Please fill this field
Elżbieta KRUK Elżbieta KRUK
Elżbieta KRUK

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Lublin

Written explanations of vote Elżbieta KRUK

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Mobilisation of the Contingency Margin in 2020: continuation of humanitarian support to refugees in Turkey (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) PL

10-07-2020

. – Celem projektu budżetu korygującego (DAB) 5 na rok 2020 jest dalsze wspieranie uchodźców i społeczności przyjmujących w odpowiedzi na kryzys w Syrii.
Finansowanie w ramach DAB5 nie jest objęte instrumentem UE na rzecz uchodźców w Turcji (FRiT). Jest to dodatkowa propozycja finansowania w ramach budżetu na 2020 r., podczas gdy pełny budżet operacyjny FRiT został już zaangażowany pod koniec 2019 r. DAB proponuje finansowanie w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia humanitarnego UE dla uchodźców w Turcji, a nie Turcji, tureckich władz lub obywateli Turcji. CCTE zapewnia obecnie wsparcie około 600 000 dzieciom-uchodźcom, a Nadzwyczajnej Sieci Bezpieczeństwa Socjalnego (the Emergency Social Safety Net - ESSN) zapewnia podstawowe wsparcie ponad 1,7 mln uchodźców. Finansowanie zostanie wdrożone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy humanitarnej, a pomoc humanitarna UE zapewniana jest z pomocą wstępnie wybranych partnerów humanitarnych, Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża / Czerwonego Półksiężyca (IFRC) dla ESSN i UNICEF dla CCTE.

Conclusion of an EU - New Zealand agreement, under negotiation, on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) PL

10-07-2020

. – Europol może wymieniać dane z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi na podstawie umowy międzynarodowej zapewniającej odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Komisja Europejska jest odpowiedzialna w imieniu Unii za negocjowanie takich umów międzynarodowych.
W zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania swoich zadań, Europol może również nawiązywać i utrzymywać stosunki współpracy z partnerami zewnętrznymi za pośrednictwem ustaleń roboczych i administracyjnych, które same w sobie nie mogą stanowić podstawy prawnej do wymiany danych osobowych. Europol i policja nowozelandzka podpisały porozumienie robocze w kwietniu 2019 r. Zapewnia to ramy ustrukturyzowanej współpracy na poziomie strategicznym. Nie stanowi to jednak podstawy prawnej do wymiany danych osobowych. W chwili obecnej nie ma podstaw prawnych do regularnej i zorganizowanej wymiany danych osobowych między nowozelandzkimi organami ścigania a Europolem, co jest niezbędne dla skutecznej współpracy operacyjnej. Celem tego zalecenia jest uzyskanie od Rady upoważnienia dla Komisji do negocjowania przyszłej umowy w imieniu UE.

Chemicals strategy for sustainability (B9-0222/2020) PL

10-07-2020

. – Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna zapewniać wysoki poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska. Jednakże niektóre propozycje przedstawione w projekcie rezolucji zawierają pewne krytyczne elementy, które mogłyby mieć negatywny wpływ na sektor chemiczny, jak na przykład konieczność całkowitej eliminacji lub zastąpienia substancji niebezpiecznych.
Cele strategii powinny być realizowane w obecnych ramach prawnych, w tym REACH, innych szczegółowych przepisach sektorowych (np. Materiały do kontaktu z żywnością, produkty biobójcze), a także w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Istniejące środki regulacyjne oparte są na zasadzie oceny ryzyka chemikaliów. Dzięki tym przepisom przemysł chemiczny zapewnia, że substancje chemiczne są wytwarzane, zarządzane i stosowane w bezpieczny sposób w całym łańcuchu dostaw. Dlatego wycofywanie wszystkich niebezpiecznych chemikaliów. Projekt rezolucji dąży do szybkiego przyspieszenia ograniczeń dla dużej liczby substancji, nie dając sektorowi czasu potrzebnego na znalezienie i ocenę możliwych alternatyw. Może to spowodować spowolnienie gospodarcze i utratę konkurencyjności dla branży, niekoniecznie wzmacniając istniejące zabezpieczenia regulacyjne.

The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020) PL

10-07-2020

. – Rezolucja na temat strategii zdrowia publicznego UE nawołuje do przekazywania większej władzy UE, kosztem państw członkowskich w dziedzinie zdrowia. Rezolucja również odnosi się do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do Europejskiej Unii Zdrowia. Według art. 168 TFUE polityka zdrowotna, organizacja i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej leżą w kompetencjach państw członkowskich, a działania unijne powinny mieć charakter uzupełniający. Rola UE nie może wykraczać poza pomoc i koordynację polityk i programów państw członkowskich. Działania muszą koncentrować się na wspieraniu państw członkowskich i promowaniu współpracy transgranicznej, ale nie usiłować zastępować bądź przejmować kompetencji państw członkowskich. Sprzeciwiam się jednak przeglądom kompetencji w tym obszarze.
Wskazana byłaby ściślejsza, skoordynowana współpraca i solidarność państw członkowskich, zapewnienie zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne oraz cyfryzacja opieki zdrowotnej. Należy podjąć działania mające na celu zdywersyfikowanie źródeł dostaw, ale także zapewnienie możliwości produkcyjnych w państwach członkowskich tak, aby w jak największym stopniu umożliwić uniezależnienie się od zewnętrznych producentów i dostawców. Ważna jest również przystępność cenowa, zwłaszcza leków innowacyjnych.

Amending Directives (EU) 2017/2455 and (EU) 2019/1995 as regards the dates of transposition and application due to the outbreak of the COVID-19 crisis (A9-0122/2020 - Ondřej Kovařík) PL

09-07-2020

. – 5 grudnia 2017 r. Rada przyjęła dyrektywę o VAT w handlu elektronicznym 2017/2455 zmieniającą dyrektywę VAT 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość. 21 listopada 2019 r. Rada przyjęła drugą dyrektywę o VAT w handlu elektronicznym 2019/1995 zmieniającą dyrektywę VAT w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów. Datę rozpoczęcia stosowania głównej części tego kompleksowego pakietu dotyczącego VAT w handlu elektronicznym ustalono na dzień 1 stycznia 2021 r., co daje państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na dostosowanie własnego ustawodawstwa i systemów informatycznych. Jednak ze względu na nieprzewidziany kryzys związany z COVID-19 państwa członkowskie zmieniły priorytety i przesunęły środki z wdrażania pakietu dotyczącego VAT w handlu elektronicznym na walkę z COVIDem19. W związku z tym w wyniku konsultacji z państwami członkowskimi Komisja proponuje odroczenie daty rozpoczęcia stosowania przepisów o 6 miesięcy, do 1 lipca 2021 r. Kontrsprawozdawcy wyrazili zgodę na szybkie rozpatrzenie wniosku i przyjęcie tego sprawozdania technicznego w procedurze uproszczonej.

Financial activities of the European Investment Bank - annual report 2019 (A9-0081/2020 - David Cormand) PL

09-07-2020

. – Głosowanie dotyczy rocznego sprawozdania w sprawie działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w którym wymieniono i oceniono działalność finansową banku.
Podczas gdy w poprzednich sprawozdaniach zasadniczo unikano silnych żądań w odniesieniu do metod pracy EBI, to niniejsze sprawozdanie roczne zawiera wiele daleko idących wezwań wobec EBI, zwłaszcza w kwestiach dotyczących klimatu.
W tekście pozostaje kilka problematycznych punktów. W sprawozdaniu wzywa się między innymi do opracowania konkretnego planu działania na rzecz osiągnięcia 50 % udziału EBI w finansowaniu działań w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska do 2025 roku, domaga się gwarancji neutralności pozostałych pożyczek i wzywa się do rygorystycznej rachunkowości dotyczącej klimatu na poziomie projektów. Ponadto w sprawozdaniu wzywa się również do pomocy EBC we wspieraniu EBI jako unijnego banku klimatycznego.

Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018 (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) PL

09-07-2020

. – Pozytywnie należy się odnieść do zapisów w sprawozdaniu wskazujących, że bank powinien wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko narastania różnic między regionami UE i państwami członkowskimi oraz konieczność działań EBI w celu wyrównania wsparcia spójności gospodarczej i społecznej z celami klimatycznymi. Sprawozdanie również wzywa akcjonariuszy EBI do dalszego zwiększania kapitalizacji EBI, aby umożliwić zwiększenie inwestycji i podejmowanie większego ryzyka w celu sfinansowania niezbędnych projektów w celu wspierania zrównoważonej i cyfrowej transformacji gospodarki oraz przyczynienia się do spójności społecznej i terytorialnej, tworzenia miejsc pracy, innowacji oraz konkurencyjności w UE przy jednoczesnym zachowaniu potrójnego ratingu EBI. Niestety należy wstrzymać się w tym głosowaniu ze względu na pozytywną ocenę w sprawozdaniu decyzji banku o zakończeniu finansowania projektów dot. paliw kopalnych z końcem 2021 r.

Protection of the European Union's financial interests - combating fraud - annual report 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) PL

09-07-2020

. – Komisja co roku we współpracy z państwami członkowskimi przedkłada Parlamentowi i Radzie sprawozdanie w sprawie środków podjętych w celu zwalczania oszustw i nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii. Sprawozdanie wskazuje liczby nieuczciwych i niezwiązanych z nadużyciami nieprawidłowości zgłoszonych w 2018 r. Chociaż walka z korupcją i wezwanie do ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie wymiany informacji jest czymś, co z pewnością warto poprzeć, sprawozdanie zawiera również kontrowersyjne aspekty, mianowicie, założenie, że państwa członkowskie nie dostarczają wiarygodnych informacji o przypadkach oszustw, i daleko idące wezwanie Komisji do przeprowadzenia kontroli wyrywkowych w tych krajach. Ponadto, w sprawozdaniu wzywa się Komisję do jak najszybszego opublikowania wykazu wszystkich państw członkowskich, które nie dokonały transpozycji dyrektywy PIF w terminie, oraz do ścisłego monitorowania procesu transpozycji we wszystkich państwach członkowskich, a także do wykorzystania swoich uprawnień do wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku nieprzestrzegania procesu transpozycji. Ponieważ w sprawozdaniu wzywa się Komisję Europejską do wykraczania poza jej kompetencje kosztem państw członkowskich postanowiłam wstrzymać się od głosu w tej sprawie.

Electronic freight transport information (A9-0119/2020 - Andor Deli) PL

08-07-2020

. – Wydajność transportu towarowego ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności, gospodarki i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Niestety, przepływom towarów towarzyszy duża ilość informacji, które są wciąż wymieniane w formie papierowej i stanowią istotne obciążenie dla przedsiębiorstw, przewoźników i organów publicznych. Porozumienie zmniejszy obciążenia administracyjne w sektorze transportu i ułatwi przepływ cyfrowych informacji, dzięki czemu transport towarów stanie się bardziej wydajny i zrównoważony. Rozporządzenie stworzy zharmonizowane, przewidywalne i wiarygodne ramy umożliwiające komunikację elektroniczną między przewoźnikami a właściwymi organami.

Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) PL

08-07-2020

. – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest częścią "Gwarancji dla młodzieży", tj. system, w ramach którego państwa członkowskie wdrażają środki w celu zapewnienia, że młodzi ludzie do 25 roku życia otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, lub stażu w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy. W ramach corocznych negocjacji budżetowych postanowiono zwiększyć konkretny przydział na tę inicjatywę na 2020 r. o kwotę 28 333 334 EUR według cen bieżących, zwiększając w konsekwencji ogólną kwotę budżetową przeznaczoną na ten cel na 2020 r. - do 145 mln EUR.
Ponadto zaproponowano, aby przepisy wprowadzone w 2019 r. w celu ułatwienia programowania dodatkowych zasobów "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" (przepisy umożliwiające przeniesienie do 50% dodatkowych zasobów na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego), miały również zastosowanie w 2020 r. W związku z powyższym, Komisja REGI postanowiła zastosować uproszczoną procedurę dotyczącą poprawki technicznej do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, która zapewnia większą elastyczność w procesie implementacji programów w ramach tego funduszu.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • Local office:
    Królewska 3
    Tel.: +48 814423602
    PL - 20-109 Lublin