Please fill this field
Emil RADEV Emil RADEV
Emil RADEV

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Fecha de nacimiento : , Varna

8ª legislatura Emil RADEV

Grupos políticos

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Miembro de las comisiones

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Jurídicos
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Kazajistán, UE-Kirguistán, UE-Uzbekistán y UE-Tayikistán, y para las Relaciones con Turkmenistán y Mongolia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Jurídicos

Suplente

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Irak
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comisión Especial sobre Terrorismo
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales

Principales actividades parlamentarias

Intervenciones en los debates en el Pleno

Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente

En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente

Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la conducción autónoma en los transportes europeos

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE623.863v02-00 JURI
Emil RADEV

Opiniones como ponente alternativo/a

Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF.

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE630.425v02-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros

05-12-2018 LIBE_AD(2018)629627 PE629.627v02-00 LIBE
Terry REINTKE

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y Valores

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE627.900v02-00 JURI
Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Propuestas de resolución

Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas orales

Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores

Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias

Explicaciones de voto por escrito

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) BG

04-10-2017

Подкрепих предоставянето на пасивен достъп на Румъния и България до Визовата информационна система, защото това е необходимо условие, за да може тези две държави да прилагат новосъздадената система за влизане/излизане, която ще изчислява продължителността на престоя на граждани на трети държави на територията на ЕС с цел засичане на тези, които просрочват позволения им престой.
По-конкретно, с новоприетото решение България ще може да вижда лицата, на които е издадена шенгенска виза, ще може да преценява дали дадено лице има нужда от българска виза и ще може да проверява дали наистина преминаващите границите лица притежават шенгенска виза. Въпреки това българските гранични служители няма да могат да въвеждат решенията за издадени български визи, защото те не са валидни на територията на шенгенските страни, и така няма да могат да променят информацията в системата.
Това решение е важна стъпка в посока предоставяне на повече достъп и информация на България във връзка с бъдещото ѝ присъединяване към Шенген и се надявам скоро държавите членки да вземат положително решение в тази насока. Единствено чрез България и Румъния в Шенген външните европейски граници ще бъдат наистина сигурни.

Fusiones y escisiones transfronterizas (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) BG

13-06-2017

Уважаеми колеги,
Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Газбара, тъй като с него се подчертава значението на трансграничната мобилност за европейските предприятия и се приветстват предприемаческите решения. В доклада се обръща внимание на положителното действие на Директива 2005/56/ЕО относно презграничните сливания. С нея се постигна улесняване на трансграничните сливания между дружествата с ограничена отговорност в ЕС, а това доведе до облекчаване на административните процедури и намаляване на свързаните с това разходи.
Подкрепям изразената в доклада нужда за преразглеждане на Директивата за сливанията и считам, че в бъдещото законодателно предложение на ЕК трябва да се съдържа и набор от правила, засягащи и трансграничните разделяния, както и насоки за по-нататъшно законодателство в областта на мобилността на компаниите. Така ще подкрепим европейския бизнес.
Трябва обаче да бъдат предотвратени опитите на някои предприятия да се възползват от разпоредбите на Директивата относно презграничните сливания и да преместват седалището си с единствена цел - правни, данъчни или социални злоупотреби. В крайна сметка, този доклад цели да подобри законодателната рамка на трансграничните сливания и разделяния и да даде някои полезни насоки за по-систематично определяне на различните видове презгранични операции за преобразуване на предприятия в ЕС.

Preguntas escritas

Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017)

**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre un Año Europeo del Emprendimiento

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Caducada
Emil RADEV Antonio TAJANI Othmar KARAS Tom VANDENKENDELAERE Pablo ZALBA BIDEGAIN Helga STEVENS Jonás FERNÁNDEZ Theresa GRIFFIN Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Jana ŽITŇANSKÁ Ulla TØRNÆS Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Alain LAMASSOURE Paul RÜBIG Mariya GABRIEL Eva MAYDELL
Fecha de presentación : 11-11-2015
Fecha en que caducará : 11-02-2016
Número de signatarios : 218 - 12-02-2016

Declaración por escrito sobre el fin de la experimentación con animales

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Caducada
Dominique BILDE Sophie MONTEL Rikke-Louise KARLSSON Fredrick FEDERLEY Rolandas PAKSAS Petras AUŠTREVIČIUS Isabella ADINOLFI Emil RADEV
Fecha de presentación : 07-09-2015
Fecha en que caducará : 07-12-2015
Número de signatarios : 60 - 08-12-2015

Declaraciones

La declaración original firmada y fechada se encuentra archivada en el Parlamento Europeo.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg