Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Rumeenia - Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Sünnikuupäev : , Berești - Galați

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria GRAPINI

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 08-07-2015 : Partidul Conservator (Rumeenia)
 • 09-07-2015 / 21-03-2019 : Partidul Puterii Umaniste (Rumeenia)
 • 22-03-2019 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 22-11-2016 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle

24-01-2019 LIBE_AD(2019)631991 PE631.991v02-00 LIBE
Maria GRAPINI

ARVAMUS mis käsitleb piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamist

23-11-2018 IMCO_AD(2018)623966 PE623.966v02-00 IMCO
Maria GRAPINI

ARVAMUS koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta

29-01-2018 LIBE_AD(2018)612195 PE612.195v02-00 LIBE
Maria GRAPINI

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS sõjaväelise liikuvuse kohta

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

ARVAMUS Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

12-07-2018 IMCO_AD(2018)622282 PE622.282v02-00 IMCO
Jasenko SELIMOVIC

ARVAMUS alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda!

05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168 PE619.168v02-00 IMCO
Matthijs van MILTENBURG

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) RO

16-04-2019

Migrația este un fenomen care a afectat Uniunea Europeană în ultimul timp și este în continuare în mișcare. Acest fenomen se schimbă cu rapiditate și consider că este necesar un cadru stabilit de Uniunea Europeană care să permită un răspuns cât mai eficient și rapid în ceea ce privește schimbările din domeniul migrației. Este foarte important să identificăm vulnerabilitățile și provocările care apar în fiecare zi la granițele UE. Una dintre cele mai fundamentale prerogative ale Uniunii Europene este aceea de a-și proteja cetățenii, tocmai de aceea este esențial să luptăm pentru o migrație legală și să combatem infracționalitatea la granițe, însă trebuie totodată să avem un răspuns prompt și eficient cu privire la populația care migrează în UE și cu privire la cererile de azil, respectând totodată drepturile omului și valorile europene. Am votat acest raport datorită considerentelor prezentate mai sus.

ELi ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) RO

16-04-2019

Este important ca denumirile de origine și indicațiile geografice ale produselor dintr-o anumită țară să fie păstrate și protejate, fie că este vorba de vinuri, băuturi spirtoase, ori alte produse agricole și alimentare. Câteva state membre ale Uniunii Europene sunt părți ale Actului de la Geneva, prin care acestea se angajează să protejeze pe teritoriile lor denumirile și indicațiile geografice ale produselor celorlalte țări, motiv pentru care consider că ar fi un beneficiu ca Uniunea Europeană să adere la Actul de la Geneva al Acordului de a Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice. Acest lucru ar îmbunătăți protecția indicațiilor geografice în toate țările și ar aduce totodată Uniunii Europene un avantaj în negocieri cu partenerii comerciali. Consider că este important ca UE să beneficieze de acest acord, care aduce un spor valorii adăugate din sectorul agricol și oferă avantaje comerciale tuturor părților contractante, motiv pentru care am votat în favoarea acestei recomandări.

Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) RO

16-04-2019

Acordul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine a creat o uniune specială în cadrul Uniunii pentru Protecția Proprietății Industriale, care a fost instituită prin Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale. Părțile contractante se angajează așadar să protejeze, pe teritoriile lor, denumirile de origine ale produselor celorlalte țări din cadrul Uniunii speciale, care sunt recunoscute și protejate ca atare în țara de origine și care sunt înregistrate la Biroul Internațional de Proprietate.
Deoarece Uniunea Europeană are competență exclusivă pentru domeniile reglementate de Actul de la Geneva și, deși există legislație a Uniunii Europene care prevede protecția indicațiilor geografice ale anumitor produse agricole cum ar fi vinurile, băuturile spirtoase, vinurile aromatizate, dar și alte produse agricole și alimentare, nici Uniunea Europeană, nici statele sale membre nu pot beneficia de Uniunea specială instituită prin Acordul de la Lisabona fără aderare la Actul de la Geneva. Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva are importanță politică, în măsura în care legislația Uniunii Europene asupra indicațiilor geografice neagricole, în special în contextul aderării la Actul de la Geneva, este vitală, motiv pentru care am susținut această recomandare.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi muutmise kohta delfinaariumitevabaks piirkonnaks

03-10-2016 P8_DCL(2016)0104 Kehtivuse kaotanud
Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Igor ŠOLTES Javier NART Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Nedzhmi ALI Brian HAYES Molly SCOTT CATO Davor ŠKRLEC Ramon TREMOSA i BALCELLS Maria GRAPINI
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 46 - 04-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: kala tarbimise edendamise kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Kehtivuse kaotanud
Ivan JAKOVČIĆ Tonino PICULA Jozo RADOŠ Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Nedzhmi ALI Brian HAYES Ruža TOMAŠIĆ Ivana MALETIĆ Anna ZÁBORSKÁ Izaskun BILBAO BARANDICA Marian HARKIN Davor ŠKRLEC Ramon TREMOSA i BALCELLS Maria GRAPINI Igor ŠOLTES
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 66 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: krüpteerimise kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Kehtivuse kaotanud
Nicola CAPUTO Doru-Claudian FRUNZULICĂ Miroslav POCHE Patricija ŠULIN José BLANCO LÓPEZ Emilian PAVEL Takis HADJIGEORGIOU Marlene MIZZI Tibor SZANYI Péter NIEDERMÜLLER Momchil NEKOV Eva MAYDELL Brian HAYES Maria GRAPINI Tomáš ZDECHOVSKÝ Liisa JAAKONSAARI Lynn BOYLAN Therese COMODINI CACHIA Beatrix von STORCH Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Alberto CIRIO Claudia ȚAPARDEL Victor NEGRESCU Barbara KAPPEL Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 56 - 13-12-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg