Eric
ANDRIEU

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Eric ANDRIEU

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta

26-04-2018 INTA_AD(2018)618230 PE618.230v02-00 INTA
Seán KELLY

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta

01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534 PE597.534v02-00 AGRI
Elisabeth KÖSTINGER

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009

04-05-2017 INTA_AD(2017)589228 PE589.228v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA