Please fill this field
Linea SØGAARD-LIDELL Linea SØGAARD-LIDELL
Linea SØGAARD-LIDELL

Renew Europe Group

Member

Denmark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denmark)

Date of birth : , Aarhus

Written explanations of vote Linea SØGAARD-LIDELL

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Global data collection system for ship fuel oil consumption data (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) DA

16-09-2020

Venstre støtter en grøn og ambitiøs omstilling og CO2-reduktion inden for skibsfarten. Vi prioriterer, at dette arbejde skal ske i en international ramme, som afspejler skibsfartens natur og via en separat lovgivningsproces. Den danske skibsfart var blandt de første i EU til at gøre deres sejllads grønnere. Med denne fil kan de risikere ikke at blive godskrevet for de fremskridt, de har opnået. Det er risikoen, hvis datoen for, hvornår reduktionen i udledninger skal tælle fra, sættes for sent. Vi støtter, at baselinen for CO2-reduktion skal være en IMO-model og skal fastsættes i 2008. Det afspejler teksten ikke i den fornødne grad. På trods af nogle relevante forbedringer til Kommissions forslag, udvider og overskrider teksten lovgivningens formål i sådan en grad, Venstre ikke kan støtte forslaget.

Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) DA

16-09-2020

Venstre støtter hensigterne i Just Transition Fund om at give de dele af Europa, der umiddelbart har de største udfordringer med at leve op til klimamålene et løft, men der er elementer i denne fil, der gør, at vi ikke kan støtte filen i sin helhed. Det drejer sig om inklusion af gas samt en forøgelse af budgettet fra 11 mia. til 25. mia. euro.

Effective measures to “green” Erasmus+, Creative Europe and the European Solidarity Corps (A9-0141/2020 - Laurence Farreng) DA

14-09-2020

Venstre bakker fuldt op om en ambitiøs grøn omstilling og EU’s mål om klimaneutralitet i 2050. Derfor er intentionen om at sætte fokus på, hvordan man gør EU-støttede programmer grønnere, god. Desværre indeholder rapporten flere forslag, som kan skade hovedformålet med succesfulde programmer som Erasmus+ og Creative Europe. For eksempel foreslår rapporten flere tiltag, som kræver finansiering, hvilket antageligvis vil gøre budgettet til bl.a. Erasmus+ mindre ift. at lade unge europæere drage på udveksling i Europa. Rapporten indeholder dertil forslag, som muligvis kan begrænse nogle virksomheders muligheder for at søge støtte til projekter gennem Creative Europe. Flere forslag rækker desuden ud over EU’s kompetenceområder, da rapporten bl.a. tager stilling til, hvad uddannelsesinstitutioner i medlemslande bør undervise i. Ydermere lægges der op til at favorisere bestemte transportformer ift. særlig promovering og finansiel støtte til deltagere, som vælger bestemte transportveje. Det er Venstre skeptisk over for, da vi som liberalt parti ikke ønsker at bestemme over den individuelle studerende.
Intentionen bag rapporten er god, men da flere forslag er ”out of scope” kan Venstre desværre ikke stemme for, og derfor afstår vi fra at stemme

The reopening of the investigation against the Prime Minister of the Czech Republic on the misuse of EU funds and potential conflicts of interest (B9-0192/2020) DA

19-06-2020

Venstre støtter indsatsen imod korruption og offentligt misbrug i alle deres former og afskygninger. Men Tjekkiet er et fuldt funktionsdygtigt demokrati, og denne sag behandles allerede af Tjekkiets offentlige anklager. Et grundlæggende retsstatsprincip er, at alle er uskyldige indtil dømt. Det er ikke EP’s rolle at fungere som dommer i sager, hvor et internationalt anerkendt retsvæsen fører en sag. Derfor stemmer vi imod beslutningen.

Competition policy - annual report 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) DA

18-06-2020

I Venstre støtter vi Europa-Parlamentets årlige betænkning om konkurrencepolitik. I en tidsalder, hvor især det digitale område fylder mere og mere i konkurrencepolitikken, er det afgørende, at EU også her skaber fornuftige rammer for europæiske virksomheder i Europa og globalt. Derudover er det vigtigt, at vi får den europæiske konkurrencepolitik strømlinet med vores grønne ambitioner, og Venstre er glad for, at betænkningen opfordrer til netop dette. I den forbindelse blev det i forbindelse med denne afstemning foreslået, at Europa-Parlamentet skal opfordre Kommissionen til at præsentere en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Venstre er ikke imod ideen om en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Hvis en sådan mekanisme designes korrekt, kan den blive et vigtigt værktøj i kampen mod global opvarmning. Den kan potentielt også tilskynde flere lande uden for EU til at øge deres klimaambitioner. Venstre kunne dog ikke stemme for ændringsforslaget i sin endelige form, da det undlader en vigtig betingelse for en europæisk CO2-grænsejusteringsmekanisme: Mekanismen skal være kompatibel med EU's forpligtelser inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO) og minimere risikoen for handelskonflikter med EU's handelspartnere.

EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences DA

17-04-2020

Venstre er enig i den støtte og respekt for de mange, der lider menneskelige eller økonomiske tab, og for dem, der kæmper for at få vores samfund til at hænge sammen, som beslutningen erklærer. Vi er også enige i at lade EU strække sig så langt som overhovedet muligt for at hjælpe medlemsstaterne og understøtte de ramte regioner og erhverv, vel at mærke inden for de nuværende traktatmæssige og institutionelle rammer.
Venstres delegation har valgt ikke at stemme for beslutningsforslaget, fordi vi ikke kan støtte følgende elementer:
1) At covid-19-krisen bruges som foranledning til at gennemføre omfattende ændringer af EU-traktaten.
2) Kravet om en ubetinget afvikling af den midlertidige grænsekontrol.
3) En permanent europæisk genforsikring af nationale arbejdsløshedsordninger.
4) En kraftig forøgelse af næste FFR, udstedelse af europæiske kriseobligationer og udskrivelse af nye indtægter til EU i form af skatter og afgifter.
5) Kritikken af medlemsstaternes egenhændige tiltag i beskyttelsen af deres borgere.

Contact

Bruxelles

Strasbourg