Please fill this field
Elżbieta KRUK Elżbieta KRUK
Elżbieta KRUK

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Lublin

Written explanations of vote Elżbieta KRUK

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) PL

07-10-2020

Niniejsze sprawozdanie proponuje ustanowienie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych.
Należy popierać inicjatywy w zakresie praworządności, pod warunkiem jednak, że są one zgodne z literą i duchem Traktatów. Praworządność powinna być wartością opartą na sprawiedliwych i równych zasadach dla wszystkich Państw Członkowskich.
Oceniam natomiast, że zaproponowany przez Komisję mechanizm będzie służył do wywierania politycznych nacisków na poszczególne państwa członkowskie, jak już mieliśmy okazje tego doświadczyć. Dotychczasowe działania KE czy PE w zakresie praworządności często bowiem charakteryzowały się podwójnymi standardami, a wiele zarzutów było umotywowane ideologicznie. Komisja wielokrotnie opierała się na informacjach mediów opisujących rzeczywistość w sposób jednostronny wynikający z jednoznacznie lewackiego punktu widzenia, a nie z obiektywnego oglądu spraw, a nawet na fake news-ach.
Dlatego będę głosowała przeciwko temu sprawozdaniu.

Guadeloupe, French Guiana, Martinique and Réunion: indirect taxes on 'traditional' rum PL

05-10-2020

Komisja przedstawiła kilka wniosków dotyczących decyzji Rady w sprawie odstępstw podatkowych w regionach najbardziej oddalonych, zgodnie z art. 349 TFUE, na następne 7 lat WRF. Koordynatorzy rozpatrzyli tę kwestię na posiedzeniu Koordynatorów REGI w dniu 6 lipca i zdecydowali, że decyzje te powinny być rozpatrywane w ramach procedury uproszczonej bez poprawek, z Przewodniczącym jako Sprawozdawcą, ze względu na ich pilność, niekontrowersyjny charakter i ściśle techniczny kontekst. Grupa EKR nie podniosła w tej sprawie żadnego sprzeciwu -również wszystkie pozostałe grupy polityczne zgodziły się bez sprzeciwu.
Art. 349 TFUE dopuszcza odstępstwa od przepisów UE w regionach najbardziej oddalonych, aby częściowo zrekompensować ich odległe położenie i trudności, które w związku z tym napotykają. Propozycja ta jest jedną (propozycje są jedne) z wielu propozycji, które stosują takie odstępstwa w obszarze opodatkowania na czas trwania kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych, czyli 2021-2027.

AIEM tax in the Canary Islands PL

05-10-2020

Komisja przedstawiła kilka wniosków dotyczących decyzji Rady w sprawie odstępstw podatkowych w regionach najbardziej oddalonych, zgodnie z art. 349 TFUE, na następne 7 lat WRF. Koordynatorzy rozpatrzyli tę kwestię na posiedzeniu Koordynatorów REGI w dniu 6 lipca i zdecydowali, że decyzje te powinny być rozpatrywane w ramach procedury uproszczonej bez poprawek, z Przewodniczącym jako Sprawozdawcą, ze względu na ich pilność, niekontrowersyjny charakter i ściśle techniczny kontekst. Grupa EKR nie podniosła w tej sprawie żadnego sprzeciwu -również wszystkie pozostałe grupy polityczne zgodziły się bez sprzeciwu.
Art. 349 TFUE dopuszcza odstępstwa od przepisów UE w regionach najbardziej oddalonych, aby częściowo zrekompensować ich odległe położenie i trudności, które w związku z tym napotykają. Propozycja ta jest jedną (propozycje są jedne) z wielu propozycji, które stosują takie odstępstwa w obszarze opodatkowania na czas trwania kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych, czyli 2021-2027.

Docks dues extension in the French outermost regions PL

05-10-2020

Komisja przedstawiła kilka wniosków dotyczących decyzji Rady w sprawie odstępstw podatkowych w regionach najbardziej oddalonych, zgodnie z art. 349 TFUE, na następne 7 lat WRF. Koordynatorzy rozpatrzyli tę kwestię na posiedzeniu Koordynatorów REGI w dniu 6 lipca i zdecydowali, że decyzje te powinny być rozpatrywane w ramach procedury uproszczonej bez poprawek, z Przewodniczącym jako Sprawozdawcą, ze względu na ich pilność, niekontrowersyjny charakter i ściśle techniczny kontekst. Grupa EKR nie podniosła w tej sprawie żadnego sprzeciwu - również wszystkie pozostałe grupy polityczne zgodziły się bez sprzeciwu.
Art. 349 TFUE dopuszcza odstępstwa od przepisów UE w regionach najbardziej oddalonych, aby częściowo zrekompensować ich odległe położenie i trudności, które w związku z tym napotykają. Propozycja ta jest jedną (propozycje są jedne) z wielu propozycji, które stosują takie odstępstwa w obszarze opodatkowania na czas trwania kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych, czyli 2021-2027.

Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law PL

17-09-2020

Projekt sprawozdania należy oceniać, jako polityczną i ideologiczną deklarację w sprawie jednego z państw członkowskich UE, a nie istotny, merytoryczny i oparty na procedurach wynikających z prawa UE wkład PE w dyskurs o praworządności. Projekt sprawozdania ujawnia istotne różnice światopoglądowe, istniejące między prawem polskim a poglądami autorów sprawozdania na szereg kwestii społecznych. Nie dokonuje, zatem rzetelnej, bezstronnej i przede wszystkim merytorycznej analizy stanu ustawodawstwa w Polsce, ale całościowo kwestionuje kierunek przyjętych rozwiązań. Tak choćby należy postrzegać zarzuty dotyczące edukacji seksualnej w szkołach czy aborcji. Projekt sprawozdania zawiera szereg uproszczeń i nieścisłości, a jego autorzy nie przedstawiają rzeczywistego stanu rzeczy.

Strategic approach to pharmaceuticals in the environment PL

17-09-2020

W marcu 2019 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie strategicznego podejścia Unii Europejskiej do substancji farmaceutycznych w środowisku.
Dyrektywa w sprawie substancji priorytetowych przedstawia propozycje środków podejmowanych na poziomie UE lub państw członkowskich w celu rozwiązania problemu możliwego wpływu substancji farmaceutycznych na środowisko, z myślą o zmniejszeniu zrzutów, emisji i strat takich substancji dostających się do środowiska wodnego, z uwzględnieniem potrzeb zdrowia publicznego oraz opłacalności proponowanych środków. Aby jednak środki były skuteczne i równomiernie rozłożone, powinny obejmować nie tylko kontrolowanie „końca rury” (np. usprawnione oczyszczanie ścieków), ale również odnosić się do pierwotnych źródeł emisji (np. produkcja i stosowanie), przy uwzględnieniu środowiska lądowego i środowiska wodnego.
W komunikacie Komisji Europejskiej określono sześć obszarów działania: informowanie i promowanie rozważnego stosowania substancji farmaceutycznych, wspieranie tworzenia substancji farmaceutycznych, które dzięki swoim właściwościom są mniej szkodliwe dla środowiska, oraz promowanie bardziej ekologicznej produkcji, udoskonalanie oceny ryzyka środowiskowego i jej przeglądu, ograniczanie marnotrawstwa i poprawa gospodarowania odpadami, rozszerzenie monitoringu środowiska i wypełnianie innych braków w wiedzy.
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Komisja ostatecznie przyjęła komunikat w tym zakresie, jednak uważam, że strategiczne podejście i proponowane działania przedstawiono z opóźnieniem. Należy poprzeć główne cele przedstawione przez Komisję, jednak mają one łagodny charakter.

Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock PL

17-09-2020

Sprawozdanie porusza szereg aspektów efektywności energetycznej budynków w UE skupiając się zwłaszcza na Fali Renowacji – istotnym elemencie Zielonego Ładu – która jest postrzegana jako szansa na osiągnięcie nieemisyjnych budynków.
Istotnym elementem sprawozdania jest koncepcja Zintegrowanych Programów Renowacyjnych (IRP), która podkreśla kluczową rolę lokalnych społeczności oraz obywateli w osiągnięciu nakreślonych celów unijnych. Sprawozdanie wzbudza jednak dużo wątpliwości i ma szeroki zakres m.in poświęca dużo miejsca kwestiom odbiegającym od meritum, takim jak ubóstwo energetyczne.
Koncepcja Zintegrowanych Programów Renowacyjnych przedstawiona przez sprawozdawcę nie jest jasno zdefiniowana, a jej konsekwencje nie są przejrzyste. Elementy tej koncepcji są na pograniczu sprzeczności z zasadami pomocniczości oraz proporcjonalności. Sprawozdanie proponuje wprowadzenie nowych przepisów oraz rygorystycznych standardów, takich jak minimalne normy wydajności energetycznej czy minimalne wskaźniki renowacji budynków, przyśpieszające dekarbonizację budynków. Co więcej, sprawozdanie wzywa również Państwa Członkowskie do wycofania systemów ogrzewania i chłodzenia opartych na paliwach kopalnianych. Z powyższych względów głosowałam przeciwko temu sprawozdaniu.

Shortage of medicines - how to address an emerging problem PL

17-09-2020

W sprawozdaniu przyjętym przez komisję ENVI omówiono przyczyny niedoborów leków. Podkreślono w nim potrzebę bardziej zdecydowanej reakcji UE, zwłaszcza ze względu na fakt, że problem został spotęgowany przez kryzys COVID-19, co ma bezpośredni negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz ciągłość leczenia. Wezwano Komisję, by w ramach przyszłej strategii farmaceutycznej postarała się rozwiązać problem podaży, dostępności i przystępności cenowej bezpiecznych leków w Europie. Wezwano do znalezienia sposobów na przywrócenie produkcji farmaceutycznej w Europie, a w pierwszej kolejności produkcji podstawowych i strategicznych produktów leczniczych, gdyż obecnie 40% leków wprowadzanych do obrotu w Unii pochodzi z krajów spoza UE, a około 60–80% farmaceutycznych składników czynnych produkowanych jest w Chinach i Indiach. Zachęca się zatem do wprowadzenia zachęt finansowych zgodnych z zasadami pomocy państwa w celu nakłonienia producentów do wytwarzania farmaceutycznych składników czynnych i leków w Europie. W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto również nowo zaproponowany Program UE dla zdrowia (EU4Health), który zwiększy podaż i dostępność leków i sprzętu medycznego.

Preparation of the Special European Council, focusing on the dangerous escalation and the role of Turkey in the Eastern-Mediterranean PL

17-09-2020

Należy potępić wszelkie tureckie akty agresji w regionie Morza Śródziemnego oraz stanowczo reagować na incydenty zagrażające bezpieczeństwu międzynarodowemu i suwerenności państw. Unia Europejska powinna okazać pełną solidarność z dotkniętymi państwami i wykorzystać swój wpływ, by powstrzymać agresję turecką.

Situation in Russia, the poisoning of Alexei Navalny PL

17-09-2020

Użycie broni chemicznej jest niedopuszczalne w jakichkolwiek okolicznościach i stanowi rażące naruszenie praw człowieka. Należy przeprowadzić międzynarodowe dochodzenie w sprawie potencjalnego naruszenia Konwencji o zakazie broni chemicznej przez Rosję. Otrucie Aleksieja Nawalnego musi spotkać się z właściwą reakcją społeczności międzynarodowej, w tym w obszarze sankcji. UE powinna z większym zaangażowaniem monitorować sytuację społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Powinniśmy wspierać przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Dlatego będę głosowała za wspólną rezolucją Parlamentu Europejskiego w tym zakresie.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • Local office:
    Królewska 3
    Tel.: +48 814423602
    PL - 20-109 Lublin