Maria NOICHL Maria NOICHL
Maria NOICHL

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Saksamaa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Rosenheim

Variraportöörina esitatud arvamus Maria NOICHL

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

ARVAMUS romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise aruande ja võitluse kohta roma päritolu inimeste suhtes levinud negatiivsete hoiakute vastu Euroopas

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg