Please fill this field
Stanislav POLČÁK Stanislav POLČÁK
Stanislav POLČÁK

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Chequia - Starostové a nezávisli (Chequia)

Fecha de nacimiento : , Slavičín

8ª legislatura Stanislav POLČÁK

Grupos políticos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales

 • 01-07-2014 / 19-11-2015 : TOP 09 a Starostové (Chequia)
 • 20-11-2015 / 18-01-2016 : MeRA25 (Grecia)
 • 19-01-2016 / 01-07-2019 : Starostové a nezávisli (Chequia)

Vicepresidente

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Desarrollo Regional

Miembro de las comisiones

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisión de Desarrollo Regional
 • 14-07-2014 / 17-01-2017 : Delegación para las Relaciones con Australia y Nueva Zelanda
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la República Popular China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Desarrollo Regional

Suplente

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Principales actividades parlamentarias

Intervenciones en los debates en el Pleno

Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Camerún CS

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-110-0000)

Brunéi CS

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-138-0000)

Informes como ponente alternativo/a

Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente

Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre política de cohesión y economía circular

27-04-2018 ENVI_AD(2018)616863 PE616.863v02-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica Reglamento (CE) nº 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos

23-07-2015 AGRI_AD(2015)552060 PE552.060v02-00 AGRI
Stanislav POLČÁK

Opiniones como ponente alternativo/a

Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019

18-02-2019 REGI_AD(2019)631920 PE631.920v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

OPINIÓN sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018

20-02-2018 REGI_AD(2018)615485 PE615.485v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

OPINIÓN sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018

08-09-2017 REGI_AD(2017)606253 PE606.253v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

Propuestas de resolución

Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas orales

Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores

Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias

Explicaciones de voto por escrito

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) CS

14-02-2019

Politika jednotného trhu je velmi zásadní a je proto třeba stále hledat a spravovat mezery, které koncept jednotného trhu má a které ho činí méně efektivním, spravedlivým a integrovaným. Měli bychom se snažit o zavedení co nejvíce opatření, která usnadní spotřebitelům a podnikům pohyb na tomto trhu, zejména zjednodušit a vyjasnit postupy a snížit administrativu. Je třeba sjednotit právní úpravu dosud neharmonizovaných odvětví tak, aby se podniky vyhnuly neopodstatněným nákladům a zpožděním, kterým musí čelit při přizpůsobování se různým požadavkům vnitrostátních trhů. Zvýšení právní jistoty podniků napomůže celkové kompletace judikatury a stanovení jasného právního rámce ohledně vzájemného uznávání a možných omezení z této zásady. Velmi souhlasím i se zavedením vlastních prohlášení prokazujících splnění podmínek v některém z členských států. V praxi totiž výrobci často naráží na nejistoty v kategorizaci výrobků i na problémy s dokládáním souladu s národními předpisy. Je taktéž nutné, aby Komise apelovala na vlády členských států, aby si také zkompletovaly svá vlastní technická a jiná pravidla a procedury a poskytly tak podnikům přehlednější informace pro přeshraniční obchodování. Mezi vládami musí také docházet ke správní spolupráci a výměně informací.

Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (A8-0053/2019 - David Martin) CS

13-02-2019

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou je, dle mého názoru, pokroková a kvalitní dohoda, která se věnuje zejména moderním ekonomickým překážkám volného trhu, jako třeba necelním překážkám, zeměpisným označením, veřejným zakázkám, obchodu se službami nebo vzájemnému uznávání kvalifikací. Nezapomíná ale přitom na ochranu pracovních práv, životního prostředí nebo udržitelný rozvoj. Za cíl si klade i podporovat sociální odpovědnost podniků a spravedlivý obchod. Největší výhodu dohody vnímám v tom, že našim podnikům a spotřebitelům otevírá nový velký trh v jihovýchodní Asii, která je ekonomicky důležitým světovým regionem, a to vše za zachování hodnot a standardů Evropské unie. Do budoucna navíc může být předzvěstí a dobrým vzorem pro další takové dohody s jinými zeměmi sdružení ASEAN. Touha po ekonomickém rozvoji ovšem musí být provázena také morální odpovědností za výběr obchodních partnerů. Evropská unie se Singapurem sdílí základní ekonomické a demokratické principy, dodržování právního státu a lidských práv, díky čemuž jsou si vzájemně skvělými partnery. Věřím, že schválení této dohody přinese EU mnoho benefitů.

Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) CS

13-02-2019

Domnívám se, že v této problematice je v tuto chvíli zásadní přesně identifikovat problém, ke kterému dochází. Měli bychom si ujasnit, u které ze sociálních skupin se nejvíce projevuje nevůle vůči snahám o posilování rovnoprávného postavení žen ve společnosti a z jakého důvodu k této nevůli dochází. Až teprve po této úvaze můžeme porozumět celé situaci a snažit se najít řešení. Souhlasím, že Komise by měla vypracovat koncepční ucelený plán jak dosáhnout rovnosti žen a mužů a zajistit ochranu rovných práv žen, včetně odstranění všech forem násilí na ženách. Je také velmi důležité, aby Komise následně sledovala a analyzovala prosazování této rovnosti. Dále je potřeba širokou veřejnost v této problematice vzdělávat, a to rétorikou ne útočnou nebo obviňovací, ale naopak pozitivní, zaměřenou na věcná řešení, která Evropská unie nebo členské státy mohou nabídnout.

Preguntas escritas

Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017)

**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la prevención del uso del plomo

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Caducada
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Fecha de presentación : 03-10-2016
Fecha en que caducará : 03-01-2017
Número de signatarios : 94 - 04-01-2017

Declaración por escrito sobre la necesidad de un plan especial de inversiones para subregiones con altas tasas de desempleo

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Caducada
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Sofia RIBEIRO Marian HARKIN Siôn SIMON Georgi PIRINSKI Ildikó GÁLL-PELCZ Laura AGEA José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Dan NICA Stanislav POLČÁK
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 155 - 13-12-2016

Declaración por escrito sobre la necesidad urgente de incrementar los precios de intervención para frenar la crisis del sector lácteo

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Caducada
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 58 - 13-12-2016

Declaraciones

La declaración original firmada y fechada se encuentra archivada en el Parlamento Europeo.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg