Maria ARENA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti Socialiste (Belgia)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 17-09-2014 / 17-01-2017 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Araabia kevade järgsete sündmuste kohta: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus  
- FEMM_AD(2018)623821 -  
-
FEMM 
ARVAMUS loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku majandamise ning metsade kohta arenguriikides  
- INTA_AD(2018)616682 -  
-
INTA 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
ARVAMUS maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: vajaduse kohta tagada arengumaadesse investeerimisel ettevõtete vastutustundlik käitumine  
- P8_DCL(2016)0133 - Kehtivuse kaotanud  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 103 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: tasustamata ja vähekvaliteetse praktika kohta  
- P8_DCL(2016)0031 - Kehtivuse kaotanud  
Siôn SIMON , Maria ARENA , Brando BENIFEI , Sylvie GUILLAUME , Edouard MARTIN , Evelyn REGNER , Jutta STEINRUCK , Tamás MESZERICS , Laura AGEA , Tiziana BEGHIN  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 146 - 12-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta  
- P8_DCL(2015)0061 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 14-01-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Allakirjutanute arv : 388 - 15-01-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Kontakt