Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Ungari - Demokratikus Koalíció (Ungari)

Sünnikuupäev : , Csorna

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Csaba MOLNÁR

Fraktsioonid

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Demokratikus Koalíció (Ungari)

Liikmed

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HU

17-04-2019

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozóan. A tervezet elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését.
A 603/2013/EU számú, úgynevezett „átdolgozott” Eurodac-rendelet lehetővé tette az Eurodacba történő betekintést a bűnüldöző hatóságok számára a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. A Dán Királyságra azonban, annak az Unión belüli sajátos helyzetéből fakadóan, nem vonatkozik a rendelet. Az „Eurodac” létrehozásáról szóló, Dániával megkötött eredeti megállapodás 2006 óta kiterjed a dublini egyezménnyel kapcsolatos részek alkalmazására is, a bűnüldözési célú hozzáférést azonban a megállapodás mindeddig nem szabályozta. A jegyzőkönyv megkötése kiterjesztené a rendelet bűnüldözési rendelkezéseit Dániára is. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a jegyzőkönyv megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) HU

17-04-2019

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló rendelet elfogadására. Az Európai horizont lesz az Európai Unió 9. kutatási és innovációs keretprogramja, amely 2021 és 2027 között fog futni. A múlt sikerein, illetve a megelőző programok tanulságain alapuló program célja az Unió tudományos és technológiai alapjainak és versenyképességének megerősítése, valamint az, hogy Európa vezető szerepet vállalhasson a 21. század kihívásai vonatkozásában. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 170 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HU

17-04-2019

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló határozat elfogadására. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 275 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu kõikidel kiirteedel ühtse eriolukorras kasutatava raja kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Kehtivuse kaotanud
Arne GERICKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ádám KÓSA Romana TOMC Milan ZVER Csaba MOLNÁR Pavel POC Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Evžen TOŠENOVSKÝ Ivo VAJGL Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 33 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: ühise reageerimise kohta Zika viirusele

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Kehtivuse kaotanud
Csaba MOLNÁR Miriam DALLI Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Carlos ZORRINHO Birgit COLLIN-LANGEN Frédérique RIES Karin KADENBACH Jytte GUTELAND Christel SCHALDEMOSE Angélique DELAHAYE
Algatatud : 06-06-2016
Tähtaeg : 06-09-2016
Allakirjutanute arv : 47 - 07-09-2016

Kirjalik deklaratsioon: allergiliste haiguste kohta Euroopa Liidus

02-12-2015 P8_DCL(2015)0068 Kehtivuse kaotanud
Csaba MOLNÁR Nicola CAPUTO Biljana BORZAN Nessa CHILDERS Miriam DALLI Renate SOMMER Kateřina KONEČNÁ Estefanía TORRES MARTÍNEZ Lynn BOYLAN Michèle RIVASI
Algatatud : 02-12-2015
Tähtaeg : 02-03-2016
Allakirjutanute arv : 47 - 03-03-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg