Please fill this field
Ivars IJABS Ivars IJABS
Ivars IJABS

Grupo Renew Europe

Miembro

Letonia - Attīstībai/Par! (Letonia)

Fecha de nacimiento : , Riga

Explicaciones de voto por escrito Ivars IJABS

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) LV

07-10-2020

Eiropas Savienībā ir jāpastāv efektīvam veidam, kā uzraudzīt un novērst ES vērtību pārkāpumus tās dalībvalstīs. Ar šo rezolūciju Eiropas Parlaments prasa Eiropas Komisijai izstrādāt aizsardzības mehānismu, kas novērstu pretēju ES līgumiem valstu rīcību, kā arī stiprinātu un aizsargātu pastāvošās demokrātijas iekārtas nākotnē.
Nespēja risināt izaicinājumus laicīgi var radīt arvien plašāku vērtību polarizāciju Eiropas Savienībā, kas, savukārt, ilgtermiņā grautu ES konstitucionālos pamatus. Mūsu uzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus un to tiesības, vēršoties pret ļaunprātīgu uzurpēšanos varai ES dalībvalstīs.

Ley Europea del Clima (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) LV

07-10-2020

Eiropas Parlamentam ir jābūt ambiciozam un jāvada cīņa pret klimata pārmaiņām Eiropā. Šajā balsojumā es atbalstu Eiropas Komisijas ierosinājumu ar likumu noteikt datumu Eiropas Savienības mērķim kļūt par klimatam neitrālu teritoriju, kā arī uzsveru nepieciešamību ievērot Parīzes vienošanās atrunāto ceļa karti attiecībā uz izmešu mērķtiecīgu samazināšanu nākotnē.
Tāpat es aicinu palielināt klimata likuma projektā atrunāto izmešu samazinājumu līdz 2030. gadam no 55% līdz 65%, kā arī Komisiju izstrādāt juridiski saistošus priekšlikumus, īstenojot Klimata likumā paredzētās pārmaiņas.

Una red de seguridad para proteger a los beneficiarios de los programas de la Unión: aplicación de un plan de contingencia del MFP (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) LV

13-05-2020

Nākamā daudzgadu budžeta pieņemšanu nedrīkst atlikt bezgalīgi — tas ir jāpieņem nekavējoties. Lai gan Eiropas Parlaments apzinās nacionālo dalībvalstu izaicinājumus Covid-19 pandēmijas ietvaros, mēs aicinām Eiropas Komisiju tuvākajā laikā iesniegt priekšlikumus ES finansējuma nepārtrauktībai arī pēc 2020. gada.
Liela daļa ES iedzīvotāju un arī dalībvalstu infrastruktūras ir tieši atkarīgas no Eiropas Savienības budžeta finansējuma. Priekšlikumos ir jāparedz drošības tīkla izveidošana, lai līdz jaunā daudzgadu budžeta pieņemšanai turpinātos ES budžeta programmas un budžeta izdevumi būtu paredzami pārejas posmā.
Priekšlikumu apstiprināšana ļaus ES dalībvalstīm ne tikai vienoti cīnīties ar koronavīrusa radītajām sekām, bet arī veicinās dalībvalstu ekonomiku atveseļošanos pēc krīzes, negraujot kopējo bloka konkurētspēju globālā mērogā. Tāpat drošības tīkla izveidošana nodrošinās nepārtrauktus kohēzijas fonda tiešmaksājumus, kas neļaus palielināties dalībvalstu ekonomiskajai nevienlīdzībai.
Ar savu balsojumu es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu.

Etiquetado de los neumáticos: eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales (A9-0094/2020 - Henna Virkkunen) LV

13-05-2020

Eiropas Savienība (ES) ir vienmēr iestājusies par patērētāju tiesībām. Saskaņā ar šiem noteikumiem riepu ražotājiem tiek uzdots marķēt savu produktu, lai informētu pircēju par riepu energoefektivitāti, saķeri slapjā laikā un radīto trokšņu līmeni.
 
Šīs regulas mērķis ir mainīt patērētāju paradumus, kā arī samazināt riepu radīto vides piesārņojumu. Ceļa transportam veidojot 22 % CO2 emisiju ES, noteikumos paredzētās izmaiņas palīdzēs sasniegt Parīzes nolīgumā atrunātās valstu saistības.
 
Tāpat marķējumos norādītā informācija ļaus patērētājiem veikt pārdomātākus pirkumus. Augstāka riepu energoefektivitāte nozīmē arī mazāku degvielas patēriņu, kas savukārt samazina iedzīvotāju pārvietošanās izdevumus.
 
Es atbalstīju šo Eiropas Komisijas priekšlikumu, aizstāvot patērētāju intereses un iestājoties par tīrāku vidi mums apkārt.

Acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias LV

17-04-2020

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai pieprasītu papildu finansējumu ekonomikas atveseļošanās un atjaunošanas kopīgajiem centieniem Eiropas Savienībā.
Rezolūcijas teksts aicina Komisiju un Padomi palielināt Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kā arī pārdalīt esošo finansējumu no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, lai izveidotu dalībvalstīm nepieciešamo atveseļošanās obligāciju fondu.
Tāpat rezolūcijas teksts aicina izveidot pastāvīgu Eiropas sistēmu bezdarba pārapdrošināšanai un ES Covid-19 solidaritātes fondu. Atvēlētais finansējums atbalstītu dalībvalstu veselības aprūpes nozares, kā arī veidotu tās noturīgākas nākotnē.

Reglamento por el que se modifica el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 LV

16-04-2020

Es balsoju par šīs regulas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas centienus mazināt Covid-19 uzliesmojuma radītās sekas Eiropas Savienības (ES) saimnieciskajā darbībā un atbrīvotu 3 miljardus eiro palīdzības sniegšanai dalībvalstīm.
Šīs regulas apstiprināšana ļauj Eiropas Komisijai pārskatīt ES daudzgadu budžetu (2014-2020), lai, pārdalot finansējumu, novirzītu papildus līdzekļus repatriācijas izdevumiem, atbalstītu dalībvalstu veselības sistēmas un veidotu kopīgus Eiropas medicīnas preču krājumus.

Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión de proyectos de interés común (B9-0091/2020) LV

12-02-2020

Es balsoju pret šīs rezolūcijas pieņemšanu, tādējādi atbalstot Eiropas Komisijas pieņemto 2019. gada 31. oktobra Savienības kopīgo interešu projektu sarakstu.
Šajā sarakstā iekļautie projekti veicinās Eiropas iekšējā enerģijas tirgus attīstību un nodrošinās tam ilgtermiņa stabilitāti. Lai gan es atbalstu gāzes radīto emisiju samazinājumu, tūlītēja parēja uz klimatam neitrāliem enerģijas ieguves avotiem nav iespējama. Eiropas Savienības plānotie atbalsta pasākumi gāzes energostaciju izbūvei ļaus ievērojami samazināt radīto vides piesārņojumu un būs saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 70 %.

Procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación de bienes y servicios (B9-0094/2020) LV

12-02-2020

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai aicinātu Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumus, kā novērst vai mazināt drošības riskus patērētājiem, un pasargātu tos no diskriminācijas, ko radītu neregulēta mākslīgā intelekta attīstība Eiropas Savienībā.
Ir jāpārskata vai jāpielāgo esošie noteikumi, iekļaujot tajos mākslīgā saprāta tehnoloģijas un skaidrojot iedzīvotājiem un ražotājiem to tiesības un pienākumus, ieviešot vai mijiedarbojoties ar automatizētiem lēmumu pieņemšanas procesiem.
Ar šo balsojumu es aicinu saglabāt patērētāju tiesības izvēlēties, vai personas datus apstrādā mākslīgā saprāta tehnoloģija, un uzsveru nepieciešamību izstrādāt monitoringa struktūras, kas radītās kļūdas novērstu.

Mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (B9-0098/2020) LV

12-02-2020

Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas sarunu pamata uzstādījumus un uzsvērtu Eiropas Parlamenta nostāju, turpinot pārrunas par asociācijas līguma noteikumiem.
Lai gan mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienību cieši sadarbojamies ar Lielbritāniju, tās izstāšanās no valstu bloka vairs nenodrošinās tai automātisku un pilnīgu pieeju ES vienotajam tirgum un muitas savienībai. Tas savukārt nozīmē, ka Lielbritānijai būs jāpārstrādā savi tiesību akti, lai saskaņā ar ES normatīviem tie atbilstu godīgas konkurences principiem, kā arī aizstāvētu darbinieku tiesības un vides aizsardzību.
Tāpat es prasu garantijas sarunu procesos, nodrošinot iedzīvotāju tiesības uzturēšanās un brīvas pārvietošanās jomā.

Cargador común para los equipos radioeléctricos móviles (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) LV

30-01-2020

. – Es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, lai aicinātu Eiropas Komisiju turpināt darbu pie kopēja lādētāja standarta izstrādes, kā arī uzdotu uzņēmumiem lādētājus tirgot atsevišķi no pašām ierīcēm. Rezolūcijas mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, kā arī praktiski atvieglot pilsoņu ikdienu. Vēlos kliedēt bažas un apliecināt, ka Eiropas Savienības kopīgie centieni neierobežos inovācijas šajā nozarē. Eiropas Parlaments ir uzdevis Eiropas Komisijai izstrādāt ietvaru, kas sniegs tehnoloģiju uzņēmumiem nepieciešamo platformu, lai ļautu turpināt darbu pie jauna lādētāja izstrādes.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg