Romeo FRANZ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Liikmed 

  • 03-07-2018 / 09-09-2018 : Terrorismi käsitlev erikomisjon
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 03-07-2018 / 02-09-2018 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
  • 10-07-2018 / 01-07-2019 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
ARVAMUS plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta  
- LIBE_AD(2018)626922 -  
-
LIBE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Kontakt