Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Rootsi - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Brännkyrka

Algus Jytte GUTELAND

Liige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-IR
Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Asendusliige

AFET
Väliskomisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava SV

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om resolutionen om den fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen.
Vi står bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som i ett exceptionellt läge kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Resolutionen innehåller värdefulla tydliggöranden om vikten av att EU:s nästa långtidsbudget ska utgå från principerna om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den gröna given som ska bidra till en hållbar och socialt rättvis omställning, samt det faktum att krisen hårdast drabbar kvinnor och minoriteter.
Vi är positiva till en breddning av unionens egna medel – närmare bestämt en avgift på icke-återvunnet plast och intäkter från försäljning av utsläppsrätter – för ändamålsenlig finansiering av EU:s nästa långtidsbudget. Samtidigt vänder vi oss kraftigt emot ett avskaffande av Sveriges rabatter på medlemsavgiften. Vi är också kritiska till återhämtningsfondens betydande storlek, fördelningen mellan bidrag och lån, samt fondens finansiering via s.k. återhämtningsobligationer.
Sammanfattningsvis kan vi inte stödja resolutionens andemening om att EU:s budget ska växa kraftigt i omfattning. Som huvudregel anser vi att budgetrestriktivitet bör utgöra en vägledande princip i utformningen av nästa långtidsbudget. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.

Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Ühendkuningriigiga (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar) SV

13-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Vi socialdemokrater valde att rösta med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och uppmana rådet att i dagsläget inte ingå i ett nytt samarbete gällande fingeravtrycksuppgifter inom ramen för Prümbeslutet. Vi ser mycket positivt på fördjupat samarbete med Storbritannien kring brottsbekämpning, vilket inkluderar informationsutbyte i förebyggande och utredning av brott. Det är viktigt att Storbritannien och EU tillsammans adresserar regionala och globala utmaningar. Avtal kräver ömsesidighet och respekt för de gemensamma reglerna och Storbritannien ingår sedan 2019 i Prümbeslutet rörande DNA. I nuläget ser vi dock med oro på att Storbritannien ännu inte uppfyller kraven om fullständig ömsesidighet och att man inte heller förklarat sig villig att uppfylla denna del av Prümbeslutet för det existerande samarbetet kring DNA. Skulle Storbritannien fram till den översyn som ska ske den 15 juni 2020 ha ändrat inställning är förutsättningarna för ett samarbete även kring fingeravtrycksuppgifter andra och avtal rörande fingeravtrycksuppgifter bör då ingås. Vi ser därutöver med fördel på att frågor om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete hanteras inom ramen för det nya partnerskapsavtalet (Brexit) med Storbritannien som just nu förhandlas för att få ett så heltäckande avtal som möjligt.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Saidil EP NEWSHUB

RT @nicogoncas: Asistiendo a la reunión de @EP_Environment. 🇪🇺 Seguimos avanzando en los trabajos de la #LeyDelClima, una de las piedras angulares del #PactoVerdeEuropeo https://t.co/VptsfXrknm 

Så ska EU bli klimatneutralt senast 2050 https://t.co/th6cJfHJzQ  via @goteborgsposten

The EU must condemn this attempt by the national government to assert control over Hong Kong. While the world is occupied by a global pandemic, this leery and authoritarian move must render more attention from the international community. #HongKong https://t.co/z0ofc9Puhm 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg