Ulrike MÜLLER Ulrike MÜLLER
Ulrike MÜLLER

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Saksamaa - Freie Wähler (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Augsburg

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Ulrike MÜLLER

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Freie Wähler (Saksamaa)

Esimees

 • 07-12-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 29-11-2017 / 06-12-2017 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 07-12-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-07-2014 / 27-11-2017 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-06-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Olmevee kvaliteet (arutelu) DE

27-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-27(3-536-0000)

Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu) DE

25-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-25(1-137-0000)

Pestitsiidide säästev kasutamine (arutelu) DE

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-049-0000)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine

20-02-2019 AGRI_AD(2019)630764 PE630.764v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

ARVAMUS ELi kestliku arengu meetmete kohta

31-05-2017 AGRI_AD(2017)600908 PE600.908v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

ARVAMUS ELi Alpi piirkonna strateegia kohta

26-04-2016 AGRI_AD(2016)577050 PE577.050v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

30-11-2018 ENVI_AD(2018)629689 PE629.689v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

30-11-2018 ENVI_AD(2018)630759 PE630.759v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL

15-11-2018 ENVI_AD(2018)629519 PE629.519v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised

Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa GMO-vabade piirkondade kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0072 Kehtivuse kaotanud
Marijana PETIR Elisabetta GARDINI Norbert ERDŐS Franc BOGOVIČ Pavel POC Ulrike MÜLLER Bas BELDER Barbara KAPPEL Andrej PLENKOVIĆ Ivana MALETIĆ
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 80 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: maapiirkondades elavate naiste tööturule pääsemise toetamise ja soodustamise kohta

07-03-2016 P8_DCL(2016)0024 Kehtivuse kaotanud
Viorica DĂNCILĂ Clara AGUILERA Maria NOICHL Paolo DE CASTRO Eric ANDRIEU Marc TARABELLA Czesław Adam SIEKIERSKI Mairead McGUINNESS Esther HERRANZ GARCÍA Ulrike MÜLLER Maria HEUBUCH
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 151 - 08-06-2016

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa turismi kohta

07-09-2015 P8_DCL(2015)0047 Kehtivuse kaotanud
Ivan JAKOVČIĆ Isabella DE MONTE Remo SERNAGIOTTO Igor ŠOLTES Martina DLABAJOVÁ Claudia ȚAPARDEL Franc BOGOVIČ Davor ŠKRLEC Jozo RADOŠ Gesine MEISSNER Kaja KALLAS Angelika MLINAR António MARINHO E PINTO Ilhan KYUCHYUK Maite PAGAZAURTUNDÚA Ulrike MÜLLER Flavio ZANONATO Enrico GASBARRA István UJHELYI
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 100 - 08-12-2015

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg