Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Written explanations of vote Miriam LEXMANN

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (B9-0229/2020) SK

23-07-2020

. – Návrh uznesenia o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady som podporila, hoci som zvažovala všetky alternatívy vzhľadom na to, že samotné uznesenie som považovala za príliš kritické k Rade a členským štátom. Zároveň si tiež plne uvedomujem veľké možnosti, ale aj riziká, hlavne pre ďalšie generácie, ktoré tento návrh so sebou prináša. Na druhej strane si však myslím, že Európsky parlament ako jediný volený orgán zastupujúci občanov EÚ by mal mať možnosť vyjadriť názor pri tak dôležitých a historicky bezprecedentných rokovaniach a zároveň by jeho názor mal byť prijatý s plnou vážnosťou. Taktiež sa stotožňujem s mnohými výhradami, ktoré vyjadrilo uznesenie, a to najmä s tými, ktoré sa týkali škrtov v rámci nového viacročného finančného rámca v oblastiach, ktoré považujem v prebiehajúcej koronakríze za veľmi dôležité – veda, výskum, zdravotníctvo, ale napríklad aj obrana a bezpečnosť. Taktiež súhlasím s výzvami na rozumné a udržateľné využívanie poskytnutých financií. Hoci som nesúhlasila s niektorými ďalšími kritickými časťami uznesenia, celkový zmysel a cieľ uznesenia – pokračovať vo výmene názorov a pozícií medzi Radou a EP, čo vždy môže viesť k zlepšeniu návrhu - ma presvedčil o jeho podpore v konečnom hlasovaní. Vzhľadom na to považujem za dôležitú aj samotnú kontrolu prísneho dodržiavania princípu subsidiarity.

Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão) SK

10-07-2020

. – Správu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som podporila, keďže som sa na jej vytváraní aktívne podieľala v rámci Výboru pre zamestnanosť a mnohé z mojich návrhov sa prepracovali do záverečného textu. Myslím si, že sa nám celkovo podarilo vytvoriť vyváženú správu, ktorá myslí na všetkých vrátane znevýhodnených skupín a osôb so zdravotným postihnutím a stanovuje jasný cieľ vytvorenia dynamických, inkluzívnych a na budúcnosť zameraných trhov práce. Veľmi ma potešilo, že moje návrhy na adekvátne započítanie materskej a rodičovskej dovolenky do dôchodkových nárokov, podpora neziskových a charitatívnych organizácií, ktoré pomáhajú najmä znevýhodneným skupinám, či väčšie zohľadňovanie želaní seniorov zotrvať na trhu práce alebo, naopak, odísť do dôchodku, našli dostatočnú podporu nielen medzi kolegami vo Výbore pre zamestnanosť, ale aj v pléne. Myslím si preto, že navrhnuté odporúčania majú potenciál zlepšiť situáciu na trhoch práce, ale najmä brať do úvahy znevýhodnené skupiny a zároveň vytvárať stimuly pre udržateľné pracovné miesta.

Draft amending budget no 5 to the general budget 2020 Continuation of the support to refugees and host communities in response to the Syria crisis in Jordan, Lebanon and Turkey (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020

. – Návrh uznesenia o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu, prostredníctvom ktorého bude umožnené pokračovanie poskytovanej pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii, som podporila. Vojna v Sýrii trvá už neuveriteľných 9 rokov a za tento dlhý čas preukázali Jordánsko, Libanon a Turecko obrovskú solidaritu s ľuďmi, ktorí boli v dôsledku tejto vojny nútení opustiť svoje domovy a hľadať útočisko v okolitých krajinách. Práve preto súhlasím s návrhom finančne pomôcť týmto krajinám zvládať nápor utečencov a realokovať dodatočných 100 miliónov eur na financovanie projektov na podporu vzdelávania, zdravia, sanitácie či prístupu k vode.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Certain uses of chromium trioxide (B9-0202/2020) SK

10-07-2020

. – Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje autorizácia na určité použitia oxidu chrómového, som podporila. Toto uznesenie obsahovalo námietku proti návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisia, ktorým sa táto látka povoľuje, a výzvu, aby Komisia tento svoj návrh stiahla. Námietku som podporila najmä preto, že oxid chromitý je látkou zaradenou na zoznam látok vzbudzujúcich veľké obavy podľa nariadenia REACH, a to najmä vzhľadom na jeho karcinogénne a mutagénne účinky, ktorými sú ohrozovaní zamestnanci pracujúci v odvetviach, ktoré túto látku využívajú. Povolenie pre látky tohto typu, u ktorých nie je možné stanoviť žiadnu bezpečnú hranicu, je možné udeliť iba vtedy, ak je preukázané, že sociálno-ekonomický prínos jej používania je vyšší ako riziká s tým spojené. Bohužiaľ, spoločnosť, ktorá žiadala o povolenie, nedodala dostatočné informácie na to, aby bolo možné vykonať posúdenie tejto podmienky. Práve preto sme v uznesení nežiadali o úplný zákaz používania látky, ako sa mnohí domnievali, ale vzhľadom na to, že sme si vedomí, že pre niektoré odvetvia zatiaľ nie je nájdená vhodná alternatíva, sme žiadali o ďalšie potrebné informácie, aby mohlo byť povolenie tejto látky riadne preskúmané. Myslím si, že dostatok informácií je to najmenej, čo môžeme v situácii, keď je potenciálne ohrozené ľudské zdravie, žiadať, a preto som s námietkou plne súhlasila.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Active substances, including flumioxazine (B9-0203/2020) SK

10-07-2020

. – Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení príslušné vykonávacie nariadenie, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia niektorých účinných látok vrátane flumioxazínu, som podporila. Opäť išlo o námietku proti vykonávaciemu nariadeniu Komisie, ktorý Komisia opätovne povolila bez riadneho uvedenia dôvodov a preskúmania napriek tomu, že flumioxazín patrí medzi látky klasifikované ako toxické pre reprodukciu a je pravdepodobným endokrínnym disruptorom. Napriek tomu, že sú riziká spojené s touto látkou známe už niekoľko rokov, Komisia opakovane povolenie pre túto látku obnovila. Súhlasím preto s námietkou, ktorá žiada, aby látky, o ktorých sa vie, že majú toxické účinky, neboli opakovane povoľované, a Komisia by pri navrhovaní svojich vykonávacích nariadení mala dbať najmä na princíp predbežnej opatrnosti a chrániť tak predovšetkým ľudské zdravie a životné prostredie. Taktiež si myslím, že opakované predlžovanie povolenia pre látky, ktoré sú toxické, absolútne nemotivuje výrobcov, aby hľadali vhodné alternatívy k týmto škodlivým látkam a definitívne sťahovanie týchto látok z používania sa tak zbytočne odkladá.

Conclusion of an EU - New Zealand agreement, under negotiation, on the exchange of personal data for fighting serious crime and terrorism (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) SK

10-07-2020

. – Návrh uznesenia týkajúceho sa nariadenia o vykonávaní klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, som nepodporila. Toto nariadenie navrhovalo ako reakciu na pandémiu koronavírusu derogovať niektoré požiadavky na používanie geneticky modifikovaných organizmov vo výskume vakcín na Covid-19. Konkrétne sa derogácie týkali predloženia predchádzajúceho posúdenia environmentálnych rizík, a to v záujme rýchlejšieho výskumu vakcín. Hoci sa stotožňujem s tým, že je potrebné čo najskôr vyvinúť účinnú liečbu na Covid-19, nesmieme podľa môjho názoru skĺznuť do nepremysleného udeľovania výnimiek pod rúškom boja s pandémiou. Samozrejme, pokiaľ ide o skutočne opodstatnené výnimky, ako je napríklad odloženie implementácie nových predpisov, ktorú zodpovedné subjekty nemôžu počas pandémie stihnúť, som vždy pripravená hlasovať za, ale pokiaľ ide o citlivé otázky, medzi ktoré patrí používanie geneticky modifikovaných organizmov bezpochyby, nie je podľa mňa namieste aj z hľadiska možných negatívnych dopadov či ďalekosiahlych dôsledkov siahať na výnimky. Práve dosahy na životné prostredie a s tým súvisiace verejné zdravie sú pritom pri klinickom skúšaní reálnou hrozbou, keďže účastníci takýchto skúšaní nie sú výlučne zavretí v centrách klinického testovania, ale naďalej žijú vo svojom domácom prostredí a prienik geneticky modifikovaných látok do prostredia je tak možný. Práve preto som sa rozhodla v záverečnom hlasovaní zdržať.

The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020) SK

10-07-2020

. – Spoločný návrh uznesenia o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 som po dlhom zvažovaní nepodporila. Oceňujem, že sa správa venovala v prvom rade tomu, ako zabezpečiť lepšiu pripravenosť na budúce krízy vo svetle zistení, ktoré nám o našich zdravotníckych systémoch priniesla pandémia Covid-19. Hoci si myslím, že oblasť zdravotníctva by mala vždy zostať predovšetkým v rukách členských štátov, súhlasím s tým, že pandémia nám ukázala, že krízy takýchto rozmerov jednotlivé štáty nie sú schopné zvládnuť samostatne. Preto podporujem výzvu, ktorú správa obsahovala a ktorá smeruje k vytvoreniu európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, ktorý by umožnil rýchlo a efektívne zahájiť spoločnú reakciu na akúkoľvek budúcu zdravotnú krízu a pomôcť tak nielen koordinácií medzi členskými štátmi, ale aj monitorovaniu spoločných ukazovateľov či vytvoreniu rezervy liekov a zdravotníckych pomôcok. Taktiež si myslím, že je dobré, že sa správa nezastavila iba pri koronakríze, ale venovala sa aj perzistentným problémom, ako je napríklad antimikrobiálna rezistencia, čoraz výraznejší zdržanlivý prístup k očkovaniu či nadužívanie alkoholu či iných škodlivých látok. Na druhej strane je však smutné, že táto inak veľmi dobrá správa opäť obsahovala niekoľko výziev týkajúcich sa oblasti sexuálnych a reprodukčných práv, a to vrátane výziev na zabezpečenie umelého prerušenia tehotenstva či núdzovej antikoncepcie. Keďže si myslím, že tieto otázky nemajú za zachovania princípu subsidiarity svoje miesto v správach Európskeho parlamentu, rozhodla som sa v záverečnom hlasovaní zdržať.

International and domestic parental abduction of EU children in Japan (B9-0205/2020) SK

08-07-2020

. – Návrh uznesenia o medzinárodných a domácich únosoch detí z EÚ rodičmi v Japonsku som podporila. Japonsko totiž nie je výnimkou z medzinárodných rodičovských únosov a žije tam množstvo detí, ktoré boli premiestnené z miesta svojho obvyklého bydliska v Európskej únii jedným z rodičov. Bohužiaľ však Japonsko podľa mnohých petícií doručených parlamentnému Výboru pre petície nedostatočne vykonáva rozhodnutia o návrate týchto detí do krajiny svojho obvyklého bydliska a naviac má druhý rodič k nim iba obmedzený prístup, čo nesmierne zle vplýva na rodiča, ale samozrejme najmä na samotné dieťa a ohrozuje to jeho duševný vývoj. Práve preto súhlasím s výzvami adresovanými v tomto uznesení, aby japonské orgány začali konať v súlade s najlepším záujmom dieťaťa, Dohovorom o právach dieťaťa, ako aj ďalšími medzinárodnými pravidlami týkajúcimi sa rodičovských únosov detí a riadne vykonávali platné rozhodnutia o navrátení detí, ako aj umožňovali kontakt detí s druhým rodičom, pretože najsmutnejšie je, keď je dieťa nielen rukojemníkom rodičovských konfliktov, ale aj pomalého a neefektívneho rozhodovania štátnych orgánov.

The rights of persons with intellectual disabilities in the COVID-19 crisis (B9-0204/2020) SK

08-07-2020

. – Návrh uznesenia o právach osôb s mentálnym postihnutím počas krízy Covid-19 som podporila. Toto uznesenie bolo pripravené na základe petícií odovzdaných parlamentnému výboru PETI, ktoré sa týkajú práv osôb s mentálnym postihnutím a ich rodín počas pandémie koronavírusu. Petície opisujú problémy, ktorým osoby s mentálnym postihnutím a ich rodiny čelili, a to od nedostatočného prístupu k osobnej asistencii či zdravotnej starostlivosti až po problémy spojené so zatvorením mnohých zariadení vrátane denných stacionárov v dôsledku epidemiologických opatrení. Ako súčasť riešenia uznesenie navrhovalo najmä schválenie komplexnej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá by sa zaoberala aj pripravenosťou na budúce krízy. Hoci sa môže zdať, že mnohé opatrenia boli v kontexte pandémie Covid-19 opodstatnené, veľakrát sa zabúdalo na citlivý prístup k osobám s mentálnym postihnutím, ktorým dokáže aj malá zmena spôsobiť závažné následky. Práve preto je potrebné v rámci pripravenosti na budúce krízy myslieť na skutočne všetky skupiny obyvateľov, a to špeciálne na tých najzraniteľnejších, ktorí sa nedokážu sami brániť, a snažiť sa tak, aby podobné krízy prežili bez ťažkostí, ktorým by sa dalo zmenou prístupu predísť.

Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις επιβολής (A9-0114/2020 - Kateřina Konečná) (A9-0114/2020 - Kateřina Konečná) SK

08-07-2020

. – Legislatívne uznesenie k pozícii Rady týkajúce sa prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy, som po dlhom zvažovaní podporila. Ide o výsledok niekoľkoročných diskusií a rokovaní, ktoré sa niesli v znamení snáh nájsť kompromis medzi prílišným protekcionizmom na strane tzv. západných členských štátov a zhoršením situácie vodičov pochádzajúcich naopak z tzv. východných členských štátov. Finálny kompromis nepovažujem ani zďaleka za absolútne ideálny, avšak aj pandémia Covid-19 nám ukázala, aké je ťažké zabezpečiť plynulú dopravu bez harmonizovaných pravidiel. Práve z toho dôvodu a, samozrejme, po konzultácii s mnohými odborníkmi a občanmi pracujúcimi v sektore dopravy, ktorí potvrdili, že predložený kompromis je v danej chvíli to najlepšie, čo môžeme v rokovaniach dosiahnuť, a akákoľvek jeho zmena by priniesla späť nekončiace nezhody, som sa rozhodla tento krehký kompromis podporiť.

Contact

Bruxelles

Strasbourg