Bronis ROPĖ Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Leedu - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Leedu)

Sünnikuupäev : , Ignalina

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta Bronis ROPĖ

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) LT

30-01-2020

2016 m. Europoje susidarė 12,3 mln. metrinių tonų elektroninių atliekų, t. y. vidutiniškai 16,6 kg vienam gyventojui. Nepaisant įvairių raginimų, kai kurie gamintojai ir toliau aktyviai prisideda prie šių atliekų susidarymo, pavyzdžiui gamindami skirtingus mobiliojo ryšio įrenginių kroviklius. Tiesa, pažanga jau yra padaryta, bet laikas padėti tašką. Vienas kroviklio tipas yra tai, ko visi nori.
Komisija turėtų būti aktyvi ir iki 2020 m. liepos mėn. priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildoma direktyva dėl radijo ryšio įrenginių. Nustačius universalų mobiliojo ryšio telefonų ir kitų mažų ir vidutinio dydžio radijo prietaisų kroviklio standartą, būtų sumažintas atliekų kiekis, o vartotojams sukurta paprasta, patogi sistema.

Sooline palgalõhe (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) LT

30-01-2020

Remiantis Eurostato duomenimis, moterų vidutinis valandinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių yra mažesnis už vyrų, o vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES vis dar yra apie 16 proc. Pagal vyrų ir moterų bendrų pajamų skirtumo rodiklį matyti, kad 28 valstybių narių Europos Sąjungoje šis skirtumas siekia apie 40 proc. Šie skaičiai aiškiai rodo, kad esama problemų, kurias turime spręsti.
Balsavau už šią rezoliuciją, taip kartu su kolegomis atkreipdami dėmesį, kad yra būtina kovoti su darbo rinkos segmentacija dėl lyties. Ne mažiau svarbu investuoti į formalųjį ir neformalųjį švietimą, kalbant apie lygybę, mokymąsi visą gyvenimą ir profesinį mokymą, imtis priemonių ir veiksmingai įgyvendinti kai kuriose šalyse puikiai veikiančias priemones, kurios palengvina darbo ir šeimos gyvenimo derinimą.

ÜPP: finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja sambaid puudutav paindlikkus kalendriaastal 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) LT

18-12-2019

Lėšų perkėlimu iš antrojo į pirmąjį ramstį neretai naudojasi „naujosios“ šalys, kurios nori kompensuoti mažesnius asignavimus tiesioginėms išmokoms, palyginti su kitomis vakarų šalimis. Tai turėtų būti išspręsta pasiekus išorinę konvergenciją. Priešingai, nei ne kartą žadėta, tai nebuvo pasiekta 2013 metais. Išmokų suvienodinimas atidėliojamas ir šiandien svarstant BŽŪP ateitį. Kol šis klausimas lieka atviras, reikia sudaryti sąlygas lėšas perkelti.

ELi ja Gambia vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll (A9-0026/2019 - Carmen Avram) LT

18-12-2019

Susilaikiau balsuodamas dėl šio projekto. Pirmiausia, Tvarios žuvininkystės partnerystės susitarimas nėra jau toks tvarus. Priedugnio juodųjų jūrinių lydekų sugavimo lygis to neužtikrina. Marokas, Mauritanija, Senegalas ir Gambija dalinasi bendrais ištekliais, todėl, norint užtikrinti tvarius sugavimus, buvo būtina konsultuotis su visomis šiomis šalimis. Tai nebuvo padaryta.
Tiesa, yra ir teigiamų susitarimo aspektų. Gambijai įstojus į atitinkamą regioninę žuvininkystės valdymo organizaciją, jai reikės vykdyti organizacijos reikalavimus, stebėti ES žvejybos laivų veiklą ir stiprinti Rytų Vidurio Atlanto žuvininkystės komiteto vaidmenį regione.

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sh dimoksüstrobiin ja mankotseeb (B9-0230/2019) LT

18-12-2019

2015 m. dimoksistrobinas Komisijos įgyvendinimo reglamentu įtrauktas į „keistinų medžiagų“ sąrašą, nes šios veikliosios medžiagos turi endokrininę sistemą ardančių savybių, galinčių daryti neigiamą poveikį žmonėms. Mankozebas yra dviejų kitų ditiokarbamatų, t. y. manebo ir zinebo, kurių nebeleidžiama naudoti Sąjungoje dėl jų keliamo pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkos būklei, derinys. Mankozebas yra labai toksiškas vandens organizmams, įtariama, kad jis kenkia žmogaus vaisiui, ir gali sukelti alergines odos reakcijas. Todėl EK sprendimas pratęsti dimoksistrobino ir mankozebo patvirtinimo laikotarpius neatitinka saugumo kriterijų. Turint šią informaciją neįmanoma nepritarti rezoliucijai, kuria prieštaraujama Europos Komisijos sprendimui.

Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) LT

18-12-2019

Palaikiau pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes tai yra aiškus signalas šiuo metu vykstančioms tarptautinėms deryboms dėl geresnio skaitmeninių korporacijų apmokestinimo. Komisijai ir valstybėms narėms būtina susitarti dėl bendros ES pozicijos EBPO derybose, užtikrinant, kad ES būtų vieninga. Reikia užtikrinti sąžiningesnį apmokestinimo teisių paskirstymą ir minimalų apmokestinimo lygį, sudarant sąlygas sąžiningumui tarptautinėje mokesčių aplinkoje kovojant su mokesčių slėpimu, agresyviu mokesčių planavimu ir mokesčių vengimu. Jei nepavyktų pasiekti tarptautinio susitarimo, Komisija kuo greičiau turi pateiktų teisėkūros pasiūlymą.

Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (B9-0240/2019) LT

18-12-2019

Balsavau už šią rezoliuciją. Reikia pripažinti, kad Daphnės Caruanos Galizios nužudymo tyrimo sąžiningumas ir patikimumas kelia abejonių. O tai mažina tarptautinį pasitikėjimą Maltos Vyriausybe ir institucijomis, nuvilia Maltos piliečius ir kelia klausimą dėl institucijų patikimumo bei nepriklausomumo. Ir tai nėra tik vienas atvejis, kuris kelia susirūpinimą. Panašu, kad stringa bylų dėl pinigų plovimo ir korupcijos tyrimai.
Ši situacija jau sukėlė rimtą grėsmę Maltos teisinei valstybei, demokratijai ir pagrindinėms teisėms, įskaitant žiniasklaidos laisvę, policijos ir teismų nepriklausomumą.

Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus (B9-0233/2019) LT

18-12-2019

Balsavau už šį dokumentą. Apdulkintojų svarba žemės ūkiui yra neabejotina. Jų skaičiaus mažėjimas kelia grėsmę maisto gamybai. Norint grėsmes suvaldyti, būtina imtis skubių ir pokyčius skatinančių veiksmų, siekiant apsaugoti ir atkurti apdulkintojų populiaciją ir jų teikiamas paslaugas.
Duomenys rodo, kad agrarinės aplinkosaugos priemonės nebuvo įgyvendintos pakankamu mastu visose ES šalyse. O tai reiškia, kad mes privalome kuo skubiau rasti kitų priemonių ir būdų, bei imtis suderintų veiksmų visose šalyse, kad apsaugotume ir padidintume apdulkintojų populiaciją. Apdulkintojų sveikata yra būtina žemės ūkio veiklos sąlyga, nes 84 proc. augalų rūšių ir 76 proc. maisto gamybos Europoje priklauso nuo vabzdžių atliekamo apdulkinimo. Dar daugiau, iki 15 mlrd. EUR metinės ES žemės ūkio produkcijos gali būti tiesiogiai siejama su apdulkintojais.

Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) LT

17-12-2019

Pastaraisiais metais Jordanijos ekonomika nukentėjo dėl neramumų regione, ypač Irake ir Sirijoje. Konfliktas Sirijoje paveikė Jordaniją ir dėl užplūdusių apie 1,3 mln. Sirijos pabėgėlių. 2018 m. Jordanijos ekonomikos augimas sumažėjo iki 1,9 %, o tai yra žemiausias rodiklis nuo 1996 m. 2019 m. liepos 11 d. Jordanija pateikė Europos Komisijai oficialų prašymą suteikti papildomą 500 mln. EUR ES makrofinansinę paramą, kaip numatyta 2019 m. birželio 26 d. ES ir Jordanijos asociacijos tarybos susitikime Liuksemburge. Paramos paskirtis – padėti Jordanijai patenkinti dalį papildomų išorės finansavimo poreikių 2020–2021 m., sumažinant ekonomikai kylančias trumpalaikes mokėjimų balanso ir fiskalines grėsmes, taip pat prisidedant prie skolos tvarumo. Todėl, mano nuomone, tai yra svarbus sprendimas, kuriam reikia pritarti.

ELi ja Šveitsi vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) LT

17-12-2019

Šis režimas numato automatinę prieigą prie valstybių narių informacinių sistemų, skirtų DNR analizės byloms, automatinėms pirštų atspaudų identifikavimo sistemoms ir transporto priemonių registracijos duomenims. DNR profilius ar pirštų atspaudus, aptiktus nusikaltimo vietoje vienoje ES valstybėje narėje, galima automatiškai palyginti su profiliais, laikomais kitų ES valstybių duomenų bazėse. Mano nuomone, Šveicarijos prisijungimas yra svarbus žingsnis, leisiantis efektyviau dirbti atliekant nusikaltimų tyrimus ir užkertant kelią galimiems teroro išpuoliams.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg