Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Renew Europe Group

Member

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Date of birth : , Tallinn

Written explanations of vote Urmas PAET

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão) ET

10-07-2020

Toetasin. On oluline välja arendada ELi kooskõlastatud strateegia tööhõive kohta ning eelkõige kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanemisvõimelise tööjõu ja majanduse arengule reageerivate tööturgude edendamise kohta. Raport on samm lähemale võrdse ja kaasava ELi tööhõivepoliitika suunas.

Draft amending budget no 5 to the general budget 2020 Continuation of the support to refugees and host communities in response to the Syria crisis in Jordan, Lebanon and Turkey (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) ET

10-07-2020

Toetasin. Pagulaskriisi jätkudes on oluline eraldada 100 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena, et toetada pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade vastupanuvõimet Jordaanias ja Liibanonis, ning 485 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 68 miljonit eurot maksete assigneeringutena, et tagada Türgis pagulastele antava kiireloomulise humanitaarabi jätkumine.

Mobilisation of the Contingency Margin in 2020: continuation of humanitarian support to refugees in Turkey (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) ET

10-07-2020

Toetasin. Türgis paiknevate pagulaste toetuseks on ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmisega summas 481 572 239 eurot põhjendatud, tuleb märkida, et finantseeringut ei hakka haldama Türgi valitsus.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Certain uses of chromium trioxide (B9-0202/2020) ET

10-07-2020

Toetasin. Komisjoni ettepanek kroomtrioksiidi kasutusele võtmisel ei ole piisav, seega palub parlament esitada täiendatud versiooni.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Active substances, including flumioxazine (B9-0203/2020) ET

10-07-2020

Toetasin. Komisjoni ettepanek ei ole piisav, seega palub parlament esitada täiendatud versiooni.

A comprehensive European approach to energy storage (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) ET

10-07-2020

Toetasin. EL on seadnud eesmärgi saavutada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside neto nullheide. Resolutsioonis kutsutakse komisjoni üles töötama välja tervikliku energia salvestamise strateegia, et võimaldada üleminekut energiatõhusale ja taastuvenergial põhinevale majandusele, võttes arvesse kõiki olemasolevaid tehnoloogiaid, samuti soovitatakse, et liikmesriigid uuriksid rohkem enda energia salvestamise potentsiaali.

Revision of the guidelines for trans-European energy infrastructure (B9-0122/2020) ET

10-07-2020

Toetasin. Määrusega on kehtestatud eeskirjad üleeuroopalise energiavõrgu õigeaegse arendamise ja koostalitluse kohta, et saavutada liidu energiapoliitika eesmärgid. Resolutsioonis palutakse komisjonil esitada hiljemalt 2020. aasta lõpuks ettepanek üleeuroopalise energiavõrgu suuniste läbivaatamise kohta ning võtaks selles arvesse eelkõige liidu 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärke, ELi pikaajalist süsinikuheite vähendamise kohustust ning energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet.

Conclusion of an EU - New Zealand agreement, under negotiation, on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) ET

10-07-2020

Toetasin. Tugevdatakse andmete vahetust Europoli ja Uus-Meremaa vastavate võimuorganite vahel eesmärgiga võidelda kuritegevuse ja terrorismi vastu ja kaitsta julgeolekuhuve.

Chemicals strategy for sustainability (B9-0222/2020) ET

10-07-2020

Toetasin. Komisjon on lubanud esitada säästlikkust edendava kemikaalialase strateegia 2020. aasta suveks; on oluline vähendada kemikaalide sattumist õhku, vette ja pinnasesse. Resolutsioonis väljendatakse heameelt, et mürgivaba keskkonna saavutamiseks on seatud nullsaaste eesmärk, seda nii kliimaneutraalsuse, energiasüsteemi ümberkujundamise, energiatõhususe edendamise ja ringmajanduse elluviimisel, pakkudes uuenduslikke tootmisprotsesse ja materjale.

Transitional provisions in order to address the impact of COVID-19 crisis (amendment of Regulation (EU) 2016/1628) (C9-0161/2020) ET

10-07-2020

Toetasin. Pikendatakse teatud liikurmasinate ja traktorite tootmise ja turule laskmise tähtaegu, kuna COVID-19 pandeemiast põhjustatult on masinatega seotud ettevõtetel töös seisak olnud.

Contact

Bruxelles

Strasbourg