Mireille
D'ORNANO

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Mireille D'ORNANO

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014

28-01-2019 DEVE_AD(2019)629637 PE629.637v03-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond

20-12-2018 DEVE_AD(2018)628531 PE628.531v02-00 DEVE
Elly SCHLEIN

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

18-12-2018 DEVE_AD(2018)629615 PE629.615v02-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

18-12-2018 DEVE_AD(2018)629619 PE629.619v02-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826

10-12-2018 ENVI_AD(2018)627841 PE627.841v02-00 ENVI
Lukas MANDL

ARVAMUS nõukogu otsuse eelnõu kohta sõlmida liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vaheline partnerlus- ja arengukoostööleping

22-11-2018 DEVE_AD(2018)623970 PE623.970v02-00 DEVE
Frank ENGEL

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta

22-11-2018 DEVE_AD(2018)627027 PE627.027v02-00 DEVE
Frank ENGEL

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta

22-11-2018 DEVE_AD(2018)628552 PE628.552v02-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627590 PE627.590v03-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627607 PE627.607v02-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga

13-11-2018 DEVE_AD(2018)628428 PE628.428v02-00 DEVE
Linda McAVAN

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta

13-11-2018 ENVI_AD(2018)627836 PE627.836v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

ARVAMUS kahetise kvaliteediga toodete kohta ühtsel turul

22-06-2018 ENVI_AD(2018)619208 PE619.208v02-00 ENVI
Biljana BORZAN

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel)

17-05-2018 ENVI_AD(2018)618208 PE618.208v02-00 ENVI
Michel DANTIN

ARVAMUS toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta

26-04-2018 DEVE_AD(2018)619225 PE619.225v02-00 DEVE
Maria NOICHL

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505 PE615.505v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping

20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384 PE615.384v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612390 PE612.390v02-00 DEVE
Doru-Claudian FRUNZULICĂ

ARVAMUS 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612391 PE612.391v02-00 DEVE
Doru-Claudian FRUNZULICĂ

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL

30-11-2017 ENVI_AD(2017)608053 PE608.053v02-00 ENVI
Eleonora FORENZA