Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Written explanations of vote Miriam LEXMANN

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

New MFF, own resources and Recovery plan SK

15-05-2020

. – Návrh uznesenia o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy som samozrejme podporila. Toto uznesenie súvisí s financovaním tzv. plánu obnovy, ktorý bude smerodajným pre zvládanie následkov Covid-19. Napriek tomu, že o tak dôležitých krokoch by mali európske inštitúcie rozhodovať spoločne, Európska komisia sa snažila obísť Európsky parlament a dohodnúť plán obnovy mimo Viacročného finančného rámca, a tým aj mimo dosahu Európskeho parlamentu. Plne preto súhlasím so znením tohto uznesenia a rovnako apelujem na Európsku komisiu, aby parlament bezpodmienečne zahrnula do celého procesu rokovaní o pláne obnovy, keďže Európsky parlament zastupuje občanov EÚ, ktorými je zvolený a práve občania a ich záujmy musia byť v rámci plánu obnovy maximálne chránené. Ďalšou veľmi dôležitou výzvou bolo samotné financovanie plánu obnovy, ktorý nesmie byť financovaný na úkor už existujúcich európskych programov alebo politík a musia sa nájsť iné vlastné zdroje EÚ na jeho pokrytie. Hoci som nie naplno súhlasila s príkladným výpočtom týchto nových vlastných zdrojov, a to konkrétne so spoločným základom dane, s vedomím, že finálna dohoda o konkrétnom spôsobe získavania vlastných zdrojov je na dohode členských štátov, som hlasovala za.

Macro-financial assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the Covid-19 pandemic crisis SK

15-05-2020

Rozhodnutie o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 som samozrejme podporila. Ide o možnosť poskytnutia úverov v celkovej výške 3 miliardy eur pre 10 krajín vrátane Albánska, Čiernej Hory, Ukrajiny či Severného Macedónska. Všetky krajiny, ktoré sú oprávnené pre túto makrofinančnú pomoc patria medzi krajiny európskeho susedstva prípadne krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Európskej únii so statusom kandidátskej alebo potenciálnej kandidátskej krajiny. Myslím si, že je veľmi dôležité, že Európska únia prostredníctvom takýchto rozhodnutí vysiela jasný signál, že stojí za princípom solidarity, a to či už ide o jej vlastné členské štáty alebo iné krajiny zasiahnuté koronavírusom. Zároveň zastávam názor, že poskytnutie pomoci jednak pomôže v utužovaní vzťahov s týmito krajinami a zároveň pomôže v smerovaní týchto krajín k európskym hodnotám, keďže krízy tohto typu sú s obľubou využívané rôznymi aktérmi práve na odvrátenie krajín od ich zahranično-politického smerovania. Krajiny sa totiž prijatím pomoci zaväzujú na plnenie stanovených podmienok vrátane rešpektovania demokracie a zásad právneho štátu. Tiež by som chcela podotknúť, že stabilita, pro-demokratická orientácia a reformná politika krajín v našom susedstve sú nesmierne dôležité pre ochranu bezpečnosti v samotnej EÚ.

Temporary measures concerning the validity of certificates and licences (omnibus) SK

15-05-2020

Nariadenie, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pandémiu COVID-19, a o platnosti niektorých osvedčení, preukazov a povolení a o odložení niektorých pravidelných kontrol a odbornej prípravy v určitých oblastiach dopravných právnych predpisov som samozrejme podporila. Tieto dočasné opatrenia sa týkajú napríklad vodičských preukazov, kontrol technického stavu vozidiel alebo bezpečnostných osvedčení, ktoré by uplynuli práve v tomto čase, kedy by reštrikcie zavedené na boj proti koronavírusu spôsobili, že by ich držitelia neboli schopní dosiahnuť ich predĺženie. Toto by zároveň mohlo ohroziť napríklad ich pracovné miesta, ale v konečnom dôsledku by to mohlo ohroziť aj chod jednotného trhu a zásobovanie. Preto sme prijali sériu opatrení, na základe ktorých sa stanoví prechodné obdobie počas ktorého sa nemusia tieto osvedčenia a preukazy obnovovať a ich platnosť zostane na toto obdobie zachovaná. Myslím si, že podobné opatrenia v súvislosti so zmiernením následkov koronavírusu sú skutočne vhodné, keďže nimi aspoň trochu prispejeme k zjednodušeniu situácie a väčšej istote. Zároveň si myslím, že je potrebné vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie nastaviť podmienky čo najflexibilnejšie.

Discharge 2018: European Institute for Gender Equality (A9-0058/2020 - Ryszard Czarnecki) SK

14-05-2020

Správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2018 som nepodporila. V tomto prípade nešlo o hlasovanie o absolutóriu samotnom, ktoré som vzhľadom na pozitívne zhodnotenie hospodárenia Inštitútu pre rodovú rovnosť podporila, ale išlo o sprevádzajúce uznesenie Európskeho parlamentu. Toto uznesenie obsahovalo niekoľko aspektov, ktoré som podporiť nemohla, pričom tou hlavnou prekážkou bola výzva, aby Inštitút ako centrum odborných znalostí monitoroval vykonávanie Istanbulského dohovoru. Zastávam názor, že keďže Istanbulský dohovor je vzhľadom na množstvo kontroverzií a právnych problémov, ktoré prináša, veľmi citlivou otázkou, nepovažujem za vhodné, aby boli výzvy na jeho uplatňovanie alebo monitorovanie pravidelne vkladané do rôznych dokumentov a uznesení, keďže podľa môjho názoru to prináša zbytočné rozbroje a rozdeľuje plénum Európskeho parlamentu bez toho, aby to bola aj vzhľadom na právnu neaplikovateľnosť tohto dohovoru vôbec relevantná otázka. Okrem toho tieto kroky považujem za rozpor s princípom subsidiarity, a teda jedným zo základných princípov, na ktorých stojí EÚ. Z tohto dôvodu som hlasovala proti uzneseniu ako celku.

Temporary measures concerning the general meetings of European companies (SE) and of European Cooperative Societies (SCE) SK

14-05-2020

Návrh nariadenia o dočasných opatreniach týkajúcich sa valných zhromaždení európskych spoločností a členských schôdzí európskych družstiev som podporila. Ide o jeden z veľkej skupiny návrhov, ktoré sú prijímané v reakcii na pandémiu koronavírusu a majú za úlohu uľahčiť situáciu pre zasiahnuté strany. V tomto prípade išlo o schválenie výnimky pre Európske spoločnosti a družstvá, ktoré majú povinnosť zvolať valné zhromaždenie minimálne raz za rok, a to do 6 mesiacov od konca fiškálneho roka, čo môže v súčasnej situácií, kedy je z epidemiologického hľadiska vysoko nežiaduce organizovať hromadné stretnutia, problematické. Práve preto sme zmenili túto povinnosť a po novom bude lehota na zvolanie valného zhromaždenia predĺžená na dvojnásobok. Voči tomuto návrhu som nemala výhrady, keďže podniky a spoločnosti patria vo všetkých členských štátoch medzi ekonomicky najviac zasiahnuté a pokiaľ je možné im aspoň trochu uľahčiť situáciu napríklad zjemnením niektorých požiadaviek, je potrebné tak čo najskôr urobiť.

EU-Serbia status agreement on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Serbia (A9-0019/2020 - Bettina Vollath) SK

13-05-2020

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike som podporila. Prostredníctvom neho sme odsúhlasili uzavretie Dohody o štatúte, ktorá poskytuje záväzný právny rámec pre činnosť agentúry Frontex pre prípady vyslania členov jej tímu do Srbska na základe nariadenia, podľa ktorého má agentúra možnosť spolupracovať s tretími krajinami. Oceňujem, že súčasťou dohody o štatúte sú aj pravidlá pre civilnú a trestnú zodpovednosť a právomoci vyslaného tímu a zdôrazňuje sa tiež bezpodmienečný rešpekt k základným právam. Dohoda tiež prináša mechanizmus podávania sťažností v prípade akéhokoľvek porušenia práv členmi vyslaného tímu.

Renewal of the EU-Ukraine Agreement on cooperation in science and technology (A9-0095/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SK

13-05-2020

Návrh uznesenia týkajúci sa obnovenia Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou som samozrejme podporila. Táto dohoda bola pôvodne podpísaná v roku 2002 a keďže priniesla množstvo výhod ako pre Európsku úniu tak aj pre Ukrajinu, bola niekoľkokrát predĺžená. Rovnako tak sa aj pri tomto hlasovaní rozhodovalo o jej ďalšom predĺžení. Zastávam názor, že podobné dohody, ktoré umožňujú členským štátom spolupracovať s treťou krajinou, a to najmä v takej významnej oblasti ako sú veda a technológie, kde je vždy prospešné spojiť sily a získavať znalosti aj z iného prostredia, je potrebné udržiavať. Dohoda s Ukrajinou pritom plní svoj účel už 18 rokov a preukázala významné prínosy pre vedecké projekty. Myslím si preto, že obnovenie jej platnosti je v záujme oboch strán a proti schváleniu tohto odporúčania som nemala žiadne výhrady.

EU-Belarus Agreement on facilitation of issuance of visas (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík) SK

13-05-2020

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení vydávania víz som samozrejme podporila. Keďže sa situáciou v Bielorusku dlhodobo zaoberám, myslím si, že bol skutočne najvyšší čas prijať toto rozhodnutie a zjednodušiť prístup občanov Bieloruska k schengenským vízam. Ide o víza pre krátkodobý pobyt a zjednodušenie ich vydávania bude prijaté na recipročnej báze. Bielorusko je krajina s najvyšším počtom žiadostí o krátkodobé víza na počet obyvateľov a zároveň s najnižším podielom zamietnutých žiadostí čo znamená, že zjednodušenie ich vydávania nebude predstavovať nebezpečenstvo pre verejný poriadok alebo neregulárnu migráciu do Európskej únie. Zároveň verím, že Bielorusom toto uľahčenie vydávania víz veľmi pomôže, keďže budú môcť prísť navštíviť krajiny EÚ, budú tu môcť študovať a tým sa lepšie zoznámia s európskymi hodnotami, ktoré následne prinesú aj domov. S radosťou som preto podporila nielen tento návrh, ale aj sprevádzajúci návrh o uzavretí dohody o readmisii.

A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) SK

13-05-2020

Správu s odporúčaniami Komisii o bezpečnostnej sieti na ochranu prijímateľov programov Únie s podtitulom zostavenia pohotovostného plánu pre Viacročný finančný rámec som podporila. Keďže v procese prijímania Viacročného finančného rámca pre nasledujúce obdobie došlo k veľkým omeškaniam, mnohé programy, ktoré sú financované prostredníctvom VFR, sa dostali do ohrozenia straty financovania zo dňa na deň. Práve preto sme za účelom ochrany prijímateľov a zabezpečenia kontinuity programov navrhli odporúčania, ktoré umožnia hladké preklenutie starého a nového rámca, ako aj predĺženie financovania pre prípad, že sa nový rámec nestihne načas prijať. Myslím si, že práve v tomto období, kedy je pre niektoré programy a organizácie nesmierne náročné udržať svoj chod v rámci rôznych opatrení proti šíreniu koronavírusu a naviac sa budú musieť vysporiadať aj s finančnou krízou, ktorá nevyhnutne po pandémii nastane, je veľmi potrebné, aby prijímatelia financií z programov v rámci VFR mali právnu istotu a mohli sa spoľahnúť aspoň na to, že v dôsledku zlyhania rokovaní medzi inštitúciami neprídu o možnosť pokračovať vo vytýčených cieľoch.

Genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020) SK

13-05-2020

Námietku proti vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené som podporila. Súhlasím so záverom uznesenia, ktorý hovorí, že Európska komisia prekročila pri prijímaní rozhodnutia svoje právomoci a taktiež si myslím, že nerešpektovala zásadu predbežnej opatrnosti, keďže povolila umiestňovať na trh produkty obsahujúce sóju rezistentnú voči niekoľkým druhom herbicídov vrátane glyfosátu. Mnohé štúdie a pokusy pritom dokazujú, že glyfosát môže mať rakovinotvorné účinky a pri jeho viacnásobnej aplikácií, ktorá je bežnou praxou pri rezistentných rastlinách, sa v sóji nachádzajú aj vyššie zvyškové hladiny tejto nebezpečnej látky. Práve preto si myslím, že pokiaľ nebude dostatočne vyvrátené, že glyfosát je karcinogénna látka, Európska komisia by mala predovšetkým chrániť ľudské zdravie a zdravie zvierat, ako aj životné prostredie a zdržať sa ďalších rozhodnutí týkajúcich sa geneticky modifikovaných plodín, na ktoré ju Európsky parlament už dlhodobo upozorňuje.

Contact

Bruxelles

Strasbourg