Maria
ARENA

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria ARENA

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta

06-11-2018 INTA_AD(2018)627014 PE627.014v02-00 INTA
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

29-06-2018 EMPL_AD(2018)620734 PE620.734v02-00 EMPL
Heinz K. BECKER

ARVAMUS maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616843 PE616.843v02-00 FEMM
Florent MARCELLESI

ARVAMUS euroala majanduspoliitika kohta

29-09-2017 EMPL_AD(2017)606272 PE606.272v02-00 EMPL
Yana TOOM

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta

27-09-2017 INTA_AD(2017)609316 PE609.316v02-00 INTA
David BORRELLI

ARVAMUS muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta

27-09-2017 INTA_AD(2017)609319 PE609.319v02-00 INTA
David BORRELLI

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta

25-05-2016 INTA_AD(2016)576978 PE576.978v02-00 INTA
Franck PROUST

ARVAMUS ühtse turu strateegia kohta

19-04-2016 EMPL_AD(2016)575291 PE575.291v02-00 EMPL
Ulrike TREBESIUS

ARVAMUS ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta

11-12-2015 INTA_AD(2015)571444 PE571.444v02-00 INTA
David BORRELLI

ARVAMUS ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta

04-12-2015 FEMM_AD(2015)569696 PE569.696v02-00 FEMM
Julie GIRLING

ARVAMUS ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kohta 2015. aasta järgseks perioodiks

20-04-2015 EMPL_AD(2015)544381 PE544.381v02-00 EMPL
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

ARVAMUS Ebola kriisi kohta: õppetunnid pikemas perspektiivis ja meetmed arenguriikide tervishoiusüsteemide tõhustamiseks, et ennetada edaspidiseid kriise

04-03-2015 FEMM_AD(2015)544351 PE544.351v02-00 FEMM
Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

ARVAMUS ELi ja 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta

06-11-2014 FEMM_AD(2014)539686 PE539.686v03-00 FEMM
Malin BJÖRK