Please fill this field
Stanislav POLČÁK Stanislav POLČÁK
Stanislav POLČÁK

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Chequia - Starostové a nezávisli (Chequia)

Fecha de nacimiento : , Slavičín

Explicaciones de voto por escrito Stanislav POLČÁK

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas (B9-0149/2019) CS

23-10-2019

Posouzení dopadu přípravků sloužících primárně k ochraně rostlin na včely medonosné je z mého pohledu velice důležité nejen v rámci zajištění vyšší úrovně ochrany zdraví lidí, zvířat i životního prostředí, ale mělo by zároveň zlepšit zemědělskou výrobu ve smyslu udržitelnosti a efektivity. 
Vzhledem k tomu, že podle Komise došlo k „dramatickému poklesu výskytu a rozmanitosti všech druhů volně žijících hmyzích opylovačů“ a vědecká zpráva EFSA z roku 2016 o toxicitě pesticidů uvádí, že „dlouhodobá toxicita může řádově překročit předpoklady založené na krátkodobých testech“, je třeba k posuzování dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné přistupovat na výsost odpovědně a nespoléhat se na zdánlivě uspokojivá, leč krátkozraká řešení. Měli bychom se totiž zaměřit nejen na akutní toxicitu přípravků, ale především na posuzování chronických rizik a zohledňovat nové vědecko-technické poznatky, které nám mohou pomoci v dlouhodobém horizontu.
S ohledem na to, že v nařízení (EU) č. 546/2011 chybí ustanovení týkající se chronické toxicity, čelí Komise a členské státy ve svých rozhodnutích o schválení nebo povolení zásadním obtížím při zohledňování chronických účinků těchto látek a přípravků na včely. Tato situace podle mého názoru zásadně narušuje řádné uplatňování kritérií dříve schválených v nařízení (ES) č. 1107/2009 a návrh nařízení Komise tak není v souladu s deklarovaným cílem a obsahem samotného nařízení (ES) č. 1107/2009. Z toho důvodu hlasuji pro námitku a vyzývám Komisy k nápravě. 

Contacto

Bruxelles

Strasbourg