Tonino
PICULA

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Tonino PICULA

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)

31-01-2019 REGI_AD(2019)629571 PE629.571v02-00 REGI
Joachim ZELLER

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta

06-12-2018 AFET_AD(2018)627593 PE627.593v03-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006

26-07-2017 AFET_AD(2017)605920 PE605.920v03-00 AFET
Hilde VAUTMANS

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Schengeni infosüsteemi kasutamist ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks

26-07-2017 AFET_AD(2017)605921 PE605.921v02-00 AFET
Hilde VAUTMANS

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL

14-09-2016 AFET_AD(2016)582061 PE582.061v02-00 AFET
Eduard KUKAN

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010

14-09-2016 AFET_AD(2016)582062 PE582.062v02-00 AFET
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on nõudest vabastatud (Ukraina)

07-07-2016 AFET_AD(2016)583952 PE583.952v02-00 AFET
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

ARVAMUS VKEde juurdepääsu kohta rahastamisele ja VKEde rahastamise mitmekesistamise kohta kapitaliturgude liidus

26-05-2016 REGI_AD(2016)580519 PE580.519v02-00 REGI
Marc JOULAUD

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ

20-05-2016 AFET_AD(2016)580484 PE580.484v04-00 AFET
Javier NART

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel

18-05-2016 AFET_AD(2016)578843 PE578.843v02-00 AFET
Marielle de SARNEZ

ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks

16-11-2015 REGI_AD(2015)569478 PE569.478v02-00 REGI
Monika VANA

ARVAMUS ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia kohta

16-07-2015 AFET_AD(2015)557114 PE557.114v02-00 AFET
Dubravka ŠUICA