Maria
NOICHL

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria NOICHL

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm

27-11-2018 FEMM_AD(2018)627907 PE627.907v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

ARVAMUS maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, kaasa arvatud maa hõivamise kohta

24-04-2018 DEVE_AD(2018)618035 PE618.035v02-00 DEVE
Maria HEUBUCH

ARVAMUS soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi kaubanduslepingutes

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543 PE610.543v02-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

ARVAMUS ELi kestliku arengu meetmete kohta

31-05-2017 AGRI_AD(2017)600908 PE600.908v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks

18-11-2015 FEMM_AD(2015)567812 PE567.812v03-00 FEMM
Monika VANA