Pirkko
RUOHONEN-LERNER

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Pirkko RUOHONEN-LERNER

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the UK's withdrawal from the EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) FI

04-04-2019

Äänestin sen puolesta, että viisumivapaus Ison-Britannian ja EU:n välillä jatkuu senkin jälkeen, kun maa ei enää kuulu unioniin. Tulevaisuudessa EU:hun matkustavat britit tarvitsevat viisumin vain, jos he viettävät EU-alueella yli kolme kuukautta. On tärkeää, että viisumivapautta ei kuitenkaan myönnetä ilman vastavuoroisuutta. Mikäli Britannia ottaa viisumipakon käyttöön yhdenkin jäsenmaan kohdalla, viisumivaatimukset tulevat voimaan myös EU-alueelle pyrkiville Britannian kansalaisille.
Sopimuksettoman brexitin tapahtuminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Täysistunnon aikana komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti, että Britannia ei saa pääministeri Mayn toivomaa lisäaikaa, ellei EU:n ja Mayn neuvottelemaa erosopimusta ole hyväksytty Britannian parlamentin alahuoneessa 12. huhtikuuta mennessä. Viisumivapaudesta tekemämme päätös lieventää niin sanotusta kovasta brexitistä kansalaisten päivittäiseen elämään aiheutuvia haittoja.

Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) FI

27-03-2019

Direktiiviesityksen tavoitteena on torjua suurten monikansallisten yritysten veronkiertoa. Yritysten on julkistettava tiedot siitä, missä niiden voitot syntyvät ja mihin ne maksavat veronsa maakohtaisesti. Muita julkistettavia tietoja ovat voitto ja tappio, käyttöomaisuus ja työntekijöiden lukumäärä.
Tietojen julkistamisvelvollisuus koskee yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Mielestäni kynnysarvo on liian korkea ja sitä olisi pitänyt madaltaa 40 miljoonaan. Lukujen väliin mahtuu valtava määrä veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä, joita tietojen julkistamisvelvollisuus ei koske. Esitykseen sisältyy lisäksi ns. ”suojalauseke”, joka mahdollistaa tietojen tilapäisen julkistamatta jättämisen tietyin ehdoin, esimerkiksi jos tietojen julkistamisen oletetaan vahingoittavan yrityksen kilpailukykyä. Pelkään pahoin, että tätä mahdollisuutta jättää joitain tietoja julkistamatta voidaan hyödyntää veronkierron torjunnan kannalta olennaisten tietojen pimittämiseen.
Esityksen tarkoituksena on vahvistaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Pidän valitettavana, että asian käsittely on pysähtynyt neuvostoon. Äänestin esityksen puolesta huolimatta sen puutteista, jotta seuraavalla kaudella neuvotteluita ei tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä. On tärkeää, että 750 miljoonan euron liikevaihtorajaa tarkastellaan neljän vuoden kuluttua uudelleen.

Gender equality and taxation policies in the EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) FI

15-01-2019

Mietinnössä on monia hyviä huomioita sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta, minkä johdosta äänestin sen puolesta. Jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään Suomen ja Ruotsin kaltaiseen aviopuolisoiden erillisverojärjestelmään, sillä tämän nähdään edistävän oikeudenmukaista verokohtelua.
Kuten mietinnössä todetaan, laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuuden puute ja näiden palvelujen kohtuuttomat kustannukset ovat suurimpia yksittäisiä esteitä naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle työelämään.
Olisin tässä yhteydessä halunnut nostaa esille ilmiön, joka aiheuttaa monessa maassa suuria haasteita julkisen talouden rahoitukselle. Syntyvyys on laskenut useissa jäsenmaissa monia vuosia. Alhaisimmalla tasolla se on Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Suomessakin syntyvyys on laskenut seitsemän vuotta peräjälkeen.
Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuutta parantamalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta samalla helpotetaan myös lapsiperheiden arkea. Perheen perustamisesta on tehtävä houkuttelevaa, jotta syntyvyys saataisiin jälleen nousuun. On syytä myös tarkastella, tulisiko esimerkiksi lapsilisiin tehdä korotuksia. Kannatan myös järjestelmää, jossa lapsiperheille tarjotaan apua kodin askareissa, kuten lastenhoidossa, siivouksessa tai ruoanlaitossa erityisesti silloin, kun perheessä on sairautta, väsymystä tai muita haastavia tilanteita.

