Alexis GEORGOULIS Alexis GEORGOULIS
Alexis GEORGOULIS

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon

Liige

Kreeka - Coalition of the Radical Left (Kreeka)

Sünnikuupäev : , Larisa

Variraportöörina esitatud arvamus Alexis GEORGOULIS

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

07-09-2020 PETI_AD(2020)646879 PE646.879v03-00 PETI
Yana TOOM

ARVAMUS soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

ARVAMUS intellektuaalomandi õiguste kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ARVAMUS soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ARVAMUS digiteenuste õigusakti ja põhiõigustega seoses tekkivate probleemide kohta

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ARVAMUS soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti kohta: kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ARVAMUS kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

ARVAMUS soovituste kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

05-05-2020 PETI_AD(2020)648469 PE648.469v03-00 PETI
Gheorghe FALCĂ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg