijn opgesteld. De Europese hervorming gaat nu een brug te ver door geadresseerden toe te laten stukken te weigeren indien ze de taal niet begrijpen. De geadresseerde kan zich dan enorm gemakkelijk onttrekken aan het Belgisch gerecht. Gezien deze grove schending stemde de N-VA-delegatie dan ook resoluut tegen deze verordening.

Deliberations of the Committee on Petitions 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) NL

13-02-2019

De N-VA stemde tegen dit verslag.
Ten eerste ontbreken er een reeks statistieken in het verslag omdat dit verslag normaliter op het einde van het kalenderjaar wordt opgesteld. Daarmee verzwijgt de rapporteur de daling in het aantal verzoekschriften. Het aantal verzoekschriften is immers aanzienlijk teruggelopen van 2 715 in 2014 naar 1 202 in 2018. Hoewel enige technische verbeteringen aan de basis liggen van deze daling, wordt de lagere werklast van de Commissie verzoekschriften niet meegenomen in het verslag.
Ten tweede verwijst de rapporteur weer naar de Jugendamt-resolutie, waarin ertoe werd opgeroepen dat de Europese Commissie moest optreden tegen de interne taalwetgeving van Duitsland. Dit zorgt voor wrevel tussen de lidstaten en is nefast voor het vertrouwen in de EU.
Ten slotte bevat het verslag een oproep om hulp aan illegalen (artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002) uit het strafwetboek te halen. Toestanden zoals in het Maximiliaanpark in Brussel werken averechts voor alle betrokken partijen.

Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) NL

17-01-2019

. – De Europese Unie is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden. Daarom steunden wij eind 2018 de resolutie omtrent de uitbouw van een EU-mechanisme opdat alle lidstaten de rechtsstaat zouden respecteren. Het is evident dat een dergelijk politiek gevoelig mechanisme juridisch waterdicht moet zijn en dat alle EU-instellingen binnen hun verdragsrechtelijke rol moeten blijven.
En dat is nu net het probleem. Schendingen van de rechtsstaat worden beteugeld via een verdragsrechtelijke procedure als beschreven in artikel 7 VEU. De essentie daarvan is dat de vaststelling van een schending en de oplegging van een sanctie moet gebeuren door de Europese Raad en de Raad van Ministers. De voorliggende tekst omzeilt dit, want de Europese Commissie neemt de beslissing over de inbreuk én de sanctie. De Raad krijgt enkel nog een rol in de marge toebedeeld bij de uitvoering van de sanctie. De Raad intervenieert immers slechts wanneer de beloofde budgetten voorlopig moeten worden geparkeerd. EU-wetgeving kan niet ingaan tegen de Verdragen.
Kortom, de N-VA vindt dat het principe nobel is, maar dat het aan de uitwerking ernstig schort. De gehele tekst lijkt ons, en de Juridische Dienst van de Raad, op dit en op andere punten juridisch zeer gammel in elkaar te steken. Daarom onthouden wij ons van stemming.

Establishing the Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL

17-01-2019

. – De Europese Unie is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden. Daarom steunden wij eind 2018 de resolutie omtrent de uitbouw van een EU-mechanisme voor de rechtsstaat. Maar wij betwijfelen dat aanhoudende schendingen van grondrechten kunnen worden verholpen via campagnes van ngo’s op de manier die door het Parlement wordt voorgesteld. Vooral de verdriedubbeling van het huidige budget is voor de N-VA te vergaand.
Wij stellen ons ook vragen bij ‘het aanwakkeren van het Europagevoel in de burger’ als doelstelling. De burger beseft dat Europa faalde op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. De Unie moet in eerste instantie haar geloofwaardigheid verdienen door goed bestuur op domeinen waar de Europeanen echt behoefte aan hebben. De belastingbetaler heeft geen boodschap aan een goednieuwsshow als Europees waardeninstrument. Fundamentele waarden moeten worden beschermd met dialoog en desnoods de harde hand. Niet in de laatste plaats die van kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking. Via inbreukprocedures en het inroepen van artikel 7 VEU in uiterste nood. Maar niet via het uitdelen van vele miljarden aan soms weinig transparante middenveldorganisaties. De N-VA stemde daarom tegen deze verregaande invulling van het Europese waardeninstrument.

Gender mainstreaming in the European Parliament (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) NL

15-01-2019

De N-VA staat voor een inclusieve samenleving met gelijke rechten en plichten voor iedereen, alsook voor een gelijkekansenbeleid op maat van en met aandacht voor alle diverse doelgroepen. Dit geldt voor alle genders, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes, maar ook voor mensen met een beperking, oudere mensen, LGBTIQ enz. Inbreuken op die gelijkheid, zowel op het werk als in de privésfeer, zijn voor ons niet aanvaardbaar. Daarom moet genderongelijkheid de nodige aandacht krijgen.
Tegelijkertijd is de N-VA-delegatie bezorgd dat enkele in het verslag voorgestelde maatregelen (meer experts, verplichte opleidingen) tot nog meer bureaucratie en een verhoging van het budget zouden kunnen leiden. Zij pakken niet de oorzaken van discriminatie en ongelijkheid aan. De N-VA is van mening dat er een structurele oplossing moet worden gevonden.
De N-VA onthield zich om bovenstaande redenen van stemming over dit verslag.

Adequacy of the protection of personal data afforded by Japan (B8-0561/2018) NL

13-12-2018

De N-VA heeft voor de resolutie over de gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens gestemd. De resolutie erkent dat Japan verschillende inspanningen heeft gedaan om betere gegevensbescherming te bieden, zoals onder andere het goedkeuren van de wet over de bescherming van persoonlijke informatie (APPI) en het benoemen van de Personal Information Protection Commission (PPC). Indien de Commissie het adequaatheidsbesluit effectief uitvoert, zal het zorgen voor een veilige overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en Japan, wat de handelsbetrekkingen tussen beide partners zal vergemakkelijken en versterken.
Voor de N-VA is het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens van fundamenteel belang. Onderzoek door de Commissie heeft uitgewezen dat deze voldoende worden gewaarborgd door Japan. Bijgevolg is mijn delegatie van mening dat we nu verder moeten gaan in het proces. We moeten dit adequaatheidsbesluit ondersteunen om zo onze banden met deze grote internationale handelspartner te versterken en de gegevens van onze burgers beter te beschermen.

Activities of the European Ombudsman in 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) NL

13-12-2018

De N-VA-delegatie steunt dit verslag omdat we grotendeels achter de werkzaamheden van de Europese Ombudsman staan. Het werk van de EU-Ombudsman is van groot belang. Goed bestuur, transparantie en institutionele checks and balances zijn immers essentieel voor de werking en perceptie van de Europese instellingen. Zoals in het verslag wordt onderstreept, is dit in de huidige sociaal-politieke situatie nog belangrijker. Meer in het bijzonder staat de N-VA achter de paragrafen over de blijvende noodzaak om de revolving-door -problematiek aan te pakken. Verder ondersteunen we de delen van de tekst waarin wordt verzocht om een doeltreffende aanpak van belangenconflicten en meer doorzichtigheid van lobbyactiviteiten. Zo worden de lobbyactiviteiten van de voormalige voorzitter van de Europese Commissie Barosso voor Goldman Sachs bij naam genoemd. Daarnaast ondersteunt het verslag terecht de inspanningen van de Ombudsman om de verantwoording en transparantie van de Europese Raad te verhogen en de betrouwbaarheid van het verzamelen en analyseren van wetenschappelijk bewijs door agentschappen te garanderen. Het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd staat echter niet automatisch gelijk aan misbruik. Dergelijke overeenkomsten bieden ook veel mogelijkheden.

Education in the digital era: challenges, opportunities and lessons for EU policy design (A8-0400/2018 - Yana Toom) NL

11-12-2018

De N-VA is een Eurorealistische partij die met een positieve ingesteldheid, maar met een kritische blik de vinger aan de Europese pols houdt. De N-VA pleit ervoor dat Europese samenwerking focust op domeinen waarop dat optreden noodzakelijk is. Bijvoorbeeld inzake onderwijs is de Unie enkel bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. We zijn dan ook enkel voorstander van een EU-strategie inzake digitaal onderwijs als dit ter ondersteuning van de lidstaten is. Inhoudelijk kunnen we ons grotendeels vinden in deze resolutie die het belang onderstreept van de verwerving van digitale vaardigheden naast het ontwikkelen van een algemene vorming. Een eventuele verhoging van de financiële middelen voor digitale vaardigheden in de volgende generatie MFK-programma's kan enkel in het kader van verschuivingen binnen de begroting. Dit alles verklaart onze onthouding.