Stephen HUGHES Stephen HUGHES
Stephen HUGHES
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Sunderland

Kuues ametiaeg Stephen HUGHES

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv turulepääsu kohta sadamateenuste valdkonnas

19-09-2005 EMPL_AD(2005)350120 PE 350.120v02-00 EMPL
Stephen HUGHES

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus võidelda noorte töötajate ebakindla tööhõive, vaesuse ja töötusega

21-04-2009 P6_DCL(2009)0052 Kehtivuse kaotanud
Maria MATSOUKA Pier Antonio PANZERI Stephen HUGHES Dimitrios PAPADIMOULIS Elisabeth SCHROEDTER
Algatatud : 21-04-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 58 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Vikingi, Lavali ja muudes kohtuasjades tehtud Euroopa Kohtu otsuste, mida praegu kasutavad rassistlikud ja ksenofoobsed parteid töötajate õiguste kahjustamiseks kogu ELis, kahjulik mõju

18-02-2009 P6_DCL(2009)0015 Kehtivuse kaotanud
Glyn FORD Caroline LUCAS Stephen HUGHES Luisa MORGANTINI Elisabeth SCHROEDTER
Algatatud : 18-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 156 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Šveitsi kontserni Novartis inimvaenulikud vallandamistavad

10-03-2008 P6_DCL(2008)0021 Kehtivuse kaotanud
Herbert BÖSCH Harald ETTL Stephen HUGHES André BRIE Othmar KARAS
Algatatud : 10-03-2008
Tähtaeg : 19-06-2008
Allakirjutanute arv : 85 - 19-06-2008

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.