Veuillez remplir ce champ
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Suecia - Moderaterna (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Gavle

Explicaciones de voto por escrito Tomas TOBÉ

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión de proyectos de interés común (B9-0091/2020) SV

12-02-2020

Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV

12-02-2020

Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

Mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (B9-0098/2020) SV

12-02-2020

När Storbritannien nu har lämnat Europeiska unionen vill vi se en så nära framtida relation som möjligt. Storbritannien har varit en viktig bundsförvant i EU-samarbetet, är Sveriges sjunde största exportpartner och 100 000 svenskar bor i landet.
I förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna vill vi att kommissionen utgår från prioriteringar som bygger på nyligen slutna, ambitiösa frihandelsavtal och inkluderar regler om tjänster och dataflöden, så att svenska företag fortsatt kan exportera till Storbritannien. Krav på en jämn spelplan ska vara proportionerliga mot djupet i de ekonomiska delarna av avtalet och inte mer långtgående än de är för andra handelspartners. Givet våra gemensamma säkerhetsutmaningar anser vi det viktigt att värna ett utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med Storbritannien och samrådsmekanismer inom exempelvis sanktionspolitiken. Av liknande skäl bör vi sträva efter samarbetsarrangemang inom brottsbekämpning och informationsutbyte.

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV

16-01-2020

Vi värnar en aktiv roll för Europeiska ombudsmannen för att granska myndighetsutövning på europeisk nivå och tillse att medborgares rättigheter inte kommer i kläm. Vi tycker också att EU-förvaltningen kan bli mer transparent genom en utökad offentlighetsprincip på europeisk nivå. Därför röstade vi för årsbetänkandet om ombudsmannen. Däremot motsätter vi oss ett obligatoriskt öppenhetsregister eftersom det skulle innebära en omotiverad inskränkning av mötes- och yttrandefriheten.

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SV

15-01-2020

I en försämrad säkerhetsmiljö bygger vi i Sverige bäst vår säkerhet tillsammans med andra. EU bör ta ett större ansvar och vi bör fördjupa det europeiska säkerhets- och försvarssamarbetet med ett strategiskt oberoende som tar hänsyn till Natos grundläggande roll i det kollektiva försvaret. Moderaterna anser att resolutionen innehåller bra förslag exempelvis om militär rörlighet, försvarsindustriellt samarbete, kapacitet, insatser och hybridkrigföring, men vi motsätter oss långtgående förslag, såsom införandet av ett gemensamt försvar. Det är också viktigt för svensk försvarsindustri att försvarsmarknaderna är öppna för ägande från tredje länder.

Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV

18-12-2019

Moderaterna ser positivt på arbetet inom OECD för att förhindra att bolagsskattebaser försvinner. Däremot kan vi inte ställa oss bakom att EU ensidigt går vidare med egna regler eller sätter en lägsta skattesats. Beslut om skattefrågor på EU-nivå ska även i fortsättningen fattas med enhällighet i ministerrådet. Därför kunde vi inte rösta för resolutionen.

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Bélgica (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) SV

14-11-2019

Globalisering och frihandel är något som ska bejakas eftersom det skapar nya, bättre, mer specialiserade och mer välbetalda arbetstillfällen. Däremot finns det ett syfte med att ge omställningsstöd för arbetstagare som förlorar sina jobb, men sådana insatser görs bäst på medlemsstatsnivå och därför är vi kritiska till globaliseringsfonden, även om vi vanligtvis inte tar strid mot enskilda utbetalningar. I detta fall är det inte tydligt om uppsägningarna faktiskt kan härledas till globaliseringseffekter och därmed uppfyller kriterierna för mobilisering av fonden. I nuläget förefaller anledningen vara digitalisering och automatisering som ger förändrade konsumtionsmönster såsom e-handel. För att en utbetalning ska godkännas behöver kommissionen ytterligare tydliggöra huruvida Belgien är stödberättigat i fallet Carrefour. Därför röstade vi emot denna utbetalning.

Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) SV

24-10-2019

Moderaterna står bakom den nystart inom migrationspolitiken som den tillträdande kommissionsordföranden har aviserat. Den framtida migrationspolitiken måste vara ordnad, rättvis och förutsägbar. I detta ingår att medlemsstaterna och EU:s myndigheter, exempelvis Frontex, har ansvar för gränskontroller och sök- och räddningsinsatser. Därför ställer vi oss inte bakom förslag som inte värnar dessa myndigheters integritet och exklusiva rätt till sina egna underrättelseuppgifter. Vi vill dessutom att förslaget om en tvingande omfördelning inom EU dras tillbaka och ersätts med ett förslag som bygger på nya former av solidaritet. För att komma framåt i förhandlingarna om EU:s framtida migrationspolitik måste alla parter vara beredda till kompromisser. Detta gäller såväl rådet som parlamentet.

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV

23-10-2019

Moderaterna välkomnar parlamentets satsningar inom forskning samt gemensamma åtgärder för migration inom ramen för årsbudgeten för 2020. Däremot måste sådana satsningar åtföljas av neddragningar inom andra områden som jordbrukspolitik och regionstöd. Vi kan inte ställa oss bakom parlamentets totala höjningar i budgeten om 2,7 miljarder euro och röstade därför emot resolutionen i sin helhet.

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2019: reducción de los créditos de pago y de compromiso en línea con las previsiones actualizadas de los gastos y con la actualización de los ingresos (recursos propios) (A9-0012/2019 - John Howarth) SV

10-10-2019

Vi är för en konkurrenskraftig EU-budget som prioriterar gemensamma utmaningar. Vi stödjer dock inte kommissionens föreslagna nedskärningar i ändringsbudget 4, då de omfattar medel under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap). Till exempel berörs Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex. Gränsbevakning och migration hör till områden som vi tycker ska prioriteras i EU-samarbetet och därmed också i EU:s budget.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg

Dirección postal

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 08F358
    1047 Bruxelles