Tonino PICULA Tonino PICULA
Tonino PICULA

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Horvaatia - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Horvaatia)

Sünnikuupäev : , Mali Lošinj

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta Tonino PICULA

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis (C9-0212/2020) HR

08-10-2020

Podržao sam prijedlog za izmjenu Direktive u pogledu primjene željezničke sigurnosti kako bi se riješila situacija podmorskog tunela nakon povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a. Ugovorom između Francuske i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske osnovano je Međuvladino povjerenstvo koje će nadzirati sva pitanja u vezi s izgradnjom i radom podmorskog tunela. Da bi se osigurao siguran i učinkovit rad podmorskog tunela, bilo bi korisno zadržati Međuvladinu komisiju kao jedinstveno sigurnosno tijelo odgovorno za cjelokupnu infrastrukturu. U tu svrhu potrebno je prilagoditi Direktivu.

Mahepõllumajanduslikku tootmist käsitleva määruse (EL) 2018/848 muutmine selle kohaldamiskuupäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas (C9-0286/2020) HR

08-10-2020

Podržao sam prijedlog. S obzirom na pandemiju COVID-19 koja je dovela do izvanrednih okolnosti u pogledu ekološke proizvodnje koje zahtijevaju hitne mjere, te kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje sektora, osigurala pravna sigurnost i izbjegli potencijalni poremećaji na tržištu, potrebno je odgoditi datum primjene Uredbe.

Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias (B9-0309/2020) HR

08-10-2020

Podržao sam Izvješće kojim se izražava zabrinutost situacijom u Bugarskoj glede vladavine prava, u kontekstu nedavnih događaja i masovnih uličnih demonstracija koje se tjednima odvijaju bez prekida. Aktualna bugarska vlada ne smije zanemariti masovni prosvjed na ulici i mora preuzeti svoj dio odgovornosti.

Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) HR

08-10-2020

Podržao sam Izvješće jer je veliki potencijal digitalnih financija u transformiranju financijskih usluga i naših gospodarstava. Tehnološke inovacije građanima predstavljaju ključne mogućnosti za lakši pristup osnovnim financijskim uslugama i lakše obavljanje plaćanja, dok europskim malim i srednjim poduzećima također može biti učinkovit alat za pristup financiranju. No potencijal digitalnih financija može se postići samo prilagođenim i ažuriranim regulatornim i nadzornim okvirom koji njeguje povjerenje svih građana.

Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) HR

08-10-2020

Podržao sam Izvješće jer unija tržišta kapitala treba dalje napredovati u provedbi jedinstvenog pravilnika o financijskim uslugama na unutarnjem tržištu. Nove mjere trebaju ispuniti potencijal za učinkovitu raspodjelu kapitala u EU za proizvodne djelatnosti, pružiti tvrtkama veći izbor financiranja po nižim troškovima, a malim i srednjim poduzećima osigurati financiranje koje im je potrebno. U ovo vrijeme pandemije COVID-19, unija tržišta kapitala može podržati gospodarski oporavak i stvoriti radna mjesta nudeći nove mogućnosti za štediše i investitore, posebno u održivim projektima. Naglašavam potrebu regulacije financijskih tržišta i smatram da se poticanje oslobađanja dodatnog kapitala za financiranje gospodarstva mora pravilno uravnotežiti.

Noortegarantii tugevdamine (B9-0310/2020) HR

08-10-2020

Podržao sam prijedlog o Garanciji za mlade. Shema Garancije za mlade ima za cilj osigurati da svaka mlađa osoba mlađa od 30 godina dobije kvalitetnu ponudu za posao, osposobljavanje, praksu ili usavršavanje u roku od četiri mjeseca od prijave na zavod za zapošljavanje. Program Garancija za mlade pomogao je milijunima mladih i smanjena je nezaposlenost. Više od 16 milijuna mladih ljudi ušlo je u nacionalne programe jamstva za mlade od 2014. godine, a 24 milijuna njih prihvatilo je ponudu za posao, osposobljavanje, praksu ili usavršavanje. Nažalost, ekonomska situacija zbog pandemije COVID-19 ponovno stvara velike prepreke mladim ljudima da pronađu kvalitetan posao. Opasnost od iskorištavanja opet je vrlo velika s previše mladih ljudi koji su zarobljeni u začaranom krugu neplaćenih praksi, nesigurnog rada ili nezaposlenosti. Naglašavam i da je neplaćena praksa oblik eksploatacije rada i kršenja prava mladih, te zabranom neplaćene prakse na europskim tržištima rada i stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta možemo napraviti nešto za današnju i buduću mladež.

ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) HR

07-10-2020

Podržao sam Izvješće o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. U izvješću se predlaže stvaranje neovisnog panela stručnjaka koji će nadgledati situaciju u svim državama članicama, jači angažman civilnog društva, proširenje opsega na temeljna prava (ne samo vladavinu zakona), opće načelo financijske uvjetovanosti fondova EU te izravna poveznica članka 7. s temeljnim vrijednostima EU.

Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) HR

07-10-2020

Podržao sam izvješće jer smo kao S&D parlamentarna skupina uspjeli ishoditi naše prioritete poput dodavanja dimenzije ljudskih prava trgovinskoj strategiji EU, te imajući u vidu Europski zeleni sporazum i Pariški sporazum o klimatskim promjenama kao bitni aspekt sporazuma o slobodnoj trgovini.

Euroopa kliimaseadus (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) HR

07-10-2020

Podržao sam stav izvjestiteljice kojim se naglašava obvezujući cilj za Uniju i sve države članice da postignu klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine te pojačani klimatski cilj za 2030. od 60% smanjenja emisija, što je također u skladu s onim što nam znanost govori, te novi klimatski cilj EU-a za 2040. To će biti presudni elementi koji će osigurati da Unija i države članice budu na putu da postignu klimatsku neutralnost do 2050. godine. Potrebno je i jačati elemente društvene pravednosti i solidarnosti u cijeloj Uredbi.

Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus (A9-0164/2020 - Veronika Vrecionová) HR

07-10-2020

Podržao sam prijedlog. Postojeći sustavi za inspekciju bili su zadovoljavajući prema revizijama koje je provodila Komisija u Ukrajini. Ovo se izvješće odnosi na sustave i postupke za inspekciju, a ne na njihove rezultate. Ako postoje zabrinutosti zbog njih, oni se moraju pokrenuti drugim sredstvima.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg