Please fill this field
Ivars IJABS Ivars IJABS
Ivars IJABS

Grupo Renew Europe

Miembro

Letonia - Attīstībai/Par! (Letonia)

Fecha de nacimiento : , Riga

Explicaciones de voto por escrito Ivars IJABS

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Una red de seguridad para proteger a los beneficiarios de los programas de la Unión: aplicación de un plan de contingencia del MFP (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) LV

13-05-2020

Nākamā daudzgadu budžeta pieņemšanu nedrīkst atlikt bezgalīgi - tas ir jāpieņem nekavējoties. Lai gan Eiropas Parlaments apzinās nacionālo dalībvalstu izaicinājumus Covid-19 pandēmijas ietvaros, mēs aicinām Eiropas Komisiju tuvākajā laikā iesniegt priekšlikumus ES finansējuma nepārtrauktībai arī pēc 2020. gada.
Liela daļa ES iedzīvotāju un arī dalībvalstu infrastruktūras ir tieši atkarīgas no Eiropas Savienības budžeta finansējuma. Priekšlikumos ir jāparedz drošības tīkla izveidošanu, lai līdz jaunā daudzgadu budžeta pieņemšanu turpinātos ES budžeta programmas un budžeta izdevumi būtu paredzami pārejas posmā.
Priekšlikumu apstiprināšana ļaus ES dalībvalstīm ne tikai vienoti cīnīties ar koronavīrusa radītajām sekām, bet arī veicinās dalībvalstu ekonomiku atveseļošanos pēc krīzes, negraujot kopējo bloka konkurētspēju globālā mērogā. Tāpat drošības tīkla izveidošana nodrošinās nepārtrauktus kohēzijas fonda tiešmaksājumus, kas neļaus palielināties dalībvalstu ekonomiskajai nevienlīdzībai.
Ar savu balsojumu es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu.

Acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias LV

17-04-2020

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai pieprasītu papildu finansējumu ekonomikas atveseļošanās un atjaunošanas kopīgajiem centieniem Eiropas Savienībā.
Rezolūcijas teksts aicina Komisiju un Padomi palielināt Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kā arī pārdalīt esošo finansējumu no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, lai izveidotu dalībvalstīm nepieciešamo atveseļošanās obligāciju fondu.
Tāpat rezolūcijas teksts aicina izveidot pastāvīgu Eiropas sistēmu bezdarba pārapdrošināšanai un ES Covid-19 solidaritātes fondu. Atvēlētais finansējums atbalstītu dalībvalstu veselības aprūpes nozares, kā arī veidotu tās noturīgākas nākotnē.

Reglamento por el que se modifica el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 LV

16-04-2020

Es balsoju par šīs regulas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas centienus mazināt Covid-19 uzliesmojuma radītās sekas Eiropas Savienības (ES) saimnieciskajā darbībā un atbrīvotu 3 miljardus eiro palīdzības sniegšanai dalībvalstīm.
Šīs regulas apstiprināšana ļauj Eiropas Komisijai pārskatīt ES daudzgadu budžetu (2014-2020), lai, pārdalot finansējumu, novirzītu papildus līdzekļus repatriācijas izdevumiem, atbalstītu dalībvalstu veselības sistēmas un veidotu kopīgus Eiropas medicīnas preču krājumus.

Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión de proyectos de interés común (B9-0091/2020) LV

12-02-2020

Es balsoju pret šīs rezolūcijas pieņemšanu, tādējādi atbalstot Eiropas Komisijas pieņemto 2019. gada 31. oktobra Savienības kopīgo interešu projektu sarakstu.
Šajā sarakstā iekļautie projekti veicinās Eiropas iekšējā enerģijas tirgus attīstību un nodrošinās tam ilgtermiņa stabilitāti. Lai gan es atbalstu gāzes radīto emisiju samazinājumu, tūlītēja parēja uz klimatam neitrāliem enerģijas ieguves avotiem nav iespējama. Eiropas Savienības plānotie atbalsta pasākumi gāzes energostaciju izbūvei ļaus ievērojami samazināt radīto vides piesārņojumu un būs saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 70 %.

Procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación de bienes y servicios (B9-0094/2020) LV

12-02-2020

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai aicinātu Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumus, kā novērst vai mazināt drošības riskus patērētājiem, un pasargātu tos no diskriminācijas, ko radītu neregulēta mākslīgā intelekta attīstība Eiropas Savienībā.
Ir jāpārskata vai jāpielāgo esošie noteikumi, iekļaujot tajos mākslīgā saprāta tehnoloģijas un skaidrojot iedzīvotājiem un ražotājiem to tiesības un pienākumus, ieviešot vai mijiedarbojoties ar automatizētiem lēmumu pieņemšanas procesiem.
Ar šo balsojumu es aicinu saglabāt patērētāju tiesības izvēlēties, vai personas datus apstrādā mākslīgā saprāta tehnoloģija, un uzsveru nepieciešamību izstrādāt monitoringa struktūras, kas radītās kļūdas novērstu.

Mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (B9-0098/2020) LV

12-02-2020

Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas sarunu pamata uzstādījumus un uzsvērtu Eiropas Parlamenta nostāju, turpinot pārrunas par asociācijas līguma noteikumiem.
Lai gan mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienību cieši sadarbojamies ar Lielbritāniju, tās izstāšanās no valstu bloka vairs nenodrošinās tai automātisku un pilnīgu pieeju ES vienotajam tirgum un muitas savienībai. Tas savukārt nozīmē, ka Lielbritānijai būs jāpārstrādā savi tiesību akti, lai saskaņā ar ES normatīviem tie atbilstu godīgas konkurences principiem, kā arī aizstāvētu darbinieku tiesības un vides aizsardzību.
Tāpat es prasu garantijas sarunu procesos, nodrošinot iedzīvotāju tiesības uzturēšanās un brīvas pārvietošanās jomā.

Cargador común para los equipos radioeléctricos móviles (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) LV

30-01-2020

. – Es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, lai aicinātu Eiropas Komisiju turpināt darbu pie kopēja lādētāja standarta izstrādes, kā arī uzdotu uzņēmumiem lādētājus tirgot atsevišķi no pašām ierīcēm. Rezolūcijas mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, kā arī praktiski atvieglot pilsoņu ikdienu. Vēlos kliedēt bažas un apliecināt, ka Eiropas Savienības kopīgie centieni neierobežos inovācijas šajā nozarē. Eiropas Parlaments ir uzdevis Eiropas Komisijai izstrādāt ietvaru, kas sniegs tehnoloģiju uzņēmumiem nepieciešamo platformu, lai ļautu turpināt darbu pie jauna lādētāja izstrādes.

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) LV

29-01-2020

. – Es šodien atbalstīju Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, lai ES un tās pilsoņi izvairītos no neparedzamām sekām, kuras radītu neregulēts Lielbritānijas izstāšanās process. Laika ierobežojuma dēļ Eiropas Parlaments nevar pārskatīt esošo vienošanās dokumentu. Tas savukārt nozīmē nepieciešamību paļauties uz Padomes un Komisijas kopīgo darbu un galīgo priekšlikumu. Pēc Lielbritānijas izstāšanās sāksies pārejas periods, kura laikā Eiropas Savienības institūcijas turpinās pārrunas ar Apvienoto Karalisti par turpmāko tirdzniecības un tiesisko attiecību līguma ietvaru.

Pacto Verde Europeo (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) LV

15-01-2020

Es balsoju par atbalstu Eiropas Komisijas Zaļajam kursam - vērienīgai, juridiski saistošai, pienācīgi finansētai ilgtermiņa programmai, kas ļautu pārvarēt klimata krīzi un saglabāt mūsu planētu apdzīvojamu arī nākamajām paaudzēm. Es atbalstu ne tikai visaptveroša investīciju plāna izveidi pārejai uz videi nekaitīgu ES tautsaimniecību, bet arī aicinu Komisiju rīkoties izšķirīgi, nosakot drosmīgas un ambiciozas kursa ceļazīmes.
Es atturējos balsojumā par aicinājumu ierobežot kodolenerģijas izmantošanu, nepiekrītot paustajam, ka kodolenerģija ir klimatam kaitīga un nevar tikt izmantota kā pārejas veids uz klimatam nekaitīgu enerģijas ieguvi.
Vienlaicīgi vēršu valstu uzmanību uz drošu radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas izaicinājumiem.

Aplicación y control de las disposiciones en materia de derechos de los ciudadanos en el Acuerdo de Retirada (B9-0031/2020) LV

15-01-2020

Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai brīdinātu par Lielbritānijas izstāšanās procesa radītajiem riskiem Eiropas Savienības pilsoņu tiesību ievērošanai Lielbritānijā pēc pārejas perioda beigām. Lemjot par iespējamo atbalstu izstāšanās līgumam pēc būtības, es un citi Eiropas Parlamenta deputāti vēlamies redzēt Lielbritānijas apliecinājumus, lai kliedētu radušās bažas par nepilnīgu tiesību procesu nostiprināšanos, kas, iespējams, varētu liegt ES pilsoņiem turpināt uzturēties Lielbritānijā.
Ar atbalsta paušanu šai rezolūcijai es aicinu izveidot vienotu ES un Lielbritānijas uzraudzības mehānismu, kas spētu efektīvi pārraudzīt līgumā atrunātās garantijas.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg