Please fill this field
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Suecia - Moderaterna (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Gavle

Inicio Tomas TOBÉ

Presidente

DEVE
Comisión de Desarrollo

Miembro

CPCO
Conferencia de Presidentes de Comisión
LIBE
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
D-IL
Delegación para las Relaciones con Israel
DMED
Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo

Suplente

ITRE
Comisión de Industria, Investigación y Energía
D-TR
Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía

Últimas actividades

Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främja kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva "feministisk utrikespolitik". Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Moderaterna röstade för ett förslag om att reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ett förslag som i slutändan kom att präglas av ett antal kompromisser mellan de stora politiska grupperna, däribland Moderaternas grupp EPP. Den europeiska jordbrukspolitiken blir nu mer modern och framför allt mer inriktad på att värna klimatet, vilket är bra. Samtidigt är det breda kompromisser som vi behövde ta ställning till och där vi inte håller med om alla delar. Exempelvis tycker vi att detta område ska utgöra en mindre andel av EU:s budget än i dag, varför vi har röstat emot den budget som föreslogs. Det är dock viktigt att notera att detta förslag innebär att arbetet mot en modern och klimatambitiös jordbrukspolitik kan fortskrida. Det behövs för att ge trygghet för både lantbrukare och konsumenter. Framåt måste vi fortsätta se till att vi får ett såväl hållbart som konkurrenskraftigt jordbruk.

Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) SV

20-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Moderaterna välkomnar EU-kommissionens intention att presentera ny lagstiftning för digitala tjänster. Detta behövs för att stoppa den ökade fragmentiseringen av den digitala inre marknaden, skapa förutsättningar för mer effektivt borttagande av olagligt innehåll på internetplattformar och säkerställa att vi har en fri och rättvis konkurrens. Det är viktigt att den nya lagstiftningen bevarar nuvarande regler om begränsat ansvar för plattformar som passivt förmedlar innehåll, förbud mot generell övervakningsplikt samt ursprungslandsprincipen för att skydda yttrandefriheten på internet samtidigt som man stärker innovation och handel över landsgränser. Därför röstade Moderaterna för betänkandet om rättsakten för digitala tjänster.
Vi välkomnar att kommissionen utvärderar behovet av ex-antelagstiftning för vissa internetplattformar för att komma åt vissa typer av specifika konkurrenshämmande beteenden. Men det är mycket viktigt att sådan lagstiftning är begränsad i sin omfattning, proportionerlig och tydligt utformad för att inte hämma innovation eller slå mot mindre företag.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg