Jarosław
WAŁĘSA

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Jarosław WAŁĘSA

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) PL

17-04-2019

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Zmiana klimatu i degradacja środowiska to poważne globalne problemy, które wywierają coraz większy wpływ na nasze społeczeństwa. Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) jest głównym instrumentem unijnym i jedynym funduszem UE przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych oraz stanowi istotny bodziec do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w UE, w szczególności w odniesieniu do wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej oraz zarządzania siecią Natura 2000. Biorąc pod uwagę skalę aktualnych problemów, zwiększenie budżetu tego programu jest jak najbardziej zasadne. Dodatkowo właściwe wdrażanie unijnego prawodawstwa i polityki w dziedzinie środowiska i klimatu – połączone z wymaganymi środkami finansowymi – jest niezbędne do realizacji nadrzędnych celów w zakresie środowiska i klimatu oraz spełnienia międzynarodowych zobowiązań podjętych przez Unię i państwa członkowskie.

Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) PL

16-04-2019

Głosowałem za w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku. Kluczowym jest, by na wodach tych obowiązywały najlepsze środki ochrony zasobów, ponieważ niektóre gatunki docelowe są szczególnie wrażliwe na eksploatację, a w szczególności te, które charakteryzują się długim cyklem życia. Sytuację pogarsza fakt, że stosowane narzędzia połowowe to głównie włoki, które mają wpływ na integralność dna morskiego, a tym samym na siedliska. Wspólna polityka rybołówstwa musi mieć zastosowanie do wszystkich flot rybackich Unii, niezależnie od obszaru geograficznego, na którym prowadzą działalność. Dzięki temu będzie można zagwarantować, by eksploatacja danego zasobu miała ograniczony wpływ na pozostałe zasoby i gatunki, co ma fundamentalne znaczenie. Ważne jest, aby niezależnie od obszaru geograficznego, na którym statki wspólnotowe prowadzą działalność, stosowano te same zasady w celu uniknięcia różnic w przepisach, zbliżając dzięki temu wprowadzone przepisy do obowiązkowych praktyk dotyczących działalności połowowej statków wspólnotowych na pozostałych obszarach geograficznych.

Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL

12-02-2019

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Na przestrzeni lat Unia stworzyła solidną sieć reagowania na klęski żywiołowe w Europie i na świecie, które znacznie przybierają na rozmiarze, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, i poważnie zagrażają naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności nie tylko wzmacniania zdolności UE i państw członkowskich do reagowania na klęski i katastrofy przez utworzenie specjalnej rezerwy środków, ale również umacnia spójność z innymi obszarami polityki unijnej.
Niezwykle ważne jest, by UE nadal uczestniczyła w koordynowaniu reakcji na klęski i katastrofy na jej terytorium poprzez rolę w zakresie ochrony ludności. Wiele krajów UE nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby samodzielnie radzić sobie ze wszystkimi poważnymi klęskami i katastrofami. Obywatelom zależy na Europie zaangażowanej w ochronę ludności, a UMOL stanowi „wyraźny dowód europejskiej solidarności”.

Minimum requirements for water reuse (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) PL

12-02-2019

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Coraz silniejsza globalna rywalizacja o korzystanie z zasobów wodnych to coraz większe zagrożenie dla gospodarki, społeczności i ekosystemów uzależnionych od tych zasobów. Ten ciągły wzrost zapotrzebowania, w połączeniu ze skutkami zmiany klimatu i wynikającym z niej wzrostem średnich temperatur, budzi niepokój, że na coraz większym obszarze wystąpi niedostatek wody.
Pomimo iż kontynent europejski nie leży w strefie suchej, to dostawy wody są dziś przedmiotem troski co najmniej połowy mieszkańców UE. Geografia i klimat Europy sprawiają, że rozkład zasobów wodnych w UE nie jest równomierny, a sytuację pogarsza działalność człowieka. Zjawisko niedostatku wody dotyka co najmniej 11 % mieszkańców Europy i 17 % terytorium UE. Od 1980 r. susz w Europie jest więcej i są one dotkliwsze, a koszty spowodowane przez nie w ciągu ostatnich 30 lat szacuje się na 100 mld EUR. Znalezienie na szczeblu UE odpowiednich rozwiązań pozwalających chronić zasoby wody ma zatem zasadnicze znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu dobrobytu obywateli i ochrony środowiska.

Accession of Ecuador and Ukraine to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (A8-0452/2018 - Mary Honeyball) PL

31-01-2019

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Konwencja ta jest międzynarodową umową regulującą kwestię porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym państwie, ratyfikowaną przez wszystkie państwa członkowskie UE, dlatego w interesie Unii Europejskiej leży, by również Austria złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy. Mając na uwadze fakt, iż Unia Europejska wyznaczyła jako jeden ze swoich celów wspieranie ochrony praw dziecka, zgodnie z treścią art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, a dodatkowo Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2201/2003, które uzupełnia i wzmacnia Konwencję haską, UE nie powinna zwlekać z tą decyzją. Inne państwa członkowskie Unii wyraziły już zgodę na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do konwencji haskiej z 1980 r. i nie powinny składać nowych oświadczeń, ponieważ obecne oświadczenia zachowują ważność w świetle międzynarodowego prawa publicznego.

Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the EU, Greenland and Denmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) PL

31-01-2019

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”), (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)).
Z dużym zadowoleniem przyjmuję wniosek dotyczący nowej decyzji o stowarzyszeniu zamorskim, ponieważ jest on swoistą odpowiedzią na apele Parlamentu o jednolity system dla wszystkich KTZ i ujęcie w budżecie Unii Europejskiej specjalnego instrumentu finansowego dla KTZ. Z pewnością decyzja ta uprości przepisy mające zastosowanie do KTZ, umocni jednostkę zarządzającą i zapewni większą widoczność KTZ jako grupy. Zależy mi na intensyfikacji dialogu politycznego między KTZ a UE w kwestiach współpracy i integracji regionalnej. Dialog z Grenlandią stanowi w szczególności podstawę szerokiej współpracy i dialogu w obszarach dotyczących m.in. edukacji, energii elektrycznej, zmiany klimatu i środowiska, przyrody, zasobów naturalnych, w tym surowców i stad ryb, transportu morskiego, badań naukowych i innowacji, a także arktycznego wymiaru tych kwestii.
Dodatkowo, połączenie działalności gospodarczej i społecznej w dziedzinach takich jak rybołówstwo i akwakultura, turystyka, transport morski i zrównoważone rolnictwo z potencjałem stref morskich i przybrzeżnych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz surowców bez wątpienia przyniosą UE wiele korzyści.

European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) PL

16-01-2019

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. EFS+ to jeden z unijnych funduszy strukturalnych, jest głównym instrumentem finansowym UE służącym inwestowaniu w ludzi oraz głównym nośnikiem wzmocnienia spójności społecznej, poprawy sprawiedliwości społecznej, a także zwiększania konkurencyjności w Europie.
W nowych ramach finansowych budżet będzie wynosił ponad 120 mld euro, a jego zakres został rozszerzony o wcześniej osobno funkcjonujące programy: Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych oraz program UE w dziedzinie zdrowia. Jest to istotny krok na drodze do usprawniania i uproszczenia obowiązujących przepisów dotyczących poszczególnych funduszy, jak i zwiększenia synergii między różnymi komponentami funduszu w celu zapewnienia lepszego wpływu.
Działania ukierunkowane na wprowadzenie uproszczeń w funkcjonowaniu programu mają na celu poprawę możliwości zatrudnienia, poziomu życia, zwiększenia mobilności pracowników oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.
Istotne jest, że inwestycje EFS+ skupią się w trzech głównych obszarach: 1) kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie; 2) skuteczność rynków pracy oraz równy dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia; 3) włączenie społeczne, ochrona zdrowia i zwalczanie ubóstwa.

EU guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) PL

15-01-2019

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE. Zaogniają się konflikty i przemoc na tle religijnym. Prześladowania mniejszości religijnych nasiliły się na całym świecie. Sprawozdania pokazują, że bardzo wzrosła liczba osób prześladowanych ze względu na wyznanie. Cierpień i prześladowań doświadczają wyznawcy wielu religii. Przypadki łamania prawa do wolności religii lub przekonań są powszechne, dotykają ludzi we wszystkich częściach świata, naruszają godność życia ludzkiego i powodują lub potęgują nietolerancję, co często stanowi wczesną zapowiedź potencjalnej przemocy i konfliktów. Za najbardziej prześladowanych na świecie uznaje się chrześcijan. Obecnie szacuje się, że między 150 a 250 mln chrześcijan na świecie jest codziennie prześladowanych.
Musimy zwiększyć zaangażowanie w obronę podstawowych praw człowieka na świecie, tj. wolności myśli, sumienia, religii i przekonań. Konieczne jest skuteczne wdrożenie wytycznych UE w tej sprawie, tak aby zwiększyć wpływ UE na rozwój wolności religii lub przekonań na świecie. Musimy również wzmocnić mandat wysłannika ds. propagowania wolności religii lub przekonań. W związku z tym niezbędnym jest, aby wieloletni mandat, w pełni zintegrowany z polityką zagraniczną UE, wiązał się z odpowiednimi zasobami finansowymi i kadrowymi, aby w ten sposób umożliwić efektywną promocję i obronę wolności religijnej na świecie.

Common rules for the operation of air services (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) PL

29-11-2018

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.
Głównym wyzwaniem europejskiego lotnictwa jest zmniejszenie ograniczeń efektywności, które stanowią poważną przeszkodę dla możliwości zapewnienia zrównoważonego wzrostu europejskiego sektora lotniczego i dla jego międzynarodowej konkurencyjności. Lotnictwo ma kluczowe znaczenie dla UE. Stworzenie jednolitego unijnego rynku lotniczego przyczyniło się do znacznego upowszechnienia podróży lotniczych. Sektor lotnictwa stał się jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, co z kolei przyczyniło się do ułatwienia handlu, ale przede wszystkim umożliwiło ludziom swobodne przemieszczanie się na coraz większej liczbie tras za coraz mniejsze ceny.
Leasing statku powietrznego z załogą to ważne narzędzie rozwoju europejskiego sektora lotnictwa, które pozwoli na elastyczne dostosowanie działalności linii lotniczej do konkretnych potrzeb operacyjnych przez ograniczony czas. Linie lotnicze korzystają z leasingu z załogą z różnych przyczyn: niedoboru personelu, jego niewystarczającego przeszkolenia czy też problemów technicznych.
Nie mniej jednak leasing samolotów z załogą nie powinien wywierać negatywnego wpływu na normalne funkcjonowanie rynku lotniczego UE. Dlatego istotne jest osiągnięcie równowagi między potrzebą zapewnienia Unii odpowiedniej elastyczności przy prowadzeniu negocjacji umów międzynarodowych a utrzymaniem jednocześnie podstawowych praw i zasad we wszystkich przypadkach.

2018 Report on Serbia (A8-0331/2018 - David McAllister) PL

29-11-2018

Głosowałem za sprawozdaniem na temat sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Serbii. Gruntowne wdrożenie reform i strategii politycznych jest głównym wskaźnikiem pomyślnego procesu integracji z Unią Europejską. Aby spełnić wszystkie warunki, Serbia musi przeprowadzić kompleksowe reformy w kluczowych obszarach, zwłaszcza w zakresie praworządności, konkurencyjności oraz współpracy regionalnej i pojednania.
Choć poczyniono pewne postępy w ograniczaniu liczby zaległych spraw egzekucyjnych i wprowadzono środki mające na celu ujednolicenie praktyki sądowej, to niestety nie ma pełnej gwarancji co do niezawisłości sądów w Serbii. Skala nacisków politycznych na sądownictwo wciąż budzi pewne obawy. W związku z tym konieczne są m.in. zwiększenie niezawisłości i efektywności wymiaru sprawiedliwości oraz skuteczniejsza walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Serbia powinna zintensyfikować reformy w tym zakresie w celu zagwarantowania większej odpowiedzialności, bezstronności, profesjonalizmu i ogólnej skuteczności sądownictwa.
Z zadowoleniem obserwuje się zaangażowanie Serbii w proces polepszenia stosunków z Kosowem, a także zobowiązanie do wdrożenia porozumień będących wynikiem wspieranego przez UE dialogu. Niemniej jednak należy przyspieszyć prace nad nowym etapem dialogu z myślą o pełnej normalizacji stosunków między Serbią a Kosowem, które mają zostać określone w prawnie wiążącym porozumieniu.

The situation of women with disabilities (B8-0547/2018) PL

29-11-2018

W całej Unii Europejskiej żyje około 46 mln kobiet z niepełnosprawnością, tj. około 16% ogółu populacji kobiet. Stanowią one jedną z najbardziej wrażliwych i zmarginalizowanych grup w społeczeństwie. Ich położenie jest nie tylko gorsze od sytuacji kobiet bez niepełnosprawności, ale także od sytuacji mężczyzn z niepełnosprawnością. Osoby te wciąż doświadczają dyskryminacji w europejskim społeczeństwie, zarówno ze względu na płeć, jak i niepełnosprawność.
Należy zwrócić uwagę, że niepełnosprawność jest problemem wieloaspektowym. Przekłada się na wiele obszarów życia, ale także na codzienną aktywność. Problemy, jakie napotykają kobiety niepełnosprawne w życiu społecznym i zawodowym, są liczne, ale też zróżnicowane. To ciągła konieczność przełamywania stereotypów związanych zarówno z niepełnosprawnością, jak i z rolą kobiety w ogóle.
Dyskryminacja wynika często ze sposobu budowania tożsamości, braku uznania różnorodności kobiet z niepełnosprawnością i tendencji do traktowania kobiet z niepełnosprawnością we wszystkich strefach społecznych jako jednorodnej grupy, a także postrzegania ich realiów z perspektywy wykluczenia. Wykorzystanie obecnych i przyszłych instrumentów finansowych UE, szczególnie funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego, powinno być kluczowym instrumentem wspierającym państwa członkowskie w promowaniu kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością oraz ich niedyskryminacji, a także podnoszeniu świadomości i zwiększeniu widoczności możliwości finansowania środków tego rodzaju w programach po 2020 r.

EU development assistance in the field of education (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) PL

13-11-2018

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie pomocy rozwojowej UE w dziedzinie edukacji. Pomoc w dziedzinie edukacji należy traktować priorytetowo. Edukacja jest prawem podstawowym, powinna być powszechna i włączająca. Sektor edukacji ma także zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pozostałych celów zrównoważonego rozwoju: wzrostu gospodarczego i zmniejszenia nierówności, równouprawnienia płci, upodmiotowienia dziewcząt i kobiet, włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, zdrowia, demokracji i państwa prawa oraz zapobiegania konfliktom. Niezwykle istotne jest ciągłe doszkalanie nauczycieli, którzy mają największy wpływ na poziom edukacji. Dodatkowo, nie można zamykać się tylko na sektor prywatny, należałoby zacząć korzystać z możliwości, jakie daje nam sektor publiczny, co mogłoby stworzyć nowe perspektywy. Musimy stawiać nowe kryteria dla edukacji, aby doprowadzić do zmian w poziomie edukacji w najuboższych krajach. Inwestowanie w edukację może się odbywać za pomocą stypendiów, które miałyby dać szansę na rozpoczęcie edukacji lub jej kontynuowanie. Co więcej, edukacja to nie tylko szansa na przyszłe zatrudnienie, ale przede wszystkim to rozwój. Wzmocnienie pozycji słabszych grup ma ogromne znaczenie dla wyeliminowania ubóstwa. Wszyscy ludzie, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, język, religię, poglądy polityczne, a także osoby z niepełnosprawnościami, czy migranci powinni mieć dostęp do włączającej, sprawiedliwej i wysokiej jakości edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.

Digitalisation for development: reducing poverty through technology (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) PL

13-11-2018

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie cyfryzacji na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii. Cyfryzacja i innowacje technologiczne są ważnymi narzędziami zrównoważonego rozwoju i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zmiany technologiczne sprawiają, iż cyfryzacja gospodarki ma wpływ na nasze codzienne życie. Rozwój jest napędzany przez postępy technologiczne, poprzez popyt i możliwości handlowe, jednakże polityka powinna wspierać ten proces. Jednym z największych wyzwań jest przezwyciężenie przepaści cyfrowej pomiędzy ludźmi ze względu na różnice dostępności, wysokie ceny, czy też możliwości wykorzystywania urządzeń cyfrowych. Dobre strategie polityczne są konieczne, aby zapewnić dobre funkcjonowanie struktur społecznych, gospodarczych i demokratycznych. Technologie cyfrowe mają ogromny potencjał w zakresie ograniczania ubóstwa, tworzenia miejsc pracy, zwiększania konkurencyjności, a nawet świadczenia pomocy humanitarnej, jednak państwa rozwijające się napotykają bariery, które utrudniają im wykorzystanie potencjału digitalizacji. Dlatego musimy skupić się na działaniach mających na celu przezwyciężenie tych trudności, ale przede wszystkim na wzmocnieniu wykorzystania tego zjawiska w sektorach takich jak oświata, opieka zdrowotna czy rolnictwo. Niwelowanie różnic w dostępie do technologii cyfrowych musi odgrywać istotną rolę i być uwzględniane we wszystkich działaniach UE i państw członkowskich na rzecz współpracy rozwojowej. Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą zapewnić wystarczające fundusze na usprawnienie technologii cyfrowych we wszystkich aspektach unijnej polityki rozwoju.

Multiannual plan for fish stocks in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (A8-0310/2018 - Alain Cadec)

25-10-2018

I voted in favour of the report on a proposed multiannual plan for the management of fisheries in the Western Waters, an area of the north-east Atlantic along the western coast of the EU. The plan covers fisheries exploiting stocks of fish and crustaceans living close to the sea bottom, including several deep-sea stocks. It aims to ensure that these stocks are exploited sustainably and that their management is based on the most up-to-date scientific information.
Unfortunately, I was not able to support AM 57 that aimed to extend the deadline to achieve MSY for Western Waters to 2023. I believe that the plan must ensure that fishing pressure stays within levels that will allow all fish stocks to recover above sustainable levels. The 2020 deadline to achieve these ‘maximum sustainable yield’ (MSY) fishing levels must be respected. Postponing the deadline would delay an end to overfishing, as well as jeopardise the recovery of fish stocks and the associated economic benefits. As the CFP legal requirements and objectives apply to all sea basins, the Western Waters plan must be in line with these. I therefore voted against AM 57.

Employment and social policies in the euro area (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) PL

25-10-2018

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro. Europejska strategia zatrudnienia rozwijała się przez lata w reakcji na zmieniający się kontekst polityczny i wyzwania gospodarcze. Poprawa zauważalna jest w obszarach finansów publicznych, zatrudnienia czy inwestycji. Zagwarantowanie Europejczykom pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie ich do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy jest jednym z najważniejszych problemów społecznych. Ma pierwszorzędne znaczenie dla naszej produktywności i konkurencyjności w skali światowej. Zrównoważony charakter systemów zabezpieczenia społecznego, mobilność pracowników oraz większy stopień stabilności na rynku pracy ma również ogromne znaczenie dla funkcjonowania strefy euro oraz dążenia do ściślejszej i sprawiedliwszej unii gospodarczej i walutowej. Narzędzia zapewnione przez europejską strategię zatrudnienia pomagają UE w osiągnięciu ambitnych celów, jakie sobie wytyczyła na 2020 r. Całkowity wskaźnik zatrudnienia w strefie euro w 2017 r. wyniósł 71 %. To pokazuje, że jesteśmy blisko osiągnięcia celu 75 % zatrudnienia określonego w ramach strategii „Europa 2020”. Żyjemy w szybko rozwijającej się gospodarce, która wymaga dostosowania się. Poprawa odporności gospodarczej wymaga od nas inwestowania w ludzi, inwestowania w umiejętności pracowników oraz promowania uczenia się przez całe życie. Niezbędna jest także intensyfikacja w zakresie większego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem i pogłębiającą się nierównością oraz zwiększenia inwestycji społecznych.

Draft amending budget No 1/2018 accompanying the proposal to mobilise the EU Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal (C8-0181/2018) PL

30-05-2018

Głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) związane jest z katastrofami naturalnymi, które w ciągu ostatniego roku dotknęły kilku państw członkowskich. Klęski żywiołowe, które miały miejsce w UE w 2017 r., spowodowały wiele ofiar śmiertelnych oraz ogromne zniszczenia w dotkniętych przez nie regionach, z których większość jest sklasyfikowana jako „regiony słabiej rozwinięte”. Dlatego też uruchomienie Funduszu Solidarności UE jest znakiem solidarności w Unii wobec krajów i obywateli europejskich, którzy ucierpieli w wyniku tych tragicznych wydarzeń. Ponadto jednym z filarów Unii Europejskiej jest wzajemna pomoc wówczas, gdy któreś z państw UE znajdzie się w trudnej sytuacji. W związku z tym popieram działania Komisji Europejskiej, która zaproponowała uruchomienie FSUE w celu udzielenia pomocy finansowej związanej z poniżej wymienionymi klęskami żywiołowymi, a mianowicie pożarami lasów w Portugalii i Hiszpanii, huraganami we Francji oraz trzęsieniami ziemi w Grecji.

Management, conservation and control measures applicable in the Convention Area of the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) PL

29-05-2018

Głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO). Powyższa organizacja została ustanowiona przez Konwencję o ochronie i zarządzaniu zasobami połowowymi na pełnych wodach południowego Pacyfiku, która została przyjęta w dniu 14 listopada 2009 r. i weszła w życie w dniu 24 sierpnia 2012 r. Obecnie ma 15 członków oraz 2 współpracujące strony nieposiadające statusu członka. Przyjęcie wniosku jest wskazane ponieważ Unia Europejska jest jedną ze stron SPRFMO i w związku z powyższym obowiązujące środki ochrony środowiska naturalnego i zarządzenia przyjęte przez tę organizację muszą zostać wprowadzone do prawa UE. Jest to bardzo istotne gdyż mają one zastosowanie do unijnych statków rybackich poławiających w obszarze objętym konwencją. Rozporządzenie ma na celu transpozycję już istniejących zasad SPRFMO i odnosi się do środków zarządzania, ochrony oraz kontroli dotyczących niektórych gatunków zwierząt morskich jak także niektórych metod połowu.

EU-Korea Framework Agreement (accession of Croatia) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) PL

03-05-2018

Głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym zawarcia protokołu do umowy ramowej pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei Południowej w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Wspólnoty. Zgodnie z warunkami protokołu Chorwacja staje się jedną ze stron umowy. Umowa ramowa została podpisana w dniu 10 maja 2010 r. oraz weszła w życie w dniu 1 czerwca 2014 r. i jest pierwszą tego rodzaju umową pomiędzy Unią Europejską a krajem azjatyckim. Przyczyniła się ona do ściślejszej współpracy pomiędzy UE a Koreą Południową, która jest jednym z kluczowych partnerów w regionie. Partnerstwo to odnosi się głównie do obszarów takich jak: pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka i praworządność, ochrona środowiska, energetyka, zwalczanie terroryzmu, dobre rządy i zwalczanie korupcji oraz przestępczości zorganizowanej. Jako, że dnia 1 lipca 2013 r. Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej musi także przystąpić do wszystkich umów zawartych lub podpisanych przed tą datą przez UE i jej państwa członkowskie z jednym lub większą liczbą krajów trzecich, w drodze protokołu do tych umów.

Subjecting the new psychoactive substance CUMYL-4CN-BINACA to control measures (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) PL

03-05-2018

Głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym poddaniu środkom kontroli, nowej substancji psychoaktywnej (CUMYL-4CN-BINACA). Decyzja Rady dotycząca wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych przewiduje procedurę, która może doprowadzić do wprowadzenia środków kontroli na terenie całej Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli ma na celu zapewnienie ciągłości zastosowania środków kontroli we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych. Rada zwróciła się także o ocenę zagrożeń związanych z powyższym nowym środkiem psychoaktywnym przez Komitet Naukowy Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem dotyczącym oceny ryzyka, ilością dostępnych dowodów oraz danymi odnoszącym się bezpośrednio do zagrożeń zdrowotnych jak i społecznych, które stwarza powyższa substancja, wyżej wymienione fakty stanowią wystarczającą podstawę do poddania CUMYL-4CN-BINACA środkom kontroli w całej wspólnocie oraz sankcjom karnym.

Organic production and labelling of organic products (A8-0311/2015 - Martin Häusling) PL

19-04-2018

Głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.
Rozwój produkcji ekologicznej jest celem politycznym Unii Europejskiej. Pomimo tego, że rynek organiczny stale rośnie, to obszar upraw ekologicznych w UE nadal stanowi mniej niż 6% całkowitej powierzchni użytków rolnych i różnica między popytem unijnym a produkcją jest pokryta rosnącym importem.
Celem rozporządzenia jest przezwyciężenie przeszkód prawnych i pozaprawnych w celu rozwoju rolnictwa ekologicznego w UE. Ponadto istotnymi celami związanymi z powyższym są zwiększenie zaufania konsumentów i usunięcie niedociągnięć w systemie kontroli oraz w systemie handlu, w celu uniknięcia nieuczciwej konkurencji między producentami, a także ryzyka dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmodyfikowała część wniosku Komisji Europejskiej, a w szczególności wzmocniła „zasadę ostrożności”, aby bardziej efektywnie unikać zanieczyszczenia środowiska, umożliwiając przy tym lepszy dostęp do ekologicznych nasion oraz do zwierząt.
Kolejną ważną kwestią jest umożliwienie prowadzenia przez rolników gospodarstw mieszanych, a także stosowanie surowszych kontroli i standardów UE w kwestiach importu. Ponadto zakres rozporządzenia został rozszerzony na produkty takie jak: króliki, jelenie, sól, korek i olejki eteryczne używane w kosmetykach.