Tom
VANDENKENDELAERE

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Tom VANDENKENDELAERE

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) NL

04-04-2019

. – Ik heb vóór het voorstel gestemd om geen nieuwe extra richtlijnen voor de arbeidsmarkt voor te stellen. Zo behouden we de consistentie met voorgaande jaren.

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat deze tekst ervoor zorgt dat de detacheringsregels ook van toepassing zijn op cabotageritten. Dat wil zeggen dat als een buitenlandse truckchauffeur ritten in België uitvoert, hij ook betaald wordt volgens de Belgische lonen.

Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat dit stuk wetgeving de levenskwaliteit van de truckchauffeurs aanzienlijk verbetert. Zo zal de truckchauffeur zijn weekendrust niet meer moeten doorbrengen in zijn vrachtwagen.

Adapting to development in the road transport sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) NL

04-04-2019

. – Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat het ervoor zorgt dat de transportwetgeving ook van toepassing wordt op lichte vrachtwagens. Zo wordt er opnieuw een gelijk speelveld gecreëerd tussen de verschillende soorten vrachtwagens.

European Maritime and Fisheries Fund (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat het fonds middelen voorziet voor de ontwikkeling van onze visserij. Zo wordt er ook geld uitgetrokken voor extra veiligheidsmaatregelen aan boord van vissersboten. Gezien het hoge risicoprofiel van het beroep is dit geen overbodige luxe.

Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor het verslag gestemd omdat met het nieuw op te richten Geïntegreerd Grensbeheerfonds erg belangrijke financiële ondersteuning zal worden verschaft waarvan, voornamelijk maar niet uitsluitend, onze grensstaten gebruik zullen kunnen maken. Met een voorlopig toegewezen budget van 1,3 miljard euro wil het fonds financiële ondersteuning bieden bij de aankoop, het onderhoud en de mogelijke upgrade van de uitrusting van de douanecontrolepunten. Het is een tastbare verhoging van de middelen en past in het kader van een beschermend Europa waarbij men de monitoring van onze buitengrenzen maximaal ondersteunt.

Strengthening the security of identity cards and of residence documents issued to Union citizens (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor dit verslag gestemd dat minimale veiligheidsvereisten invoert voor identiteits- en verblijfskaarten in de hele Unie. Binnen de Europese Unie bestaat een wildgroei aan identiteitskaarten met verschillende veiligheidsniveaus, wat de weg naar fraude wagenwijd openzet. Deze verordening vereist voortaan naast een zichtbare Europese vlag en een foto ook twee vingerafdrukken. Nu de identiteitskaart meer en meer als reisdocument wordt gebruikt, is er behoefte aan betere veiligheidsvereisten, naar analogie met het paspoort. Ik steun deze beslissing dan ook, aangezien het zal bijdragen tot een veiliger vrij verkeer van personen in de Unie. De tekst voorziet bovendien in voldoende waarborgen omtrent gegevensbescherming én zal na twee jaar worden geëvalueerd. Duidelijk een stap voorwaarts richting een veiligere Europese Unie.

Road infrastructure safety management (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor de aanpassing van de richtlijn gestemd wegens het grote belang dat moet worden gehecht aan veiligheid op de weg. Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers op de weg sedert 2001 significant is gedaald, betreurden we in 2017 nog altijd 25 300 Europeanen door dodelijke ongevallen, waarvan bijna de helft zwakke weggebruikers. Dan spreken we nog niet over de 137 000 zwaargewonde mensen. De belangrijkste aanpassing is het vergroten van het toepassingsgebied waardoor nu naast de TEN-T ook de andere snelwegen en primaire wegen onder het toepassingsgebied vallen. Ook de stukken van de weg die bestaan uit bruggen en tunnels worden toegevoegd. Bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van al deze wegen zullen nu de bepalingen van de Europese wegveiligheid in acht moeten worden genomen.

Work-life balance for parents and carers (A8-0270/2018 - David Casa) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor dit akkoord gestemd omdat deze wetgeving jonge ouders de kans geeft om hun gezinsleven beter te organiseren. Een uitbreiding van het vaderschapsverlof in alle Europese lidstaten is voor mij een goede stap vooruit.

European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor dit voorstel gestemd omdat het verschillende fondsen samenvoegt. Zo kunnen er op een coherente manier middelen worden besteed aan het arbeidsmarktbeleid.

Minimum level of training of seafarers (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) NL

04-04-2019

. – Ik heb voor dit voorstel gestemd omdat het de arbeidsvereisten van zeevarend personeel vereenvoudigt. Zo kunnen zeelieden gemakkelijker een erkenning krijgen in de verschillende lidstaten.

Quality of water intended for human consumption (A8-0288/2018 - Michel Dantin) NL

28-03-2019

. – Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat deze tekst de standaarden voor drinkwater vastlegt. Deze standaarden moeten ervoor zorgen dat iedere EU-burger veilig van zowel kraanwater als gebotteld water kan drinken.

Increasing the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) NL

28-03-2019

. – Ik heb vóór dit trialoogakkoord gestemd. Deze richtlijn voert substantiële insolventiewetgeving in, en stelt Europese minimumregels vast. Er wordt ingezet op meer overlevingskansen voor ondernemingen in moeilijkheden, en wie failliet gaat moet een tweede kans kunnen krijgen. Ik ben enorm tevreden dat er ook Europees actie wordt ondernomen om het stigma op faillissementen op te heffen.

Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) NL

28-03-2019

. – Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat we mensen moeten aanmoedigen om duurzaam te investeren, omdat we ondernemers moeten aanmoedigen om met innovatieve oplossingen voor het klimaatprobleem voor de dag te komen. We moeten vooral geen industrieën of sectoren afsluiten van de mogelijkheid tot financiering. Daarnaast heb ik tegen de amendementen van de socialisten gestemd die hier ook een sociale dimensie aan willen toevoegen. Dit dossier gaat om een raamwerk dat duurzame en ecologisch verantwoorde beleggingen moet bevorderen. Het is belangrijk te erkennen dat dit raamwerk geen doel op zich is, maar slechts een middel. Door dit te complex te maken, vrees ik dat we ons doel voorbij zouden schieten.

Decision establishing a European Peace Facility (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL

28-03-2019

. – Ik heb vóór de oprichting van de Europese vredesfaciliteit gestemd. De EVF is bedoeld voor de financiering van internationale militaire vredesmissies. Het dekt de uitgaven die zijn uitgesloten van financiering uit de EU-begroting.

Resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) NL

27-03-2019

. – Ik stemde voor een verhoging van het budget van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI). De stijging is aanzienlijk, namelijk met een bedrag van 116,7 miljoen EUR. Het totale YEI-budget voor 2019 zal 350 miljoen EUR bedragen. Een verhoging is nuttig omdat het initiatief jongeren aan het werk helpt. Het YEI kan een aantal goede resultaten voorleggen en ik hoop dat het verder kan gaan op de ingeslagen weg.

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) NL

27-03-2019

. – Ik heb vóór dit voorstel gestemd omdat ik het belangrijk vind dat toekomstige lidstaten zich goed voorbereiden op het EU-lidmaatschap. Een nieuwe lidstaat moet immers de volledige Europese regelgeving implementeren en uitvoeren voordat het lid kan worden.

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) NL

26-03-2019

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat dit initiatief meer rechten geeft aan de consumenten. Deze nieuwe richtlijn vervangt de oude en introduceert de mogelijkheid om representatieve acties tegen nationale of grensoverschrijdende inbreuken op Europese wetgeving te claimen.

Discontinuing seasonal changes of time (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) NL

26-03-2019

. – Ik heb vóór het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd gestemd omdat er heel wat nadelen aan het systeem verbonden zijn. De omschakeling zorgt ervoor dat zowel bij dier als mens de biologische klok wordt verstoord. Kinderen vertonen een verstoord slaappatroon en de verkoop van slaap- en kalmeermiddelen zou de hoogte in gaan. Ik heb vóór deze regeling gestemd, maar wil vooral de noodzaak van coördinatie benadrukken. Lidstaten moeten onderling afspreken om een uniforme uurregeling te handhaven, ten voordele van de interne markt.

Common rules for the internal market for electricity (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) NL

26-03-2019

. – Ik heb vóór dit akkoord gestemd omdat de voorstellen de concurrentie op de elektriciteitsmarkten in Europa verbeteren. Dit was nodig omdat de elektriciteitsinfrastructuur in de EU steeds meer gedecentraliseerd wordt.