Mireille
D'ORNANO

Kirjalikult vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Mireille D'ORNANO

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa