Arne
LIETZ

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Arne LIETZ

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

07-02-2019 DEVE_AD(2019)631872 PE631.872v03-00 DEVE
Nirj DEVA

ARVAMUS 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

30-01-2019 DEVE_AD(2019)631880 PE631.880v03-00 DEVE
Nirj DEVA

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend

05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264 PE601.264v02-00 DEVE
Linda McAVAN

ARVAMUS rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju kohta ülemaailmsetele väärtusahelatele

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904 PE600.904v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713 PE585.713v02-00 DEVE
Nirj DEVA

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

30-05-2016 DEVE_AD(2016)578832 PE578.832v02-00 DEVE
Paul RÜBIG

ARVAMUS ELi koostöö kohta ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes

16-03-2016 DEVE_AD(2016)575372 PE575.372v02-00 DEVE
Paavo VÄYRYNEN

ARVAMUS eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe

01-09-2015 AFET_AD(2015)560685 PE560.685v02-00 AFET
Dubravka ŠUICA