• Eric   ANDRIEU  

Eric ANDRIEU : Liidu õigusakti ettepanekud - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Parlamendiliige võib taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks ettepaneku liidu õigusakti vastuvõtmiseks (uus õigusakt või kehtiva õigusakti muutmine). Kodukorra artikkel 47

Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt põllumajandustootjate positsiooni tugevdamise kohta toiduainete tarneahelas  
- B8-0303/2017