Julie WARD Julie WARD
Julie WARD
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Ripon

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Julie WARD

Fraktsioonid

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Asendusliige

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Brunei EN

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-133-0000)

Euroopa piiri- ja rannikuvalve (arutelu) EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-401-0000)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta

27-02-2018 CULT_AD(2018)616539 PE616.539v03-00 CULT
Julie WARD

ARVAMUS puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia rakendamise kohta

13-10-2017 CULT_AD(2017)604815 PE604.815v02-00 CULT
Julie WARD

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend

23-01-2019 CULT_AD(2019)629439 PE629.439v02-00 CULT
María Teresa GIMÉNEZ BARBAT

ARVAMUS milles käsitletakse aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas

05-11-2018 FEMM_AD(2018)627570 PE627.570v03-00 FEMM
José Inácio FARIA

ARVAMUS üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektide kohta

26-06-2018 CULT_AD(2018)620759 PE620.759v02-00 CULT
Francis ZAMMIT DIMECH

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised

Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa piiri- ja rannikuvalve (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN

18-04-2019

Since becoming an MEP, I have sought to speak with and understand the experience of those who migrate to Europe. I have gone to the camps in Calais and Paris, worked with charities in my constituency and taken every opportunity to listen to people forced to migrate.
We have a situation where people are willing to risk drowning in our seas to start lives here, where people undergo unimaginable hardships to flee violence and economic deprivation in their home countries.
There are elements of this regulation that I welcome. I am glad that the European Border and Coastguard Agency will conduct searches to prevent people drowning. Those who are found must be treated with empathy and humanity. I welcome also the commitment to fundamental rights assessments when working with third countries, although I believe it is important that in the future we must seek to reinforce the efficiency and credibility of the complaints mechanism. We must be careful to ensure that Europe does not become too defensive about its borders. We must also uphold European values, protect the vulnerable and ensure our communities are welcoming to those experiencing hardships.

Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) EN

17-04-2019

There has been a strong will in the European Parliament, at the end of the mandate, to tackle the dissemination of terrorism online, and an acceptance that regulation is necessary to counter radicalisation in the online space and with the guidance from the CULT and IMCO committees this has happened. However, we must still be wary it has manifest as belated sticking plaster to stranglehold big tech firms and punish SMEs. We still must address root causes, carefully define the scope of the regulation and put more reasoned and balanced measurements in place than those proposed Commission.

Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) EN

16-04-2019

With the rise of zero—hour contracts in the UK, through the emergence of the gig economy, and the transformative way our world is changing through the fourth industrial revolution, we must adapt legislation to ensure that workers are protected in this new ecosystem in the world of work. So with the UK Government still trying to leave the EU, and with the risk that the Conservatives will seek to water down workers’ rights, we must recognise that good regulation for predictable and transparent working conditions, along with collective bargaining for all citizens in all 28 Member States, is the best way for the UK, for the 27, for unions and for workforces.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: kõrgharidusvaldkonna reformi kohta Valgevenes

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Kehtivuse kaotanud
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Angel DZHAMBAZKI Heidi HAUTALA Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Krystyna ŁYBACKA Momchil NEKOV Michaela ŠOJDROVÁ Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Julie WARD
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 74 - 22-02-2017

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 245 rakendamise kohta seoses José Manuel Barroso uue rolliga pangas Goldman Sachs

12-09-2016 P8_DCL(2016)0097 Kehtivuse kaotanud
Pervenche BERÈS Sylvie GUILLAUME Emmanuel MAUREL Julie WARD Hugues BAYET Karima DELLI Eva JOLY Sven GIEGOLD Gérard DEPREZ Fabio DE MASI
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 143 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: väärikuse kohta elu lõpul

05-10-2015 P8_DCL(2015)0055 Kehtivuse kaotanud
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Gilles PARGNEAUX Virginie ROZIÈRE Marina ALBIOL GUZMÁN Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Frédérique RIES Ernest URTASUN Maria ARENA Enrique CALVET CHAMBON Julie WARD Elena VALENCIANO Sophia in 't VELD José BLANCO LÓPEZ Marie-Christine VERGIAT
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 95 - 06-01-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.