Rise of neo-fascist violence in Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) FI

25-10-2018

On kiistatonta, että Euroopassa on äärioikeistolaisia liikkeitä, jotka ovat osallistuneet väkivaltaisuuksiin. Mielestäni kuitenkin päätöslauselmassa käsitellään väkivallan uhkaa liian kapeasta näkökulmasta. Siinä korostetaan vain oikeistolaiseksi miellettyjen ääriliikkeiden tekemää väkivaltaa, eikä kommentoida mitenkään esimerkiksi laitavasemmiston tai islamistien väkivallantekoja ja paljon uhreja vaatineita iskuja. Tämän johdosta päätöslauselma tuntuukin poliittisesti latautuneelta ja leimaavalta.
Tekstissä on myös muita ongelmallisia kohtia. Siinä esimerkiksi väitetään tuhansien ihmisten menettäneen henkensä uusfasistisen väkivallan takia antamatta kuitenkaan todisteita tämän väitteen tueksi. Samanlaisia epämääräisiä väitteitä esitetään moskeijoita ja vastaanottokeskuksia vastaan tapahtuneista hyökkäyksistä ympäri Eurooppaa. Arvostan sananvapautta todella korkealle. Väkivalta ja siihen yllyttäminen ei kuitenkaan ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Koen harmilliseksi sen, ettei lopullisessa tekstissä otettu huomioon ECR-ryhmän kantoja, joissa tuomitiin kaikki väkivalta sen poliittiseen väriin katsomatta. Olen kaikkea väkivaltaa vastaan, tapahtui se ketä vastaan tahansa ja kenen toimesta tahansa.

Prospects and challenges for the EU apiculture sector (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) FI

01-03-2018

Vaikka EU on maailman toiseksi suurin hunajantuottaja, tuontia on myös paljon esimerkiksi Kiinasta. Jotta voitaisiin vastata väärennetyn hunajan leviämisen ongelmaan EU:n sisämarkkinoilla ja tukea EU:n hunajantuottajia, on mielestäni tärkeää antaa eurooppalaisille kuluttajille takeet siitä, missä heille myydyt hunajatuotteet on tuotettu. Tämän vuoksi kannatan sitä, että merkintä "EU:sta ja EU:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan sekoitus" korvattaisiin merkinnällä, jossa mainitaan maan tai maiden tiedot, joissa hunajatuotteet on tuotettu.
Mietinnössä muistutetaan myös, että EU:ssa 84 prosenttia kasvilajeista ja 76 prosenttia elintarviketuotannosta on riippuvaista mehiläispölytyksestä. Mehiläiset myötävaikuttavat ravintoomme, maisemiimme ja biologiseen monimuotoisuuteen. Mehiläisten määrä on kuitenkin laskussa johtuen tiettyjen torjunta-aineiden käytöstä, haitallisten vieraslajien saapumisesta ja ilmastonmuutoksesta. Kannatan komissiolle esitettyä kehotusta siitä, että se keskeyttäisi mehiläisten terveyttä vaarantavien torjunta-aineiden tehoaineiden hyväksynnän ennen niiden vaikutusten perusteellista selvittämistä. Kannatan myös kehotusta siitä, että komissio kieltäisi ne torjunta-aineet - myös neonikotinoidit - joiden on tieteellisesti todistettu olevan vaarallisia.

EU priorities for the 62nd session of the UN Commission on the Status of Women (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) FI

01-03-2018

Mietinnössä määritellään EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan istuntoa varten. Mietinnössä vaaditaan loppua seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, kuten lapsiavioliitoille ja naisten sukupuolielinten silpomiselle, joita tehdään myös monissa EU-maissa. Ammatinvalinnan vapaus sekä seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien tukeminen ovat mietinnössä lueteltuja edellytyksiä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisessa ja naisten voimaannuttamisessa. Kannatan laadukkaan yleisen terveydenhuollon saatavuuden edistämistä ja kehittämistä sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia koskevan tiedon levittämistä, sillä tietoa ei jaeta tasaisesti kaikkialla EU:ssa. Koulutus on mielestäni avaintekijä kaiken syrjinnän lopettamisessa ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisessa sukupuolten välillä. Edellä mainittujen seikkojen johdosta oli helppo äänestää mietinnön puolesta.

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) FI

07-02-2018

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi erittäin tärkeää, että käyttäisimme täysimääräisesti hyväksi Britannian EU-eron tuomat säästömahdollisuudet. Eniten säästöä syntyisi, jos parlamentin jäsenten lukumäärää vähennettäisiin 73:lla, mikä on brittien osuus parlamentin 751 paikasta. Samassa suhteessa voisimme vähentää avustajien ja virkamiesten lukumäärää. Myös toimitiloja vapautuisi samassa yhteydessä, joten siitäkin kertyisi säästöä. Haluan korostaa, että tässä yhteydessä koko EU:n hallintoon on kohdistettava säästöjä. Brexit ei saa merkitä lisäkustannuksia EU:n nettomaksajille, kuten Suomelle, jonka nettojäsenmaksu EU:lle on ollut vuosittain 300 – 800 miljoonaa euroa. Edellä mainituista syistä äänestin mietintöä vastaan.

Zero tolerance for female genital mutilation (B8-0068/2018) FI

07-02-2018

Sukupuolielinten silpominen rikkoo voimakkaasti tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia, itsemääräämisoikeutta ja fyysistä koskemattomuutta ja aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, joista uhrit voivat kärsiä koko elämänsä.
Päätöslauselmassa tiedostetaan kansalaisjärjestöjen ensiarvoisen tärkeä rooli ongelman ratkaisemisessa. Siinä kehotetaan lisäksi kaikkia EU:n jäsenmaita ratifioimaan Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä. Sopimus suojelee uhreja ja velvoittaa jäsenmaat kriminalisoimaan sukupuolielinten silpomisen.
Lakien täytäntöönpanoon on kiinnitettävä myös erityishuomiota ja toimittava niin, että silpomiseen syylliset joutuvat teoistaan vastuuseen. Toistaiseksi EU:ssa on ollut vain muutamia oikeustapauksia asiaan liittyen.
Komission ja jäsenmaiden on tiedostettava ongelman laajuus, pidettävä sitä esillä ja lopetettava vaikeneminen siitä. Me kaikki olemme vastuussa sukupuolten tasa-arvon puolustamisesta politiikassamme ja toimissamme. Meidän tulee pyrkiä tämän barbaarisen käytännön hävittämiseen niin pian kuin mahdollista. Näillä perusteilla oli helppo äänestää päätöslauselman puolesta.

Accelerating clean energy innovation (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek) FI

06-02-2018

Puhdas energia tarjoaa puhtaampaa ympäristöä, parempaa terveyttä, kestävämpää kehitystä koko maapallolle, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita päästä markkinoiden kärkeen.
Esityksellä autetaan näitä innovaatioita saamaan jalansijaa ja tulemaan kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi globaaleilla markkinoilla. Samalla on hyvä, että esityksen lähtökohta on teknologianeutraali, eli vältetään valitsemasta mihin teknologiaan panostetaan. Näin markkinat toimivat tehokkaammin ja kuluttajat hyötyvät innovaatioista kohtuullisissa hinnoissa. Kuluttajaystävälliset ja toimivat markkinat pitäisikin olla päämääränä. Puhdasta energiaa tuottavat innovaatiot ja infrastruktuurit ovat sopivia kohteita monelta kannalta Euroopan strategisen investointien rahastolle (ESIR), jolla on ollut vaikeuksia löytää sopivia projekteja.
Vaihdettaessa uuteen ja parempaan teknologiaan on julkisen sektorin rooli tärkeä antamaan tarvittava sysäys muutoksen toteutumiseksi. Samalla on kuitenkin varmistettava, että tuleva polku edustaa pitkän aikavälin parasta, sillä polulta poikkeaminen myöhemmin voi olla vaikeaa. Edellä kuvatun johdosta äänestin mietinnön puolesta.

Promotion of the use of energy from renewable sources (A8-0392/2017 - José Blanco López) FI

17-01-2018

Uusiutuvan energian tavoitetason nostaminen vuoteen 2030 mennessä komission ehdottamasta 27 prosentista parlamentin ehdottamaan 35 prosenttiin on tarpeellinen. Kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisessä ja fossiilisten energialähteiden käytön vähentämisessä ovat välttämättömiä hiilipäästöjen hillitsemiseksi. Lisäksi parlamentti ja komissio ovat esittäneet, että kehittyneiden biopolttoaineiden jakelun minimikiintiöksi asetettaisiin 3,6 prosenttia. Neuvosto puolestaan esitti kiintiöksi 3 prosenttia tuplalaskentaa käyttämällä, eli käytännössä minimikiintiö asettuisi neuvoston esityksen mukaan vain 1,5 prosenttiin. Kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisääminen on tärkeässä asemassa liikenteen päästöjen vähentämisessä, joten parlamentin ja komission kunnianhimoisempi tavoite on kannatettava. Jätehierarkian soveltaminen metsäbiomassan käytössä oli myös tärkeässä roolissa, kun äänestin ehdotuksen puolesta. Jätehierarkiaa soveltamalla puu voidaan ensin käyttää korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, jolloin se sitoo hiiltä pidempään ja vasta tämän jälkeen hyödyntää energiantuotannossa tai biopolttoaineena. Toimivassa kiertotaloudessa jätehierarkian soveltaminen ei tuota ongelmia.

International ocean governance: an agenda for the future of our oceans in the context of the 2030 Sustainable Development Goals (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) FI

16-01-2018

Valtamerten ympäristöterveys on vakavasti uhattuna, minkä vuoksi meidän tulee toteuttaa kohdennettuja ja koordinoituja toimenpiteitä niiden pelastamiseksi. Mietinnön mukaan roskien kertyminen ja leviäminen saattaa olla yksi maapallon valtamerten nopeimmin kasvavista terveysuhista, erityisesti huolestuttavat muoviset mikrohiukkaset, mitä vastaan meidän on taisteltava kansainvälisesti. Kannatan mietinnön ehdotuksia muun muassa siitä, ettei öljyn tai kaasun etsintää ja porausta saa sallia suojelluilla merialueilla tai haavoittuvilla alueilla, eikä uusia fossiilisia polttoaineita saa hyödyntää silloin kun ne sijaitsevat ekologisesti haavoittuvilla alueilla. Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta.

Women, gender equality and climate justice (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) FI

16-01-2018

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, mutta sen vaikutukset kohdistuvat voimakkaampina köyhiin väestöryhmiin, joiden elanto on eniten riippuvaista luonnonvaroista. Heillä on vähiten valmiuksia vastata luonnonkatastrofeihin, kuten kuivuuteen, maanvyöryihin, tulviin ja hirmumyrskyihin. Mietinnössä otetaan myös huomioon, että naiset ja miehet kokevat ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavoin. Naiset ovat haavoittuvampia ja kohtaavat suurempia riskejä eri syistä, joita ovat esimerkiksi resurssien ja koulutuksen epätasa-arvoinen saatavuus, epätasa-arvoiset työllistymismahdollisuudet sekä sosiaaliset ja kulttuuriset normit. Eniten alttiita ilmastonmuutokselle olevilla alueilla 70 prosenttia kaikista naisista työskentelee maataloudessa, mutta harva heistä osallistuu ilmastopolitiikan kehittämiseen. Naiset eivät ole vain uhreja vaan tosiasiallisia muutoksentekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, minkä vuoksi naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin tulee varmistaa. Mietinnössä kehotetaan myös komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan avun toimittamiseksi katastrofialueille ja kiinnittämään erityistä huomiota naisten ja lasten tilanteeseen, sillä he kärsivät luonnonkatastrofien seurauksista eniten. Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta.

Implementation of the directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) FI

14-12-2017

Äänestin mietinnön puolesta. Siinä vaaditaan EU-maita toimimaan nopeammin ja tehokkaammin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Esittelijä yksilöi alat, joilla jäsenvaltioiden olisi toteutettava lisätoimia. Näitä aloja ovat muun muassa tutkinta ja syytteeseenpano, ennaltaehkäisy, uhrien auttaminen, verkossa esiintyvän lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen ja kyseisen materiaalin pääsyyn estäminen. Mietinnössä esillä olleisiin nettirikollisuuden muotoihin kuten kostopornografiaan ja seksuaaliseen kiristämiseen tulee puuttua. Tämä koskettaa monia nuoria ja voi pahimmillaan johtaa uhrin itsemurhaan.

Objection to an implementing act: use of phosphoric acid – phosphates – di – tri – and polyphosphates (E 338-452) in frozen vertical meat spits (B8-0666/2017) FI

13-12-2017

Äänestin päätöslauselman puolesta, jossa vastustettiin fosfaattien käytön sallimista lisäaineena kebablihassa. Päätöslauselmassa nostettiin esiin muun muassa huoli fosfaattien terveysvaikutuksista ja halu odottaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellistä selvitystä aiheesta, joka on tarkoitus julkaista vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2012 tehdyn tieteellisen katsauksen mukaan veren kohonneilla fosfaattiarvoilla saattaa olla yhteys sydän- ja verisuonitauteihin. Valitettavasti päätöslauselma ei saanut taakseen Euroopan parlamentin jäsenten ehdotonta enemmistöä.

Towards a digital trade strategy (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) FI

12-12-2017

Äänestin esityksen puolesta, koska tarvitaan EU-tason digitaalistrategia vastaamaan sähköisen kaupan globaaleihin haasteisiin. Teknologian kehitys, internetin käyttömahdollisuudet ja talouden digitalisointi toimivat kasvun moottorina, jolla erityisesti aloittelevat suomalaisetkin yritykset, mikroyritykset ja pk-yritykset, voivat löytää kasvumahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. Kuluttajien luottamus sähköisen kaupan turvallisuuteen ja toimivuuteen on kyseisten markkinoiden toiminnan perusedellytys. Digitaalitaloudessa tarvitaan sääntöperusteinen kehys, jolla sovitetaan haasteet yhteen, mukaan lukien EU:n ulkopuolisten markkinoiden protektionismi. Esityksessä katsotaan, että EU:n olisi perustettava sähköisen kaupankäynnin strategiansa vastavuoroisuuden, tasapuolisen kilpailun, järkevän sääntelyn ja avoimuuden periaatteisiin. Digitaalitalouden verkostovaikutukset voivat johtaa markkinoiden liialliseen keskittymiseen, minkä johdosta tarvitaan kansainvälistä kilpailupolitiikkaa sekä kuluttajansuojavirastojen välistä yhteistyötä.
Esityksellä luotiin puitteet sille, miten EU voi kauppasopimuksilla kannustaa parantamaan digitaalisia oikeuksia, verkon neutraaliutta, perusteettomien datan sijaintia koskevien vaatimusten kieltämistä, tietoturvaa, tietojen käsittelyn ja taltioinnin turvallisuutta. Salausta ja välittäjien vastuuta koskevien säännösten sisällyttäminen kauppasopimuksiin voi vahvistaa varsinkin sananvapauden suojaa. Tarvitaan myös rajat ylittäviä tietojen siirtoja koskevia sääntöjä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseen.

Draft amending Budget No 6/2017: Reduction of payment and commitment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and update of revenue (own resources and fines) (A8-0379/2017 - Jens Geier) FI

30-11-2017

Kuudes lisätalousarvioesitys pienentää menopuolen maksumäärärahoja 7,7 miljardilla eurolla. Suurin osa tästä vähennyksestä (5,9 miljardia euroa) johtuu koheesiopolitiikan täytäntöönpanon viivästymisestä ja maksuennusteiden laskusta jäsenvaltioissa. Muita merkittäviä vähennyksiä ovat mm. 287,6 miljoonaa euroa maahanmuuton ohjelmien käynnistysviivästyksistä ja 702,2 miljoonan euron vähennys ulkopolitiikasta.
Tulopuolella kuudes lisätalousarvioesitys sisältää normaaleja mukautuksia, jotka liittyvät perinteisten omien varojen, arvonlisäveron, bruttokansantulojen ja vuoden 2013 ja 2016 UK-hyvityksen budjetoinnin ennusteiden tarkistuksiin. Se sisältää myös odotettua suuremman määrän sakkoja, mikä ylitti alkuperäiset arviot 2,1 miljardilla eurolla.
Kuudennen lisätalousarvioesityksen nettovaikutus on 9,83 miljardia euroa jäsenvaltioiden hyväksi. Tuin neuvoston kantaa äänestyksessä, jonka tavoitteena on kustannusten kurissa pitäminen.

Transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 (A8-0255/2017 - Peter Simon) FI

30-11-2017

Eurooppalaisilla pankeilla on ollut runsaasti aikaa sopeuttaa tilinpitonsa tarkistettuihin kansainvälisen tilinpäätöstietojen standardin IFRS 9-sääntöihin, joten ne eivät tule yllätyksenä. Vaikka uusi arvonalentumismalli voi johtaa odotettujen luottotappiovarausjärjestelyjen kasvuun ja vastaavasti pääoma-asteiden vähenemiseen, on korkea aika selvittää heikkojen pankkien tila ja vakauttaa pankkisektori. Jos kirjanpitomuutosten seurauksena joidenkin pankkien vakavaraisuus joutuu kyseenalaiseksi, on siihen puututtava sitä varten rakennetuin välinein, jotta Euroopan pankkikriisistä päästäisiin vähitellen eteenpäin normaaliin rahoitusvakauteen. Ongelmapankkien taseiden selkiyttämistä ei tule pitkittää siirtymäajoilla, joten äänestin lykkäysesitystä vastaan.

Value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) FI

30-11-2017

Äänestin ehdotuksen puolesta, koska se komission vaikutustenarvioinnin mukaan yksinkertaistaa rajat ylittävää sähköistä kauppaa koskevia alv-sääntöjä, vähentää sääntöjen noudattamisen kustannuksia – tärkeä osatekijä pk- ja mikroyritysten kannalta – ja lisää sekä EU:n sisäistä että ulkopuolista kauppaa poistamalla nykyisen kilpailukykyvääristymän, jonka EU:n ulkopuolella sijaitsevien yritysten alv-verosta vapaat toimitukset EU:n alueelle aiheuttavat.
Komission vaikutustenarvioinnin mukaan nykyisten alv-velvoitteiden noudattamiskustannukset rajatylittävässä liiketoiminnassa ovat keskimäärin 8 000 euroa vuosittain kussakin jäsenvaltiossa, johon yritys toimittaa tavaroita tai palveluja. Ehdotus voi pienentää kyseistä summaa jopa 95 prosentilla. Samalla se auttaa jäsenvaltioita hankkimaan tuloja, jotka jäsenvaltiot menettävät, koska pienten lähetysten maahantuonti on vapautettu alv:sta ja koska EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet mutta EU:ssa verkkoliiketoimintaa harjoittavat yritykset eivät noudata säännöksiä.

Administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) FI

30-11-2017

Äänestin esityksen puolesta, koska koko paketin arvioidaan lisäävän jäsenvaltioiden alv-tuloja 7 miljardilla eurolla vuodessa ja vähentävän yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia 2,3 miljardilla eurolla vuodessa. Lisäksi ehdotuksella pannaan täytäntöön muutoksia hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla. Ehdotuksella arvioidaan olevan merkittäviä myönteisiä talousarviovaikutuksia jäsenvaltioille.

Protection against dumped and subsidised imports from countries not members of the EU (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) FI

15-11-2017

Komissio antoi ehdotuksensa uudesta polkumyynnin laskentamenetelmästä noin vuosi sitten (9.11.2016). Uudella laskentamallilla halutaan asettaa polkumyyntitulleja tuotteille, joiden tuotantoprosesseissa valtiolla on merkittävä rooli (mm. yritysten toimiminen valtion omistajuuden, valvonnan tai ohjauksen alaisina). Menetelmä mahdollistaa ns. epätyypillisen tuonnin, kuten polkumyynnin rajoittamisen mistä tahansa maasta, mukaan lukien Kiinasta, sen ollessa perusteltua tosiseikkojen, kuten todellisiin kustannuksiin perustumattomien hintavääristymien nojalla. Kiina puolestaan esitti EU:lle ja USA:lle joulukuussa 2016 WTO-konsultaatiopyynnön, koska katsoo, että maata tulisi kohdella markkinatalousmaana.
Tuen saavutettua kompromissia, koska se suojaa Suomenkin tuotantoa EU:n ulkopuolelta tulevalta epäterveeltä markkinoiden vääristymisestä johtuvalta kilpailulta, kuten polkumyynniltä, ollen kuitenkin sopusoinnussa WTO-velvoitteiden kanssa. Esitys selkiyttää polkumyynnin laskentamenetelmää ja voi parantaa oikeusvarmuutta ja kantelijoiden kykyä käynnistää tutkinta.