Fredrick FEDERLEY : Explicaciones de voto por escrito 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Prioridades de la Unión para el 64.° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV  
 

Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Kvinnor och män har inte samma rättigheter, skyldigheter eller möjligheter. Det är därför självklart för mig att stödja denna resolution, som inför FN:s kvinnokommissions nästa möte tydligt tar ställning för vad som bör prioriteras. Vidare är det givet för mig att driva på för fler ledande kvinnor inom bolag och att stärka kvinnors företagande. Stor försiktighet bör dock iakttas när det kommer till vad EU får reglera i privata aktörers verksamhet. Jag kan inte stödja offentligt sanktionerad kvotering i bolagsstyrelser, varken på nationell eller EU-nivå.

Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 

Vietnam är redan idag Sveriges 12:e största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-länderna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam till efter starka påtryckningar från EU ILO konvention 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (Resolución) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 

Vietnam är redan idag Sveriges 12:e största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-länderna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam till efter starka påtryckningar från EU ILO konvention 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 

Vietnam är redan idag Sveriges 12:e största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-länderna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam till efter starka påtryckningar från EU ILO konvention 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam (Resolución) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 

Vietnam är redan idag Sveriges 12:e största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-länderna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam till efter starka påtryckningar från EU ILO konvention 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión de proyectos de interés común (B9-0091/2020) SV  
 

PCI-listan inkluderar infrastrukturprojekt som EU-kommissionen valt att definiera som av särskilt gemensamt intresse för Europeiska unionen. Jag är kritisk till flera delar av PCI-listen, eftersom den inte är uppdaterad att följa EU:s klimatmål och Parisavtalet. Men en ny PCI-lista skulle också innehålla fossila projekt, eftersom kriterierna som antogs 2013 tillåter det. Så istället för att kasta ut barnet med badvattnet måste vi komma åt grundproblemet, nämligen att ändra kriterierna för vilka typer av projekt som får vara med på PCI-listan. Där har vi i den liberala gruppen en tydlig plan för att ändra kriterierna, så att vi på allvar kan sätta stopp för fler fossila projekt. PCI-listan ger inte automatisk finansiering av de här projekten. Tvärtom så har vi sökt och säkrat garantier från EU-kommission att enbart projekt som går i linje med The Green Deal, det vill säga klimatvänliga projekt, kan finansieras av EU. Hade den här PCI-listan inte gått igenom så hade vi blivit sittande med det gamla systemet, som innehåller betydligt fler fossila projekt – och därmed högre fossila utsläpp. Vi hade också röstat emot en lång rad viktiga projekt som behövs för att klara klimatomställningen. Mot bakgrund av detta så röstade jag inte för invändningen.

Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: el plomo y sus compuestos (B9-0089/2020) SV  
 

Jag röstade för denna invändning av den enkla anledningen att jag inte vill ha kvar bly i våra kretslopp. I omställningen till cirkulärekonomi vill jag fasa ut skadliga ämnen från loopen – och skapa mera hållbara system utan skadliga kemikalier. Att kommissionen vill ha kvar bly i dessa kretslopp 15 år till är för mig oförståeligt eftersom det dessutom inte finns ett gränsvärde som är säker för exponering. Detta innebär visserligen kortsiktiga negativa effekter för miljön – men långsiktigt är det betydligt bättre att fasa ut bly i PVC nu.

Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV  
 

I EU lever 600 000 människor med de fysiska och psykiska konsekvenserna av könsstympning, som förekommer i alla kulturer och på alla kontinenter. Mycket arbete görs redan, men de starka sociala normerna och skamkänslorna kring ämnet gör forskning svårt och politiska åtgärder känsliga. Europa måste visa att den oerhörda kränkning och våldsutövning som könsstympning innebär inte accepteras på något plan. EU:s medlemsländer måste ha krav på sig att effektivisera sin lagstiftning och implementering av densamma, vi måste stödja de organisationer som arbetar ute på fältet och frågan måste beaktas i alla relevanta strategier och planer för EU-kommissionens arbete. Det har därför varit en självklarhet att rösta för denna resolution.

Banco Central Europeo: Informe Anual 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) SV  
 

Jag har valt att rösta för den här rapporten då den berör viktiga delar av ECB:s monetära policy och vägen framåt mot en mer hållbar finanspolitisk inriktning. Rapporten innehåller ett antal paragrafer som kräver att medlemsländerna som uppfyllt Maastrichtfördraget ska gå med i den gemensamma valutaunionen. Dessa förlsag har jag röstat emot eftersom att jag och Centerpartiet anser att Sverige fortsatt bör stå utanför den gemensamma valutan och bankunionen.

Comercio ilegal de animales de compañía en la Unión (B9-0088/2020) SV  
 

Jag röstade för detta viktiga förslag som berör hur vi ska komma till bukt med den illegala handeln av husdjur i EU. Det är ett stort problem som orsakar stort lidande för djuren. I förslaget finns krav på obligatorisk registrering av katter och hundar i EU. Jag är helt för obligatorisk registrering av hundar men inte av katter eftersom det skapar en oproportionerlig börda för ägaren. Dessutom är problematiken störst när det kommer till hundvalpar av eftertraktade raser.

Contacto