Maria
ARENA

Raportid – variraportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria ARENA

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT naiste, soolise võrdõiguslikkuse ja kliimaõigluse kohta

18-12-2017 A8-0403/2017 PE610.804v02-00 FEMM
Linnéa ENGSTRÖM