Franc BOGOVIČ : Explicaciones de voto por escrito 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži, s čimer je prva obravnava dokumenta v parlamentu končana. Z izglasovanim Poročilom smo zahtevali, da se sistem FADO ustrezno integrira tudi v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki bo zdaj lahko državam članicam bolje pomagala pri odkrivanju in identifikaciji ponarejenih dokumentov skoraj v realnem času.

Prioridades de la Unión para el 64.° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SL  
 

Pri glasovanju o predlogu resolucije Evropskega parlamenta o prednostnih nalogah EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk sem se vzdržal.

Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SL  
 

Glasoval sem za Resolucijo Evropskega parlamenta, s katero je parlament odobril sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, saj menim, da gre za najobsežnejši in najbolj velikopotezen dogovor te vrste, ki je bil kadarkoli dosežen med EU in državo v razvoju. Gre za ambiciozen model trgovinske politike EU za gospodarstva v vzponu, pri katerem se strani pogajata kot enakovredna partnerja s skupnimi interesi in vrednotami, da bi spodbudili rast in zaposlovanje, povečali konkurenčnost, se borili proti revščini in utrdili strukturne reforme. Sporazum o prosti trgovini bo ustvaril nove priložnosti za rast in razvoj na obeh straneh, na primer s precejšnjim zmanjšanjem carin za proizvode iz EU, med drugim avtomobile, avtomobilske dele, stroje in perutnino, hkrati pa bo zaščitil posebej občutljive sektorje.

Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (Resolución) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SL  
 

S svojim glasom sem podprl predlog ne-zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, saj je dejstvo, da je Vietnam strateški partner Evropske unije in si z navedenim Sporazumom obe strani prizadevata spodbuditi rast in zaposlovanje, povečati konkurenčnost, odpraviti revščino in uresničiti cilje trajnostnega razvoja, prav tako se s Sporazumom zavezujeta odprti, na pravilih temelječi trgovini in večstranskemu trgovinskemu sistemu. Dejstvo je tudi, da naj bi se 90 % prihodnje svetovne gospodarske rasti ustvarilo zunaj Evrope, precejšen del ravno v Aziji, zato je pomembno, da Evropska unija že sedaj sklene ta pomemben dvostranski trgovinski sporazum s članico združenja ASEAN, saj bo to pomemben korak k med-regionalnemu sodelovanju, sporazum pa se bo lahko uporabljal tudi kot merilo za sporazume, o katerih se EU trenutno pogaja s številnimi drugimi državami združenja ASEAN.

Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SL  
 

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom sem s svojim glasom podprl, saj menim, da bo prispeval k spodbujanju visokokakovostnih naložb med Vietnamom in EU. Vključuje namreč nove pristope EU k zaščiti in spodbujanju naložb, ki ustvarjajo delovna mesta, obenem pa se varuje pravica vlade, da izvaja politike v javnem interesu. Glavni elementi sporazuma o zaščiti naložb med EU in Vietnamom vključujejo natančne standarde o naložbah; učinkovit ter stalen in neodvisen mehanizem za preprečevanje in reševanje vseh sporov prek stalnega mednarodnega in neodvisnega sistema sodišč za naložbe; natančne opredelitve, kdaj vlade kršijo obveznost pravične in enakopravne obravnave, s katerimi se onemogoči diskrecijska razlaga in zaščitne ukrepe pred morebitnimi zlorabami sistema, kot so prepoved več vzporednih zahtevkov, ter določbe, ki omogočajo predčasno zavrnitev očitno neutemeljenih zahtevkov.

Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam (Resolución) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SL  
 

Glasoval sem za sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija), saj bo sporazum nadomestil enaindvajset obstoječih dvostranskih pogodb o naložbah med državami članicami EU in Vietnamom, kar je med drugim pomemben korak k večji legitimnosti in sprejemljivosti ureditve mednarodnih naložb. Enako bo zagotovil visoko raven zaščite naložb in pravne varnosti, obenem pa varoval pravico pogodbenic do zakonodajnega urejanja in uresničevanja legitimnih ciljev javnih politik, na primer javnega zdravja, javnih storitev in okolja. Sporazum jamči tudi za pravično in enakopravno obravnavo vlagateljev iz EU v Vietnamu, kar pomeni višji standard zaščite, kot bi veljal po nacionalnih predpisih; vlagatelje iz EU ustrezno ščiti tudi pred nezakonito razlastitvijo.

Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión de proyectos de interés común (B9-0091/2020) SL  
 

Glasoval sem proti predlogu Resolucije Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije z dne 31. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije, s katero je Evropski parlament sicer nasprotoval delegiranemu aktu Komisije. Menim namreč, da je bil delegiran akt Komisije ustrezen, zlasti je bilo na seznamu projektov skupnega interesa Unije, ki ga je pripravila Komisija, tudi več slovenskih energetskih projektov, ki so bili v interesu Republike Slovenije zato bi bilo dobro, če parlament delegiranemu aktu ne bi nasprotoval.

Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: el plomo y sus compuestos (B9-0089/2020) SL  
 

Glasovanja o predlogu Resolucije Evropskega parlamenta o osnutku uredbe Komisije o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede svinca in njegovih spojin, sem se vzdržal.

Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SL  
 

Glasoval sem za predlog Resolucije o strategiji EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu, saj predlog poudarja in poziva ter zavezuje k odpravi prakse pohabljanja ženskih spolovil po vsem svetu. Gre namreč za nasilje na podlagi spola, ki ima za ženske in dekleta dolgotrajne psihološke in fizične posledice v nekaterih primerih pa lahko povzroči celo smrt. Predlog tudi poudarja, da mora biti glavni cilj vsakega ukrepa v zvezi s tovrstnim pohabljanjem preprečevanje nehumanih praks, tudi z izobraževanjem in obveščanjem ter ustvarjanjem pogojev za krepitev gospodarske vloge žensk in deklet. Zaščita in nadaljnja oskrba preživelih žrtev pohabljanja ženskih spolovil mora biti prednostna naloga, ki jo je treba doseči s povečanjem sredstev za ustrezno zaščito in informacije ter dostop do strokovne in ustrezne telesne, psihološke, zdravstvene in seksološke oskrbe ter podpore za preživele.

Mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (B9-0098/2020) SL  
 

Predlog Resolucije o predlaganem mandatu za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, sem s svojim glasom podprl, saj na eni strani izraža odločenost, po vzpostavitvi čim tesnejši odnosov z Združenim kraljestvom; po drugi strani pa tudi ugotavlja, da bodo morali biti ti odnosi drugačni od tistih, ki jih je imelo Združeno kraljestvo kot država članica EU. Pri tem tudi pravilno opozarja, da je potrebno varstvo popolne celovitosti in pravilnega delovanja enotnega trga. Carinska unija in nedeljivost štirih svoboščin ter zlasti stopnja sodelovanja v gospodarskem stebru pa morajo biti sorazmerni s prostim gibanjem ljudi. Potrebno je ohraniti tudi neodvisnost EU pri odločanju, varstvo pravnega reda EU in stalno spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Contacto